Άρθρο 42 Σκοπός

1. Για την οικονομική πρόοδο και την επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών αναπτύσσονται και οργανώνονται Επιχειρηματικά Πάρκα διαφόρων κατηγοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους του νόμου.
2. Η ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων του παρόντος μέρους γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί:
α) στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης
β) στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα, σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης
γ) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης
δ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,
ε) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών
3. Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας μεριμνά για την εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στην ελληνική επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας ορίζονται οι βασικές αρχές του εν λόγω επιχειρησιακού σχεδίου.