Άρθρο 3 Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων:
α) Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης, τη συντήρηση αυτής, την επιτήρηση της λειτουργίας της, καθώς και τον χειρισμό του εξοπλισμού της και
β) Κατηγορίες σχετικές με την εκτέλεση τεχνικού έργου ή/και με την παροχή τεχνικής υπηρεσίας, που αφορούν, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, χειρισμό μηχανημάτων έργου, καθώς και γόμωση και πυροδότηση εκρηκτικών σε έργα.
2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται, όπου αυτό απαιτείται, για τις ως άνω κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, επιμέρους ειδικότητες και βαθμίδες αυτών, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • Ο.Β.Υ.Ε.
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΣΑΜΟΥ 7Α 104 38 ΑΘΗΝΑ
  Τ. 210 3416 064, FAX. 210 34 20 257
  E- MAIL: http://www.obye.gr , e- mail : info@obye.gr

  Άρθρο 3
  Πεδίο εφαρμογής

  Α) Κατηγορίες που αφορούν την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης, τη συντήρηση αυτής, την επίβλεψη της λειτουργίας της, καθώς και τον χειρισμό του εξοπλισμού της.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 11:27 | Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ

  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣIΩΝ
  Εκπρόσωπος Κ. Κρεμαλής

  Αρθρο 3

  Παρ. 1.0

  Ισχύουν τα σχόλια της παρ. 1α.
  Μολονότι οι κατηγορίες της παρ. 1(β) φαίνεται να αφορούν συγκεκριμένους τεχνίτες και οι κατηγορίες της παρ. 1(α) υψηλότερες βαθμίδες τεχνικών επαγγελμάτων απαιτείται αποσαφήνιση αν η διάταξη (1α) αφορά διπλ. και τεχνολόγους μηχανικούς. Επιμένουμε επίσης στη σαφή γενική διάκριση τεχνιτών και χειριστών.

  Παρ. 2.0

  Το «όπου αυτό απαιτείται» μπορεί όπως αποδεικνύεται από το παρελθόν, να δημιουργήσει στρεβλώσεις, διακρίσεις και άνιση μεταχείριση. Θεωρούμε ότι στο νόμο πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για τη διάκριση ειδικοτήτων και βαθμίδων. Προτείνουμε την αναφορά τουλάχιστον σε «επαγγελματικά περιγράμματα».

  Κ. Κρεμαλής
  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
  Εκπρόσωπος ΤΕΕ και ΠΣΧΜ στο Δ.Σ.
  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Μηχανικών

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 17:01 | ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  αρθρο 3.1α
  ισχύουν οι αναφορές στο 4.4 με την προσθήκη του όρου χημικής
  (…την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή χημικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης….)

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 17:57 | Γιώργος Μουταφτσής

  Νομίζω ότι το παρόν νομοσχέδιο εξακολουθεί να είναι γραφειοκρατικό. Η διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να μην υπερβαίνει την μία εβδομάδα, το πολύ δύο. Αυτό γίνεται με ένα γραφείο επενδύσεων σε κάθε αντιπεριφέρεια που θα μας δίνει σε μία κόλα χαρτί τι δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσουμε, μαζί με ένα ερωτηματολόγιο για την ανάλογη δραστηριότητα. Η ΜΠΕ πρέπει να περιοριστεί σε ένα ερωτηματολόγιο προς τον συντάκτη της για να μπορούμε να πάρουμε περιβαλλοντολογικούς όρους αμέσως μετά από αυτοψία στον χώρο αρμόδιου επιθεωρητή, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες, εντός δέκα ημερών. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι καθαρά θέμα υπηρεσιακό. Η άδεια εγκατάστασης να εκδίδεται αμέσως από την περιφέρεια εντός επτά εργασίμων ημερών και να παραλαμβάνεται από το γραφείο επενδύσεων.