Άρθρο 27 Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας στα Επιμελητήρια

1. Στα αρμόδια για τις δραστηριότητες του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου Επιμελητήρια και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Αυτοτελής Υπηρεσία Αδειοδότησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Η Υπηρεσία αυτή διαπιστεύεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης βάσει προτύπου, και ασκεί, παράλληλα με την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας και του Υπουργείου Οικονομίας, ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, όλες τις απαιτούμενες αρμοδιότητες για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του δεύτερου μέρους.
2. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Αδειοδότησης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων:
α. χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου,
β. χορήγηση μηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες
γ. έκδοση άδειας διάθεσης βιομηχανικών λυμάτων και αστικών λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας
δ. βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας
ε. έγκριση περιβαλλοντικών όρων για μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου, κατηγορίας Β.
στ. έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, όταν αυτή επιλέγεται, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής έκθεσης, που υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και αφορούν μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου, καθώς και η προώθηση και αποστολή τους όταν απαιτείται στις αρμόδιες υπηρεσίες.
ζ) έκδοση άδειας χρήσης νερού.
3. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Αδειοδότησης του Επιμελητηρίου προΐσταται Υπεύθυνος Αδειοδότησης, στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα υπογραφής όλων των αδειών, αποφάσεων και εγκρίσεων, που εκδίδονται από την Υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζονται, αναλυτικά, τα θέματα διάρθρωσης, στελέχωσης και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Αδειοδότησης των Επιμελητηρίων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:00 | Πέτρος Βαρελίδης

  Βρίσκω την προσέγγιση όλου του άρθρου εσφαλμένη. Δεν είναι σωστό η αδειοδότηση να γίνεται από τα επιμελητήρια και δεν παρέχεται κανένα εχέγγυο ότι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η ισονομία, η ταχύτητα και η βελτίωση των όρων αδειοδότησης με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Πρόκειται μάλλον για ιδεολογική προσέγγιση απέναντι σε ένα ιδιαίτερα περίπλοκο τεχνικά και διοικητικά θέμα παρά για ουσιαστική προσπάθεια επίλυσης των υπαρκτών δυσλειτουργιών. Γιατί τα Επιμελητήρια θα είναι αποτελεσματικότερα, ταχύτερα, αντικειμενικότερα και εν γένει καλύτερα? Πώς διασφαλίζεται η προστασία απέναντι σε φαινόμενα εύνοιας ή διακριτικής μεταχείρισης?
  Ποιο είναι το πρότρυπο βάσει του οποίου θα γίνει η διαπίστευση?
  Επιπλέον υπάρχουν αντιφάσεις με άλλα άρθρα, π.χ. σε ό,τι αφορά τους περ/κούς όρους της κατηγορίας Β (αφού αυτοί έχουν ενσωματωθεί στην άδεια εγκατάστασης ή την υπέυθυνη δήλωση).
  Η προτεινόμενη διάυαξη έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τα μέχρι σήμερα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του ΥΠΕΚΑ για τους περ/κούς όρους και δεν αντιλαμβάνομαι πώς το ΥΠΕΚΑ μπορεί να συναινέσει στην προσέγγιση αυτή

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 13:58 | Θεοδωρος Σταυρακας

  Αδιανοητο η αδειοδοτουσα αρχή να έχει ως μέλη της αδειοδοτούμενους. Θα προκαλέσει τραγελαφο.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 11:54 | Στάθης Κουρνιώτης

  Το άρθρο αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί συνολικά. Πως είναι δυνατό τα επιμελητήρια που είναι οι ενώσεις των ιδιοκτητών των δραστηριοτήτων να ελέγχουν και να αδειοδοτούν τις δραστηριότητες των μελών τους? Βρωμάει διαπλοκή απο μακρυά!!!

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 12:30 | Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ

  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣIΩΝ
  Εκπρόσωπος Κ. Κρεμαλής

  Αρθρο 27 παρ. 2

  Παρατηρούμε ότι πέραν της «άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων …» υπεισέρχεται και η «μηχανολογική άδεια εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες».
  Επισημαίνουμε :
  • Η «μηχανολογική άδεια» δεν ορίζεται στο νόμο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί ως έχει με βάση κανονιστικές διατάξεις, να συνδέεται με την άδεια εγκατάστασης (ίδρυσης). Δηλαδή και έως σήμερα το περιεχόμενο της μελέτης μηχανολογικής ή χημικής εγκατάστασης δεν ανταποκρίνεται σε περιεχόμενο οριστικής μελέτης αλλά αποτελεί μία περιγραφική μελέτη, που περιλαμβάνει προθέσεις ή δεσμεύσεις του επενδυτή.
  • Εισάγονται οι όροι βιομηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, που είναι μεν ορθοί αλλά έχουν καταργηθεί στους ορισμούς του Σ/Ν.

  Κ. Κρεμαλής
  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
  Εκπρόσωπος ΤΕΕ και ΠΣΧΜ στο Δ.Σ.
  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Μηχανικών

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 19:49 | Σοφία

  Είναι πραγματικά αδιανόητο σε μια προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών να δημιουργούνται δύο και τρεις αδειοδοτούσες αρχές. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί δηλαδή ο επενδυτής να διαλέγει όποια υπηρεσία τον βολεύει για να πάρει την άδειά του. Θεωρώ, ότι η αδειοδοτούσα αρχή πρέπει να είναι ΜΙΑ και μοναδική, πολύ καλά στελεχωμένη και οργανωμένη ώστε να μπορεί να λειτουργεί στις προθεσμίες του Νόμου. Επιπλόεν, πως είναι δυνατόν η Υπηρεσία αδειοδότησης των ΤΕΕ να είναι διαπιστευμένη από το ΕΔΥΔ, ενώ η αντίστοιχη στην Περιφέρεια να μην είναι. Παράλληλα μπορεί να συμβαίνει μάλιστα το εξής τραγικό: υπάλληλοι που δεν ανήκουν στον κλάδο των Μηχανικών να ελέγχουν, να εγκρίνουν μελέτες ή να εκδίδουν άδειες για τα οποία η νομοθεσία έχει την απαίτηση να έχουν υπογραφή μηχανικού . Μήπως θα πρέπει να σκεφτείτε ότι οι ίδιες οι Υπηρεσίες του Δημοσίου θα πρέπει να έχουν διαπίστευση (π.χ από το ΕΣΥΔ), ώστε η Δημόσια Διοίκηση να κερδίσει το κύρος και την αξιοπιστία που δεν είχε ποτέ. Έτσι πολίτης θα απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία και θα παίρνει μία έγκυρη και σωστή απάντηση και όχι να περιπλανάται από γραφείο σε γραφείο και να χάνεται σε αναρίθμητες ¨απόψεις¨ και ερμηνείες.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 13:32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ

  Πως ειναι δυνατον να αδειοδοτουν τις επιχειρησεις και η Περιφερεια και τα Επιμελητηρια τα οποια απαρτιζονται απο τους ιδιους τους επιχειρηματιες!!!!!
  Η υπηρεσια στα Επιμελητηρια θα πρεπει να έχει αρμοδιοτητα παροχης πληροφοριων και αποστολης των φακελων στα Αυτοτελη Τμήματα Αδειοδοτησης της Περιφέρειας.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 00:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η πρόβλεψη τόσο πολλών φορέων αδειοδότησης μόνο σύγχυση και καθυστερήσεις μπορεί να αποφέρει. Άλλωστε θεωρώ ότι τίθεται και θέμα ασυμβίβαστου για την περίπτωση των επιμελητηρίων, τα οποία πρεσβεύουν κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα των κλάδων τους.
  Προτείνω να παραμείνουν ως φορείς αδειοδότησης μόνο οι αρμόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης της Περιφέρειας.

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 15:41 | panos

  Σχ. νόμου
  1. Σκοπός της άδειας εγκατάστασης και της άδειας λειτουργίας είναι η λεπτομερής εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας και η κατάρτιση αντίστοιχων τεχνικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που ενδεχομένως παράγονται σε αυτήν.

  Ν.2712/87 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει)
  Αρθ 1 Σκοπός των επιμελητηρίων είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους η προώθηση της μεταποίησης κλπ
  Προφανώς η άδεια δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις και δεν μπορεί να δίνεται υπό τύπο παροχής υπηρεσίας από τα επιμελλητήρια στα μέλη τους
  Το πρότυπο με το οποίο θα γίνεται η διαπίστευση προβλέπει το αμερόληπτο του υπό διαπίστευση φορέα πράγμα που δεν ισχύει εκ των προτέρων εδώ
  Επιπλέον τα επιμελλητήρια πρέπει να επικεντρωθούν πρωτίστως στη λειτουργία του ΓΕΜΗ και την ίδρυση επιχειρήσεων σε μία στάση πράγμα που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί αν και είναι πολύ απλούστερη διαδικασία
  Επίσης οι 4 εν δυνάμει φορείς αδειοδότησης μάλλον θα δημιουργήσουν σύγχιση και χάος παρά θα επιταχύνουν τις διαδικασίες

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 18:57 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΥΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Η Αυτοτελής Υπηρεσία Αδειοδότησης έχει την ίδια αποστολή που έχουν σήμερα τα ΚΥΕ (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών).
  Θα ήταν ωφέλιμο αυτή η υπηρεσία να στελεχωθεί από εκείνους που στελεχώνουν σήμερα τα ΚΥΕ, αφού αυτά τα άτομα έχουν πλήρη γνώση του συστήματος αδειοδότησης και επιπλέον μπορούν να ενημερώσουν έναν επιχειρηματία για τις όποιες χρηματοδοτικές ευκαιρίες π.χ αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ.
  Επειδή αυτή η υπηρεσία είναι απόλυτα τεχνική θα πρέπει να συσταθεί αποκλειστικά στα Τεχνικά Επιμελητήρια αποφεύγοντας τους ανταγωνισμούς και το πλεονάζον προσωπικό με τυχόν αντίστοιχο γραφείο των γενικών επιμελητηρίων.