Άρθρο 5 Σύστημα αδειοδότησης

1. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες εκδίδονται από τις υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών.
2. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας από φυσικό πρόσωπο διενεργούνται, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος, από μια ή περισσότερες τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, στην έδρα της οικείας Περιφέρειας, και αποτελούνται από έναν υπάλληλο της οικείας Περιφέρειας, από έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και από ένα μέλος του οικείου επαγγελματικού επιμελητηρίου, που προτείνεται από τον Πρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο επιμελητήριο ή προκύπτει αδυναμία εκπροσωπήσεως, στην επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ, που προτείνεται από τον Πρόεδρό της. Οι ως άνω υπάλληλοι της Περιφέρειας διαθέτουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ συναφή προς το αντικείμενο της εξέτασης και κατάλληλη σχετική επιμόρφωση.
Οι εξεταστικές επιτροπές λειτουργούν υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων.
3. Με Κοινή Απόφαση, των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων, η διάρκεια, ο τρόπος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, ο τύπος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1 αδειών, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Σε περίπτωση που σε μια Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί σχετική επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχες εξετάσεις, που διενεργεί επιτροπή όμορης Περιφέρειας.
5. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις παράβολο που κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό της Περιφέρειας διενέργειας των εξετάσεων.
6. Στα μέλη των επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3833/2010(ΦΕΚ40/Α/2010), η οποία βαρύνει τον ως άνω Ειδικό Λογαριασμό της Περιφέρειας.
7. Το ύψος των παραβόλων και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
8. Οι άδειες εκδίδονται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εξέταση, η ως άνω προθεσμία είναι τέσσερις μήνες.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:32 | HellasCert

  Σύμφωνα με το ν.3879/2010 για την Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης, «ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων έχει την ευθύνη της εισήγησης του κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων, περιλαμβανομένου του συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.»
  Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας των διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων που θεσμοθετούνται από το Ελληνικό κράτος , προτείνεται η τροποποίηση της Παραγράφου 3 του άρθρου ως εξής:
  3. «Με Κοινή Απόφαση, των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ενικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων, καθορίζονται, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων, η διάρκεια, ο τρόπος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, ο τύπος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1 αδειών, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 23:35 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

  Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η συνταγματικά κατοχυρωμένη ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας , προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους νησιώτες, η συμμετοχή τους σε εξετάσεις εντός των ορίων της Περιφέρειας .
  Εκ των πραγμάτων, θεωρώ ότι πρέπει ,ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 5 παρ.2 να προβλεφθεί ή έστω διευκρινιστεί η δυνατότητα ,οι εξετάσεις να πραγματοποιούνται και εκτός της έδρας της Περιφέρειας αλλά πάντα εντός των ορίων αυτής ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιφέρειες.
  Π. χ οι τριμελείς επιτροπές, θα πρέπει ,να μπορούν να πραγματοποιούν εξετάσεις, αν όχι σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες του Νοτίου Αιγαίου , σίγουρα στην Ρόδο και την Σύρο(πρώην έδρες των υπό κατάργηση Ν.Α ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
  Κυρίως θα πρέπει να προβλεφθεί στο Π.Δ ,η υποχρέωση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ( από κρατικούς ή ιδίους πόρους ) να δημιουργήσει άμεσα δημόσιο φορέα κατά τα πρότυπα ISO/IEC 17024 , αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων ή το Ε.ΣΥ.Δ . Η Περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να φροντίζει (με την οικονομική αρωγή και υποστήριξη) να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του / των προτύπων που θα επιβάλλονται για την λειτουργία αυτού του φορέα ,έτσι ώστε όλες οι εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών να μπορούν να πραγματοποιούνται ,εντός των ορίων της.
  Θεωρώ ότι αν δεν γίνει αυτό , υπάρχει φόβος να αναγκάζονται οι νησιώτες ( σε περίπτωση αυστηρών όρων και προδιαγραφών που θα φωτογραφίζουν; στην ουσία συγκεκριμένους φορείς ικανούς για πραγματοποίηση εξετάσεων και ελλείψει αυτών στα νησιά μας ) να μετακινούνται προς την Αθήνα π.χ . Σε αυτή την περίπτωση σίγουρα θα υπάρξουν μεγάλες αντιδράσεις ενώ μόνο για αποκέντρωση υπηρεσιών δεν θα μπορούμε να μιλάμε.
  Αυτό σημαίνει περαιτέρω επιβάρυνση των νησιωτών και επιστροφή στο παρελθόν ,ενώ θα δημιουργήσει σίγουρα μεγάλες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και τους αντίστοιχους φορείς που αντιπροσωπεύουν αυτά τα επαγγέλματα.
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ , ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ( ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ )ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ .ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΟΠΩΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ .
  Από κει και πέρα, αν κάποιος νησιώτης θέλει να εξεταστεί και εκτός της Περιφέρειας που ζει , να δίνεται αυτή η δυνατότητα ,αλλά κατόπιν επιλογής του και όχι εξ’ ανάγκης επειδή δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην Περιφέρειά του.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.210 5248127,Fax.210 5248176
  http://www.opse.gr – Email:info@opse.gr

  Άρθρο 5.
  Σύστημα αδειοδότησης

  2. Στις εξεταστικές επιτροπές πρέπει να συμμετέχουν, και εκπρόσωποι από τον εκάστοτε κλάδο – ομοσπονδία – σωματείο.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:52 | Γαβαλάς Γιάννης

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε όλα τα υπάρχοντα τμήματα Ανάπτυξης ή μόνο στην έδρα της Περιφέρειας. Αν γίνονται στην έδρα της Περιφέρειας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να μετακινούνται στην έδρα της Περιφέρειας, που αυτό είναι πολύ δύσκολο ειδικά στις νησιωτικές περιοχές (Κυκλάδες – Δωδεκάνησα κλπ).

 • Ο.Β.Υ.Ε.
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΣΑΜΟΥ 7Α 104 38 ΑΘΗΝΑ
  Τ. 210 3416 064, FAX. 210 34 20 257
  E- MAIL: http://www.obye.gr , e- mail : info@obye.gr

  Άρθρο 5
  Σύστημα αδειοδότησης

  2. Στις εξεταστικές επιτροπές πρέπει να συμμετέχουν, έστω και ως παρατηρητές, και εκπρόσωποι των σωματείων που καλύπτουν το κλάδο. Ο αγώνας μας για ποιοτικές εγκαταστάσεις είναι πολυετής. Τα σωματεία υδραυλικών επιτελούν σοβαρότατο έργο, το οποίο δεν μπορεί να υποσκελιστεί έτσι απλά. Ακόμη, ο εκπρόσωπος που αναφέρετε ότι θα προτείνεται από τη ΓΣΕΒΕΕ πρέπει να’ ναι από τον εκάστοτε κλάδο – ομοσπονδία – σωματείο.

  3. Εδώ και πολλά χρόνια, οι υποψήφιοι υδραυλικοί για να δώσουν εξετάσεις, διαβάζουν την ¨νέα εξεταστέα ύλη¨, η οποία έχει εκδοθεί με την Υπουργική απόφαση: Αρ. 25129/Φ.6.10/1410 ΦΕΚΒ 1332/2000.

 • ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕΣΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩ.ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΠΛΗΘΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΤΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.ΗΔΗ ΠΡΩΙΝ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΣ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΕΞΕΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕΣΑ.ΑΥΤΟ ΑΛΩΣΤΕ ΦΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Γ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΥ ΦΟΥΡΛΑ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 21:52 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ

  ΠΑΡΑΓΡ. 8 Σε πολλά θέματα έχουμε μείνει πολύ πίσω τα χρονικά όρια που προβλέπονται είναι μία από τα ίδια του παρελθόντος. Τα χρονικά όρια επιβάλλεται να είναι : χορήγηση άδειας εντός 10 ημερών αν χρειάζονται εξετάσεις εντός ενός μηνός. Πρόβλεψη πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων στους υπεύθυνους της καθυστέρησης με την πρϋπόθεση ότι η διοίκηση παρέχει όλες τις δυνατότητες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 17:31 | constantin tavladorakis/Athenes

  παράγραφος 6:Οι συνεδριάσεις των επιτροπών στην πραγματικότητα γίνονται εντός του τυπικού ωραρίου. Οι εκπρόσωποι των προβλεπομένων συλλογικοτήτων είναι ή μέλη τους ή υπάλληλοι αμειβόμενοι ήδη από μέλη τους, και οι μέλλοντες να αδειοδοτηθούν θα καταστούν επίσης μέλη τους. Προς τι οι αποζημιώσεις; Εν ανάγκη ας τροποποιηθεί ο Νόμος που τις προβλέπει. Επιμελητήρια, ΓΣΕΒΕ και ομόλογες τους οργανώσεις χάριν αλληλεγγύης δεν έχουν συσταθεί;

  παράγραφος 8: Η προθεσμία που δεσμεύει τη Διοίκηση καλά να είναι μήνας.Η πρόνοια να γίνεται 4μηνη, λόγω παρεμβολής εξετάσεων,είναι ικανή να καταλήγει σε πρόσχημα, ακόμη και για τα εξεταστικά όργανα.
  Μήπως είναι πιο νοήμων η διατύπωση «8.Οι άδειες εκδίδονται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,[μετά και την προσκόμιση του πιστοποιητικού εξέτασης.]. ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ «κάθε .. μέρες, εφ’ όσον υπάρχουν ..(τόσες αιτήσεις»; Ή, ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΑ, η απώτερη προθεσμία να γίνει 2μηνη.