Άρθρο 32 Παράβολα

1. Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, καθώς και για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου καταβάλλεται από τους φορείς των δραστηριοτήτων αυτών παράβολο.
2. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά δραστηριότητα του παρόντος νόμου, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα επιπλέον παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί.
3. Μέρος των παραβόλων που καταβάλλονται αποτελεί πόρο για την παροχή κινήτρου επίτευξης των στόχων, σχετικά με τις προθεσμίες έκδοσης των αιτούμενων εγκρίσεων, καθώς και για την αποζημίωση των υπαλλήλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και για τους διενεργούμενους από αυτούς ελέγχους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται:
5. α) το ύψος των ως άνω παραβόλων, το οποίο είναι ανάλογο με την εγκαταστημένη ισχύ και την αξία του παραγωγικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή την αποθηκευτική ικανότητα, όταν πρόκειται για αποθήκες και ο τρόπος καταβολής τους.
β) ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος του ποσού που θα καταβάλλεται με τη μορφή αποζημίωσης στους υπαλλήλους των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και ο τρόπος καταβολής της και
γ) ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών.
6. Ομοίως, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των ως άνω παραβόλων.
7. Τα παράβολα του άρθρου αυτού καλύπτουν και τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ

  Στο άρθρο 32. Παράβολα να προστεθεί στη παρ. 1 το εξής «Για την εγκατάσταση ή λειτουργία, για την έκδοση απόφαση χορήγησης προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση τωνεγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου καθώς και για την έκδοση ΑΕΠΟ, καταβάλλεται από τους φορείς των δραστηριοτήτων αυτών παράβολο.

  Αυτή η προσθήκη καλύπτεται από το άρθρο 2 παρ 10ε του Ν. 3010 ΦΕΚ 91Α/25.04.2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες…..», στο οποίο αναφέρεται ότι «για την περιβαλλοτική αξιολόγηση , δημοσιοποίηση …..ππεριβαλλοντικών μελετών, καταβάλλονται ανταποδοτοκά τέλη υπέρ ΕΤΕΡΠΣ, ανάλογα με την κατηγορία ….κλπ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 17:42 | Νίκος Βαρελίδης

  Με τα παράβολα που θα δίνονται σε ένα ποσοστό στους υπαλλήλους για να κάνουν την δουλειά τους τους, διαιωνίζεται η συνήθεια του Υπ. Ανάπτυξης να πληρώνει τους υπαλλήλους για εργασίες εχτρά?? όπως ήταν και μάλλον είναι ακόμη π.χ. οι έλεγχοι καυσαερίων των αυτοκινήτων με τα κινητά συνεργεία και εισάγει τα επιδόματα από την πίσω πόρτα. Παράλληλα προβλέπονται τριμελείς επιτροπές εξετάσεων τα μέλη των οποίων αποζημιώνονται. Και αυτό σε ότι αφορά τουλάχιστον τους δημοσίους υπαλλήλους των επιτροπών (2 από τους 3) διαιωνίζει την λογική της αμοιβής των μελών επιτροπών για εργασίες που θα πρέπει να αποτελούν μέρος των καθηκόντων τους. Η αναφορά στον Ν. 3833/2010 που θεσπίζει πλαφόν στις έχτρα αμοιβές δεν αποτελεί λύση.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 12:36 | Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ

  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣIΩΝ
  Εκπρόσωπος Κ. Κρεμαλής

  Αρθρο 32 παρ. 4α

  Εμφανίζεται ο ορθός όρος «παραγωγικός εξοπλισμός» σε σύγκρουση όμως με τον ορισμό «μηχανολογικές εγκαταστάσεις, που συνδέονται με τη μεταποιητική δραστηριότητα» του Αρθρου 1 του Σ/Ν.
  Είναι προφανής η σύγχυση όρων από τους εισηγητές του Σ/Ν, που φαίνεται δεν έχουν γνώση της πραγματικότητας στις εγκαταστάσεις και στη μεταποίηση.

  Κ. Κρεμαλής
  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
  Εκπρόσωπος ΤΕΕ και ΠΣΧΜ στο Δ.Σ.
  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Μηχανικών