Άρθρο 53 Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων

1. Μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής, η ΕΑΝΕΠ συντάσσει τεχνικές μελέτες των έργων που έχουν εγκριθεί με την απόφαση του άρθρου 47§§1 και 6δ’, τις υποβάλει υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ/νση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μαζί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων και δύναται να ξεκινήσει την εκτέλεσή τους. Ο τύπος και το ύψος της εγγυητικής επιστολής, η διαδικασία υποβολής της, το περιεχόμενό της, οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάπτωσής της και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται στην απόφαση του άρθρου 46 §6.
2. Η παρακολούθηση των έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους, γίνεται με επιμέλεια των υπευθύνων της ΕΑΝΕΠ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία υποβάλλεται από την ΕΑΝΕΠ, ανά εξάμηνο και μέχρι τη διαπίστωση της ολοκλήρωσής των έργων, έκθεση προόδου αυτών. Στα πλαίσια της εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το κατά το άρθρο 60 §6 όργανο ελέγχου, ελέγχει την τήρηση των όρων της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων και την ύπαρξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων αδειών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές μελέτες που έχουν υποβληθεί κατά την προηγούμενη παράγραφο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Η απόφαση αυτή επέχει θέση άδειας λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τμηματική διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνικής άποψης. Σε κάθε περίπτωση που η συνολική έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες στρέμματα, η υλοποίηση της ανάπτυξης και λειτουργίας αυτού μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις, σε δύο διακριτά τμήματα αυτού, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η υλοποίηση όμως της πρώτης φάσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου λαμβάνει χώρα στις προθεσμίες της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
4. Τα έργα υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων ολοκληρώνονται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση της πράξης εφαρμογής, όπου αυτή απαιτείται, διαφορετικά εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 47. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγείται παράταση ενός (1) έτους με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πρόσθετη παράταση μέχρι ενός (1) έτους μπορεί να χορηγείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα απρόβλεπτα εμπόδια για την πρόοδο των εργασιών και, εφόσον η πρόοδος των έργων βρίσκεται σε σημείο που μπορεί να εκτιμηθεί ότι, εντός της νέας αυτής προθεσμίας, είναι δυνατή η ολοκλήρωση των έργων.
5. Εάν κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών για την οργάνωση του Επιχειρηματικού Πάρκου, προκύψει ανάγκη τροποποίησης των έργων, η ενδιαφερόμενη ΕΑΝΕΠ υποβάλλει τις μελέτες και τα στοιχεία έγκρισης ανάπτυξης του ΕΠ της παραγράφου 5 του άρθρου 46 που αφορούν στη συγκεκριμένη τροποποίηση, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα έργα αυτά ολοκληρώνονται εντός της ίδιας αρχικής χρονικής προθεσμίας και δεν επιτρέπεται παράταση.

  • 22 Δεκεμβρίου 2010, 23:56 | Μανώλης Μπαλτάς

    Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

    Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 1: «Οι τεχνικές μελέτες των έργων υποδομής καθώς και η Πολεοδομική Μελέτη και η Πράξη Εφαρμογής συντάσσονται από Μηχανικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα μεγέθη των προβλεπομένων τεχνικών αντικειμένων. Η ΕΑΝΕΠ εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης του άρθ. 47 είναι υποχρεωμένη να εγκαταστήσει Τεχνική Υπηρεσία Διοίκησης Έργων Επιχειρηματικού Πάρκου (Τ.Υ.Δ.Ε.Ε.Π.). Η ΤΥΔΕΕΠ στελεχώνεται από Μηχανικούς καταλλήλων προσόντων και ασκεί τη διοίκηση των έργων, τον έλεγχο, την επίβλεψη και την παραλαβή των μελετών και των έργων υποδομής του ΕΠ και γενικότερα υποστηρίζει την ΕΑΝΕΠ στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Η ΤΥΔΕΕΠ μπορεί να είναι μονίμων στελεχών της ΕΑΝΕΠ με τα κατάλληλα προσόντα. Επίσης οι αρμοδιότητες της μπορούν να ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες με τα κατάλληλα προσόντα επίσης.»
    Σχόλιο: Δεν συμφωνούμε με την κατάργηση του ΠΔ 214/99, στις διατάξεις του οποίου έχει εξοικειωθεί η αγορά, οι υποψήφιοι φορείς ΕΑΝΕΠ και οι υπηρεσίες των υπουργείων. Χρειάζεται πιθανόν σημαντικές βελτιώσεις για τη μείωση της διοικητικής γραφειοκρατίας. Όμως τα ΕΠ είναι κοινωνικές αναπτυξιακές υποδομές και τα έργα υποδομής τους πρέπει να υπόκεινται στους επιστημονικούς κανόνες και στοιχειώδεις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Το έργο αυτό και οι αντίστοιχες ευθύνες πρέπει από το νόμο να ανατεθούν σε κατάλληλους επιστήμονες (μηχανικούς κ.λπ.). Αν υπάρξει επιμονή στην κατάργηση του ΠΔ 214/99 χρειάζεται τουλάχιστον να θεσμοθετηθεί η διάταξη που προτείνεται ως προσθήκη στην παρ. 1.