Άρθρο 52 Πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων

1. Μετά την απόφαση του άρθρου 47 §1, τα Επιχειρηματικά Πάρκα πολεοδομούνται. Για την πολεοδόμηση του Επιχειρηματικού Πάρκου, καταρτίζεται από την ΕΑΝΕΠ πολεοδομική μελέτη με βάση οριζοντιογραφία και υψομετρικό διάγραμμα. Η πολεοδομική μελέτη περιλαμβάνει το πολεοδομικό-ρυμοτομικό σχέδιο, τον πολεοδομικό κανονισμό, έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γής και τους σχετικούς περιορισμούς ή απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις και κάθε άλλη ρύθμιση που επιβάλλεται από πολεοδομικούς λόγους.
2. Οι όροι δόμησης προσδιορίζονται στην απόφαση του άρθρου 46§6. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα παρακάτω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 70%
β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 1.6
γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠ. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται χώροι εντός του ΕΠ με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του ΕΠ ορίζονται σε 6% κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Α και σε 5% επί της συνολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Β και Γ. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του ΕΠ συνυπολογίζονται στη έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του ΕΠ. Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε 3% επί στη συνολική επιφάνειας του ΕΠ.
3. α) Με την επιφύλαξη της § 9 του παρόντος άρθρου, η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
β) Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με την κατάρτιση από την ΕΑΝΕΠ της πράξης εφαρμογής, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
γ) Με την επιφύλαξη της §9 του παρόντος άρθρου, η εγκεκριμένη πράξη εφαρμογής κοινοποιείται από την ΕΑΝΕΠ στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47. Παράταση της προθεσμίας αυτής μπορεί να δοθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μόνον για σοβαρούς λόγους και για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το ένα (1) έτος.
δ) Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ή πράξης εφαρμογής όπου απαιτείται, οι ιδιοκτήτες γης μπορούν να προχωρούν σε μεταβιβάσεις οικοπέδων του ΕΠ.
4. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου και εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο οφείλουν να συμμετάσχουν στις δαπάνες για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής με εισφορές σε γη και σε χρήμα.
5. Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας, τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρμόζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου. Ως εμβαδόν ιδιοκτησίας για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη θεωρούνται τα εμβαδά που έχουν οι ιδιοκτησίες κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του άρθρου 47§1. Σε εισφορά σε γη υποχρεούνται και οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα. Οι κοινόχρηστοι χώροι, που υφίστανται μέσα στα Επιχειρηματικά Πάρκα κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του άρθρου 47§1, συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό της εισφοράς σε γη των ιδιοκτητών, η οποία μειώνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό, με εξαίρεση τους δρόμους του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και τις εκτάσεις γής που ανήκουν στο Δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α. Τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται από εισφορά σε γη διατίθενται για τη δημιουργία άλλων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων μέσα στα Επιχειρηματικά Πάρκα.
6. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και ανέρχεται στο δέκα πέντε (15%) τοις εκατό της αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρισης της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταβάλλεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) σε έξι ισόποσες δόσεις και αποδίδεται αυτούσια, χωρίς να υποβάλλεται σε φόρο ή οποιεσδήποτε κρατήσεις, στην ΕΑΝΕΠ για την υλοποίηση των κοινοχρήστων χώρων και των έργων υποδομής. Η αξία της έκτασης προσδιορίζεται από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου δεν εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα αξιών. Σε περίπτωση που τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές μαζί με τις λοιπές πηγές χρηματοδότησης δεν επαρκούν για την υλοποίηση των έργων υποδομής τότε μπορεί να ορίζεται πρόσθετη εισφορά σε χρήμα. Στην περίπτωση που τα ποσά που συγκεντρώνονται από τις εισφορές υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα για την υλοποίηση των έργων υποδομής το πλεόνασμα περιέρχεται στην ΕΑΝΕΠ για τους σκοπούς της, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ 2 ιβ του παρόντος νόμου.
7. Σε περίπτωση αδυναμίας εισφοράς σε χρήμα, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντίστοιχη εισφορά γης. Σε περίπτωση που τα οικόπεδα που προέρχονται από μετατροπή χρηματικής εισφοράς σε εισφορά σε γη πλεονάζουν, η ΕΑΝΕΠ μπορεί να χρησιμοποιεί τη γη αυτή για τις χρήσεις που επιτρέπονται στο Επιχειρηματικό Πάρκο ή να την εκποιεί ή να παραχωρεί τη χρήση της. Επίσης, σε περίπτωση που κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι η εισφορά σε γη πρέπει να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας, πλην όμως το τμήμα αυτό δεν είναι αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή δεν προβλέπεται από την πολεοδομική μελέτη ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία, μπορεί να μετατρέπεται σε ισάξια εισφορά σε χρήμα που διατίθεται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή έργων υποδομής στο Επιχειρηματικό Πάρκο.
8. Μόλις η ΕΑΝΕΠ καταρτίσει την πολεοδομική μελέτη και την πράξη εφαρμογής, έχει υποχρέωση να τις δημοσιοποιήσει. Ενστάσεις κατά της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης ή της πράξης εφαρμογής υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αποφασίζει επ’ αυτών πριν από την έγκρισή. Η διαδικασία δημοσιοποίησης της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής, υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 46.
9. Σε περίπτωση που η ΕΑΝΕΠ έχει καταστεί κυρία του συνόλου της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, η πολεοδόμηση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς τη σύνταξη πράξης εφαρμογής και η πολεοδομική μελέτη κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΒ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και εγκρίνεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ΕΑΝΕΠ, ως μοναδικός ιδιοκτήτης, υποχρεούται να διαθέσει την απαιτούμενη από την πολεοδομική μελέτη έκταση για τους δρόμους, το πράσινο και τους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και εγκαταστάσεις.
10. Επιχειρηματικά Πάρκα του παρόντος νόμου μπορούν να ιδρύονται και σε περιοχές με εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια βάσει του νόμου 1337/83 ή άλλων νόμων, εφόσον υπάρχει συμβατότητα ως προς τις χρήσεις γης. Οι ΕΑΝΕΠ στην περίπτωση αυτή θα ακολουθούν την λοιπή διαδικασία ίδρυσης ΕΠ που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 21:10 | Βιοτεχνικό Πάρκο Αγ. Νικολάου Α.Ε.

  Ως Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου Μεραμβέλλου (Κρήτη), έργο που έχει ολοκληρωθεί από το 2008 (σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες κατά το νόμο διαδικασίες και Υπουργικές Αποφάσεις), βρισκόμαστε ακόμα και σήμερα σε αδιέξοδο σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης της γης στους μετόχους/βιοτέχνες μας. Για την πολυμετοχική μας εταιρεία, δεν προβλέφθηκε από κανένα νόμο ή διάταξη, ο τρόπος που θα ακολουθηθεί για την σύναψη των συμβολαίων μεταβίβασης. Οι μέτοχοί μας συμμετείχαν σταδιακά στις διαδοχικές αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, χρηματοδοτώντας έτσι την υλοποίηση του έργου, ανάλογα πάντα με την έκταση γης που θα τους διαβιβασθεί. Έτσι, σήμερα κατέχουν ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με την αξία των οποίων, ουσιαστικά έχουν «εξοφλήσει» το τίμημα για την αγορά της γης τους και την χρηματοδότηση των έργων υποδομής.
  Ζητάμε την ψήφιση άρθρου στο σχέδιο νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, το οποίο να μας επιτρέπει να κάνουμε τη διανομή των οικοπέδων χωρίς πρόσθετες φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να απεγκλωβιστούμε και να αναπτύξουμε τις κτιριακές μας εγκαταστάσεις.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 21:13 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  Προτείνεται προσθήκη παραγράφου 13: «13. Όταν στην Πολεοδομική Μελέτη που εγκρίνεται προβλέπεται η δημιουργία υπαίθριων ή εστεγασμένων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους του ΕΠ, η χωρητικότητα τους υπολογίζεται με βάση τις προβλεπόμενες διαστάσεις και μεγέθη των υπαίθριων ή εστεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 455/76. Στα κτήρια που ανεγείρονται σε ΕΠ όπου προβλέπεται η ύπαρξη κοινοχρήστων χώρων στάθμευσης, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης που επιβάλλεται να κατασκευαστεί για τις ανάγκες του κτηρίου υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις αντίστοιχες χρήσεις, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο αναλογούν αριθμός κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης. Η αναλογία αυτή προκύπτει ως το κλάσμα της επιφάνειας του οικοπέδου που κατασκευάζεται το κτήριο δια της συνολικής επιφάνειας των οικοπέδων που προκύπτουν από την Πολεοδομική Μελέτη, μετά την αφαίρεση των κοινόχρηστων και κοινωφελών επιφανειών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για ΕΠ, ΒΕΠΕ κ.λπ. που κατασκευάστηκαν με βάση προϊσχύουσες διατάξεις.»
  Σχόλιο: Η παραπάνω διάταξη δημιουργεί κίνητρο για ευνοϊκότερο πολεοδομικό σχεδιασμό με διασπορά κοινόχρηστων υποδομών στάθμευσης για την καλύτερη συγκοινωνιακή οργάνωση του ΕΠ. Ταυτόχρονα ανακουφίζονται οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις από επενδύσεις σε κτηριακά τμήματα χώρων στάθμευσης που ούτως ή άλλως είναι απαραίτητα και πρέπει να δημιουργηθούν για τις παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης στο πλαίσιο της επιτρεπόμενης δόμησης.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 10:37 | Φίλιππος Δημητριάδης

  Παρ. 3δ
  Οι μεταβιβάσεις ιδιοκτησιών πριν την πολεοδομική μελέτη ή την πράξη εφαρμογής δεν παρεμποδίζει την εκπόνηση των μελετών.
  Η παράγραφος 3δ πρέπει να διαγραφεί διότι θα δημιουργήσει πρόβλημα ερμηνείας, δηλαδή αν μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις πριν την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης ή πράξης εφαρμογής.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 23:25 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  Παράγραφος 6 – Σχόλιο: Αν η εισφορά σε χρήμα προσδιοριστεί με βάση τις αντικειμενικές αξίες γης ούτε ένα ΕΠ τουλάχιστον στην Αττική δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Η εισφορά σε χρήμα ουσιαστικά αποτελεί την ιδιωτική δαπάνη και πρέπει να δημιουργεί πόρους σε σύνολο ίσο με το 70% – 80% του προϋπολογισμού των έργων υποδομής. Προτείνεται η αξία γης, για τον προσδιορισμό της εισφοράς σε χρήμα, να προκύπτει από την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών του Επιχειρηματικού Σχεδίου όπως προκύπτει από την Τεχνικοοικονομική Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας αφού ληφθούν υπόψη τα ποσοστά της δημόσιας ενίσχυσης, το χρηματοοικονομικό κόστος δανεισμού και η μέση απόδοση της επένδυσης της ΕΑΝΕΠ

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 22:57 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  Γενικό Σχόλιο:
  1)Επιμένουμε στην πρόταση μας για την κατάργηση των ΕΠΕΒΟ
  2)Θεωρούμε σωστό και πρέπει να εξεταστεί η πρόταση βάσει της οποίας όλα τα Επιχειρηματικά Πάρκα, όλων των κατηγοριών, μπορούν και πρέπει να πολεοδομούνται με τους ίδιους κανόνες, όρια και διαδικασίες, δηλαδή και τα ΕΠΕ. Αν αυτή η πρόταση μας γίνει αποδεκτή επισημαίνουμε ότι τα ΕΠΕ πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση τήρηση περιμετρικού πρασίνου διότι αυτό σπανίως είναι εφικτό. Κατά τα λοιπά να ισχύουν τα προβλεπόμενα ποσοστά στη παρ. 2 και να διατίθενται εντός της έκτασης των ΕΠΕ και όπου είναι δυνατόν περιμετρικά.

  Ειδικά Σχόλια:
  1)Παράγραφος 10: Αν η πρόταση μας για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Διαθεματικής Επιχειρηματικότητας, μέσω φορέων ΕΑΝΕΠ, γίνει αποδεκτή αυτό πρέπει να αφορά και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.
  2)Προσθήκη παραγράφου 11: «11. Σε περίπτωση που η ΕΑΝΕΠ έχει καταστεί κυρία του συνόλου της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου και η ανάπτυξη του (αγορά γης και έργα υποδομής) έγινε με χρηματοδότηση των μετόχων, υπό μορφή σταδιακής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κατά την αναλογία συγκεκριμένου μεγέθους οικοπεδικής έκτασης μετά την υλοποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης, συντάσσεται υποχρεωτικά Πράξη Εφαρμογής. Η εν λόγω Πράξη Εφαρμογής, η οποία συντάσσεται με ευθύνη της ΕΑΝΕΠ αποτελεί την τυπική πράξη διανομής των οικοπέδων σύμφωνα με τη μετοχική συμμετοχή (αναλογία συμμετοχής) των μετόχων της ΕΑΝΕΠ που χρηματοδότησαν την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. Η Πράξη Εφαρμογής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μεταγράφεται αδαπάνως στο οικείο Υποθηκοφυλακείο. Η μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής συνιστά τον τίτλο ιδιοκτησίας για κάθε μεμονωμένο ιδιοκτήτη – μέτοχο, ο οποίος τον παραλαμβάνει (τον τίτλο) με απλή αίτηση του στο Υποθηκοφυλακείο χωρίς την υποχρέωση καταβολής οιουδήποτε τέλους, φόρου μεταβίβασης κ.λπ. Τα τυχόν αδιάθετα οικόπεδα που προκύπτουν από την Πράξη Εφαρμογής παραμένουν στην κυριότητα της ΕΑΝΕΠ, η οποία μπορεί να τα διαθέσει για την κάλυψη των αναγκών της ή να τα μεταβιβάσει υποχρεωτικά στην ΕΔΕΠ κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του άρθ. 58 παρ. 2. Η διαδικασία δημοσιοποίησης της Πράξης Εφαρμογής, υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 46. Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τους φορείς ΒΕΠΕ που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με το ν.2545/97 και έχουν τα ως άνω αναφερόμενα χαρακτηριστικά.»
  Σχόλιο: Η παραπάνω διάταξη είναι υποχρεωτική προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά υπάρχοντα προβλήματα υπαρχόντων Φορέων ΒΕΠΕ που έχουν πολυμετοχική σύνθεση και έχουν ολοκληρώσει έργα ΒΕΠΕ με Διαπιστωτική Απόφαση ενώ δεν μπορούν να προβούν στην αναγκαία διανομή των οικοπέδων και την ανάπτυξη τους.
  Αντιστοίχως η συγκεκριμένη διάταξη είναι απαραίτητη ως διαδικασία ενίσχυσης και πριμοδότησης για τη δημιουργία πολυμετοχικών φορέων ΕΑΝΕΠ «λαϊκής βάσης» που δημιουργούνται με πρωτοβουλίες των Επιμελητηρίων και της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας.
  3)Προσθήκη παραγράφου 12: «12. Σε ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ) στις οποίες έχει αρχίσει η οριοθέτηση ή η πολεοδόμηση ή έχει εγκριθεί η Πολεοδομική Μελέτη ή και η Πράξη Εφαρμογής σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν.2300/95 μπορεί να εκπονηθεί Επιχειρηματικό Σχέδιο της παρ. 6 του Άρθ. 41 του παρόντος και να αναπτυχθεί Επιχειρηματικό Πάρκο από τα όργανα και με τις διαδικασίες που εδώ προβλέπονται. Κατά την υλοποίηση του εν λόγω Επιχειρηματικού Σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης ολικής ή μερικής της Πολεοδομικής Μελέτης και κατά συνακολουθία και της Πράξης Εφαρμογής αν έχουν εγκριθεί προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι όροι του άρθ. 52 του παρόντος νόμου. Στο πλαίσιο της παρεχόμενης ως άνω δυνατότητας τροποποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού, μερικής ή ολικής, είναι δυνατόν να γίνει υπολογισμός της εισφοράς σε γη και σε χρήμα ή μόνον υπολογισμός της εισφοράς σε γη ή σε χρήμα έπειτα από τροποποίηση των αντίστοιχων πινάκων της Πράξης Εφαρμογής»
  Σχόλιο: Η παραπάνω πρόταση προκύπτει από την αρχική εκδοχή της παραγράφου 3 του άρθ. 19 του ν.2545/97 όπως αναλυτικά εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθμ 235/2005 γνωμοδότηση του ΝΣΚ/Α’ Τμήμα. Η εν λόγω πρόταση είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθεί προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες πολεοδόμησης με ιδιωτικούς πόρους, μέσω ΕΑΝΕΠ, πολλών περιοχών που είναι παγιδευμένες χωρίς αποτελέσματα, στην Ελληνική Επικράτεια.