Άρθρο 36 Ενίσχυση Διαφάνειας

Η Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να αναρτά στον οικείο διαδικτυακό της τόπο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 16 του παρόντος, τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου από την Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και όλες τις αποφάσεις, εγκρίσεις και τα αποτελέσματα ελέγχων που παρεμβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α).