Άρθρο 10 Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων με αρμοδιότητα να εισηγείται στον Υπουργό σχετικά για την επίλυση θεμάτων, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το Γενικό Διευθυντή Στήριξης Βιομηχανίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών και από ένα εκπρόσωπο του ΤΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΓΣΕΕ καθώς και εκπρόσωπο του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ως μέλη, που ορίζονται μετά από πρόταση των οικείων φορέων.

 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ.210 5248127,Fax.2105248176
  http://www.opse.gr – Email:info@opse.gr

  Αρθρο 10
  Επιτροπή τεχνικών επαγγελμάτων

  1.Θεωρούμε ότι στην επιτροπή που θα συσταθεί για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νόμου, θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κλαδικών ομοσπονδιών.

 • Ο.Β.Υ.Ε.
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΣΑΜΟΥ 7Α 104 38 ΑΘΗΝΑ
  Τ. 210 3416 064, FAX. 210 34 20 257
  E- MAIL: http://www.obye.gr , e- mail : info@obye.gr

  Άρθρο 10
  Επιτροπή τεχνικών επαγγελμάτων

  1.Θεωρούμε ότι στην επιτροπή που θα συσταθεί για την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νόμου, θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι των κλαδικών ομοσπονδιών. Δηλαδή εκπρόσωποι γι’ αυτούς που φτιάχνεται ο νόμος και θα μπορούν να έχουν συγκεκριμένη άποψη και θέση για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν.