Άρθρο 54 Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων

1. Μετά από την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την έκδοση της απόφασης του άρθρου 53§3 δύνανται να εκδίδονται άδειες οικοδομής και να εγκαθίστανται στο Επιχειρηματικό Πάρκο επιχειρήσεις. Η ΕΑΝΕΠ και οι εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις δεσμεύονται υποχρεωτικά από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων μεταβίβασης των οικοπέδων του πάρκου.
2. Προϋπόθεση της εγκατάστασης επιχειρήσεων στο Επιχειρηματικό Πάρκο αποτελεί η χορήγηση από την ΕΑΝΕΠ βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχειρήσεως με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου όπως έχει εγκριθεί με την απόφαση του άρθρου 47§1. Όμοια βεβαίωση απαιτείται σε περίπτωση εκσυγχρονισμού του παραγωγικού εξοπλισμού και επέκτασης των δραστηριοτήτων των εγκατεστημένων στο Επιχειρηματικό Πάρκο επιχειρήσεων. Σε περίπτωση μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης από την ΕΑΝΕΠ, τις ως άνω βεβαιώσεις χορηγεί η ΕΔΕΠ του Επιχειρηματικού Πάρκου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της ανωτέρω βεβαίωσης.
3. Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου, οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα, δεν υποχρεούνται στη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43 ούτε στην έκδοση άδειας εγκατάστασης.
4. Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα και ασκούν δραστηριότητες που κατατάσσονται αφενός μεν στην υποκατηγορία 4 της Β κατηγορίας και αφετέρου στην κατηγορία της χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.1650/86 όπως ισχύει, απαλλάσσονται από τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ίδιου νόμου, εφόσον στον κανονισμό λειτουργίας του ΕΠ περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί όροι που καλύπτουν τις ως άνω απαλλασσόμενες κλαδικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή, στην άδεια λειτουργίας των πιο πάνω δραστηριοτήτων επιβάλλονται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ.
Για όλες τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43, ανεξαρτήτως κατηγορίας και βαθμού όχλησης, οι οποίες εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα που προορίζονται για βιομηχανική – βιοτεχνική χρήση, δεν απαιτείται παροχή γνωμοδοτήσεων από εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αντίστοιχων μονάδων τους, παρά μόνον από την ΕΑΝΕΠ ή την ΕΔΕΠ. Από την απαλλαγή αυτή εξαιρείται η διαδικασία δημοσιοποίησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β), όπως αυτή ισχύει.
Η άδεια λειτουργίας σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να χορηγείται ύστερα από εισήγηση της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την ημέρα κατάθεσης των προβλεπομένων δικαιολογητικών στην Αδειοδοτούσα Αρχή.
5. Για την έκδοση των σχετικών αδειών οικοδομής απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που στο Επιχειρηματικό Πάρκο λειτουργεί κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), δεν απαιτείται για τις εγκαθιστάμενες δραστηριότητες άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β/221/1965 όπως ισχύει, προκειμένου για μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα, ή της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ Β΄ 383), προκειμένου για επικίνδυνα υγρά απόβλητα. Στην περίπτωση όμως αυτή απαιτείται βεβαίωση της ΕΑΝΕΠ ή της ΕΔΕΠ περί αποδοχής των υγρών αποβλήτων στην κεντρική ΜΚΑ. Στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση των πιο πάνω αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της κεντρικής ΜΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον στο ΕΠ υπάρχει κοινόχρηστο δίκτυο συλλογής ακαθάρτων, ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης του ΕΠ υποχρεούται να εφοδιαστεί με άδεια επεξεργασίας και διάθεσης των συνολικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται μέσω του δικτύου αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
6. Η λειτουργία των επιχειρήσεων επιτρέπεται μετά από την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 53. Επιχειρήσεις που τυχόν είχαν εγκατασταθεί πριν από την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου εξακολουθούν να λειτουργούν, να επεκτείνονται και να εκσυγχρονίζονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και οργάνωσης του Επιχειρηματικού Πάρκου, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43, και συμφωνούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠ.
7. Η χρήση των κτιρίων για την εγκατάσταση δημοσίων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Επιχειρηματικού Πάρκου παρέχεται από την ΕΑΝΕΠ ή από την ΕΔΕΠ δωρεάν.
8. Οι απαλλαγές του παρόντος άρθρου αφορούν μόνο τα Επιχειρηματικά Πάρκα των παρ.1 α-ε του άρθρου 41.

  • 22 Δεκεμβρίου 2010, 23:10 | Μανώλης Μπαλτάς

    Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

    Παράγραφος 7 – Σχόλιο: Δεν συμφωνούμε με την δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτηρίων δημοσίων υπηρεσιών. Αντ’ αυτού προτείνουμε η παραχώρηση να γίνεται αντί ευλόγου τιμήματος προκειμένου να ενισχυθούν τα έξοδα των φορέων ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ.