Άρθρο 4 Προϋποθέσεις χορήγησης αδείας επαγγελματικής δραστηριότητας

1. Για την άσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει αντίστοιχη άδεια ασκήσεως αυτής, η οποία εκδίδεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 6422/1934, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 6 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, για το χειρισμό μηχανημάτων έργου, απαιτείται άδεια χειριστή.
2. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:
α) Τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας, κατά ειδικότητα και βαθμίδα.
β) Οι επαγγελματικές δραστηριότητες, που μπορούν να ασκούνται από κάτοχο κάθε επαγγελματικές άδειας.
γ) Η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις ανανέωσης κάθε άδειας.
δ) Οι προϋποθέσεις υποκατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς.
ε) Η αντιστοίχηση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος νόμου, με τις επαγγελματικές άδειες που θα εκδοθούν με τον παρόντα νόμο.
στ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις έγκρισης των αναφερόμενων στην περ. δ της παρ. 2 του παρόντος φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, το περιεχόμενο και η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα και βαθμίδα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων του άρθρου 10 του παρόντος, εντάσσονται στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα Προεδρικά Διατάγματα της παρ. 2 του παρόντος οι συναφείς ή παρεμφερείς με αυτές επαγγελματικές δραστηριότητες ή επαγγελματικές δραστηριότητες που προκύπτουν από την τεχνολογική εξέλιξη των μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:59 | Απόστολος Ευθυμιάδης

  Στο άρθρο 4 δεν διευκρινίζεται η διατύπωση «με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 6422/1934». Τελικώς οι Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι θα συνεχίσουν να ασκούν χωρίς περιορισμό το επάγγελμα ή θα υποχρεωθούν σε κάποιου είδους πιστοποίηση; Τι θα γίνει με τους άλλους μηχανικούς οι οποίοι σήμερα δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα επί «απλών» μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βάσει του Ν.6422/34;
  Ο σοφός νομοθέτης του 1934 φρόντισε να θεσμοθετίσει δια νόμου ένα σύστημα πιστοποίησης της ανώτατης βαθμίδας μηχανικών με βάση το δίπλωμα της ανώτατης εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένας επαρκής αριθμός επαγγελματιών οι οποίοι επαρκούσαν τότε να ασκούν τον έλεγχο επί των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  Τι όμως ακριβώς προτείνει επ ‘αυτού το Σ/Ν; Το θέμα αυτό δεν πρέπει να παραμένει ασαφές και να επαφίεται στην Διοίκησης να ερμηνεύσει την διάταξη «με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 6422/1934».

 • Ο.Β.Υ.Ε.
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΣΑΜΟΥ 7Α 104 38 ΑΘΗΝΑ
  Τ. 210 3416 064, FAX. 210 34 20 257
  E- MAIL: http://www.obye.gr , e- mail : info@obye.gr

  Άρθρο 4
  Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας επαγγελματικής δραστηριότητας.

  2. δ) Θεωρούμε ότι η επαγγελματική εμπειρία δεν μπορεί να υποκαθίσταται από παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Και αυτό διότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν μαθαίνονται στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Κανένα εργαστήριο δε μπορεί να υποκαταστήσει επαρκώς τις εργασίες που γίνονται στις πραγματικές συνθήκες δουλειάς.
  Η οικοδομή δεν μαθαίνεται στα θρανία.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 09:17 | ΒΕΛΑΝΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ

  Βελανδάκη Γιάννα
  Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου:

  «Απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών δραστηριοτήτων, Επιχειρησιακών Πάρκων και Λοιπές διατάξεις».

  Αρθρο 4 παρ.1: Προς τι η ιδιαίτερη αναφορά στην άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου;
  Αρθρο 13 παρ.4 γιατί εις διπλούν αα) ββ) γγ) δδ) εε), το ίδιο και στην παρ.5.
  Αρθρο 16 παρ.6: Δεν υπάρχουν προβλέψεις των εδ.β και γ στην προηγούμενη παραγράφου.
  Αρθρο 18 παρ.1 Πως βγαίνει μια άδεια για διαφορετικές θέσεις αφού για τις Β κατηγορία δεν βγαίνουν όροι και περιορισμοί ιδιαίτερα(ΕΠΟ, Διάθεση υγρών, βεβαιώσεις καταλληλότητας) αλλά ενσωματώνονται στην ίδια άδεια λειτουργίας ή Υπεύθυνη Δήλωση.
  Αρθρο 19 παρ.5αβ. Οι αναγκαίες γνώμες ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή αρχών ήταν η αιτία καθυστέρησης και όχι η έκδοση του εντύπου.
  Αρθρο 23 παρ.2β.: Η παρέκκλιση ως προς τους λοιπούς όρους, είναι αντίθετη με την καταργούμενη διάταξη του άρθρου 71.
  Αρθρο 29 παρ.3: Νομίζω υπάρχει απόφαση ΣΤΕ που δεν θεωρεί θετική την μη αποστολή γνωμοδότησης πέρα των 30 ημερών.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 12:41 | Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ

  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣIΩΝ
  Εκπρόσωπος Κ. Κρεμαλής

  Αρθρο 4

  Παρ. 1.0

  Με βάση τα σχόλια μας στα άρθρα 1.0 και 3.0 θεωρούμε ότι η παρ. 1.0 του άρθρου σε συνδυασμό με τις παρ. 1.0 και 3.0 του Αρθρου 71 για τις καταργούμενες διατάξεις, παρέχει τη δυνατότητα στους εκάστοτε Υπουργούς να αποφασίζουν κατά το δοκούν, για τη δυνατότητα πρόσβασης και άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων, στην υλοποίηση μελετών διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων, στην επίβλεψη της λειτουργίας τους και στη συντήρηση τους. Δηλαδή παρέχει τη δυνατότητα να διατηρηθεί ένα καθεστώς αοριστιών και αγκυλώσεων, που επέτρεψε με Π.Δ. και ΥΑ αυθαίρετα «βαπτίσματα» των εγκαταστάσεων ως Η/Μ, προσανατόλισε την κοινωνία στην ανάθεση εργασιών προς ορισμένες ειδικότητες άσχετες πολλές φορές με το αντικείμενο και αφαίρεσε από πλήθος ειδικοτήτων διπλ. και τεχνολόγων μηχανικών τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμα τους, να προσφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν.
  Είναι επομένως η ώρα ο κ. Υπουργός να απαντήσει στα ερωτήματα :
  • Ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες θα ασκεί πλήθος ειδικοτήτων διπλ. και τεχνολόγων μηχανικών, τεχνιτών και χειριστών, που δεν περιλαμβάνουν στον τίτλο τους τον όρο «μηχανολόγος» ή «ηλεκτρολόγος» ?
  • Τι υπονοείται με τη διατύπωση «με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.6422/34»? Θα εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς απονομής ίδιων «επαγγελματικών δικαιωμάτων» σε τελείως διαφορετικές ειδικότητες όπως αυτές του ΜΜ, ΗΜ και ΝΜ ?
  • Ποια είναι η ισχύς του Αρθρου 4 του ν.6422/34 μετά τη ψήφιση του παρόντος Σ/Ν ?

  Παρ. 4.0

  Στην παρ. αυτή αναδεικνύεται περίτρανα το συντεχνιακό σύνδρομο των συντακτών του Σ/Ν, που συνδέουν επαγγελματικές δραστηριότητες π.χ. σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με την τεχνολογική εξέλιξη σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις(!). Δεν αντιλαμβάνονται οι κύριοι ότι εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Υπουργό και την Κυβέρνηση ? Και τούτο διότι φαίνεται να αγνοούν την επιστήμη και το επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού που δημιουργήθηκε το 1897 στο ΜΙΤ με υποδομή τη μηχανολογία και τη βιομηχανική χημεία πριν αποκτήσει την αυτονομία του, που συνετέλεσε και συντελεί καθοριστικά στην παγκόσμια βιομηχανική ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος.

  Κ. Κρεμαλής
  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
  Εκπρόσωπος ΤΕΕ και ΠΣΧΜ στο Δ.Σ.
  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Μηχανικών

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 10:22 | Όλγα Τσακηρίδη

  Σχετικά με το άρθρο 4 του νομοσχεδίου

  Ειδικά για τα πρόσωπα, τα οποία ηγούνται εταιριών ή άλλων οργανισμών , έχουν δηλαδή τη συνολική ευθύνη, πρέπει να παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα management. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας θα είναι προσαρμοσμένο στην επαγγελματική τους κατηγορία. Δεν επιτρέπεται ένας υπεύθυνος να μη γνωρίζει τους βασικούς νόμους για το επάγγελμά του, τους δημόσιους φορείς που πρέπει να απευθυνθεί, σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας, οργάνωσης και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, στοιχεία λογιστικής όσον αφορά της δημοσιονομικές ρυθμίσεις που αφορούν στον κλάδο του και θα αφορούν άμεσα την επιχείρησή του. Ακόμη πρέπει να διαθέτει γνώσεις πληροφορικής και απαραίτητα μια ξένη γλώσσα, εκτός της Ελληνικής μητρικής (αν είναι Έλληνας), ενώ αν είναι ξένος απαραίτητα πρέπει να γνωρίζει στοιχεία Ελληνικής γλώσσας και Αγγλικής.
  Τα σεμινάρια μπορούν να γίνονται από πιστοποιημένο φορέα (π.χ. το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) με τη μέθοδο e-learning (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

  Με τιμή,
  Δρ Όλγα Τσακηρίδη

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 22:41 | majo

  Η Ελλάδα είναι η χώρα της χαράς. Είσαι ό,τι δηλώσεις. Δε χρειάζεται κανένας έλεγχος ούτε το επίπεδο των σπουδών ούτε τίποτα. Φαντάζομαι η ισοπέδωση θα είνα πλήρης. Οι τελευταίοι μαθητές που μπαίνουν σε ένα συνοριακό ΤΕΙ (μετά την κατάργηση της βάσης του 10) με λευκές κόλλες και μόνο με το ονομά τους πρέπει να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα με μόνο εφόδιο το «πτυχίο» τους. Δε λέω ενδεχομένως να υπάρχουν και ιδρύματα επιπέδου και φοιτητές ικανοί. Πως όμως θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός; με ποια διαδικασία; Εδώ θα φανεί η πολιτεία πόσο σοβαρή είναι και αν πραγματικά πάνω από όλα είναι ο πολίτης. Διαδικασίες ή η απόλυτη ισοπέδωση. Είδωμεν

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 17:51 | ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  αρθρο 4.4
  τι θα γίνει με τις εξελείξεις της τεχνολογίας της χημικής μηχανικής, της μηχανικής διεργασιών, της νανοτεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, της τεχνολογιας αντιρύπανσης του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας ανάπτυξης και εφαρμογής ήπιων μορφών ενέργειας, της πληρφορικής, της τεχνολογίας αυτοματισμών, της τεχνολογίας τηλεποικοινωνιών, επεξεργασίας υγρών ή στερεών αποβλήτων, γεωθερμικών εγκαταστάσεων και γεωτρήσεων και εκατοντάδων άλλων τεχνολογιών

  που δεν είναι ούτε θα γίνουν ποτέ μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές ή μίγματα αυτών, τουλάχιστον στην υπόλοιπη Ευρώπη????

  Αυτές οι τεχνολογικές εξελείξεις θα μείνουν χωρίς επαγγελματικά περιγράμματα και θα βαφτιστούν παρεμφερείς ΗΜ εγκαταστάσεις, ως συνήθως, απο το περιεχόμενο του εξοπλισμού τους και όχι απο το λειτουργικό τους σκοπό.
  Ας προστεθούν λοιπόν οι όροι χημικές, ηλεκτρονικές και γεωλογικές εγκαταστάσεις και ας οριστούν τα επαγγελματικά τους περιγράμματα με ΠΔ και για τις με αυτές συναφείς ή παρεμφερείς επαγγελματικές δραστηριότητες.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 13:56 | Στέφανος

  Αυτό που αγνοεί πάντα η κυβέρνηση, όταν προσπαθεί να νομοθετήσει είναι ότι Για να κάνεις ΚΑΤΙ αρκεί να το ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

  Δηλαδή:

  Για να ΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ αυτοκίνητα κάνεις μια έναρξη στην ΕΦΟΡΙΑ. Δεν σε υποχρεώνουν να είσαι α) μηχανικός αυτοκινήτων β) γραμμένος στο σύλλογο των μηχανικών γ) με ετήσια κατάρτιση στις εξελίξεις των αυτοκινήτων δ) με συγκεκριμένα τετραγωνικά μαγαζιού κλπ κλπ κλπ. Δηλαδή, ένας ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ που φτιάχνει συμβόλαια (κι εγώ έχω συντάξει και είμαι μηχανικός) γιατί να θέλει ΚΑΙ πτυχίο ΚΑΙ εξετάσεις ΚΑΙ συγκεκριμένη τιμή ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ…;;;

  Η, για να γίνει μια στατική μελέτη, γιατί να την κάνει ένας πολιτικός μηχανικός; Ας την κάνει κι ένας ..χιμπαντζής, αρκεί να πληρεί ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Που πρέπει η πολεοδομία να τις εξετάζει. (Σήμερα, στις πολεοδομίες οι υπάλληλοι δεν ξέρουν καλα-καλα να βγάζουν φωτοτυπίες. Πως θα ελέγξουν;)

  Η καλή μας η κυβέρνηση, προσπαθεί να μας σώσει από τους (άσχετους) εαυτούς μας και βάζει προϋποθέσεις και περιορισμούς στην καθημερινή μας δραστηριότητα, για να είμαστε προστατευμένοι. Ε, λοιπόν, να πω ένα μυστικό: ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΣ. Γιατί η προστασία από ένα διεφθαρμένο Δημόσιο πουλιέται. Άρα, για να εξαλειφθεί η διαφθορά πρέπει να εξαλειφθεί η προστασία του Δημοσίου. Και να κάνει το Δημόσιο αυτό που πραγματικά πρέπει: ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ. Δεν θέλει 1 εκατομμύριο υπαλλήλους. 100.000 που να ξέρουν τι κάνουν θέλει. Αλλά δε νομίζω να βρεις ούτε 300…

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 08:06 | Παναγιωτης Μ.

  Η ποιοτητα της καθε μελετης ενος μηχανικου ολα αυτα τα χρονια θα ελεγε κανεις οτι ειναι σε επιπεδα τριτοκοσμικα. Οι μηχανικοι της ελλαδος στο συνολο τους εχουν μεγαλη ελλειψη τεχνογνωσιας και αυτο οφειλετε στο οτι μεχρι σημερα δεν χρειαζονταν πραγματικα να παραγουν πλουτο για την χωρα τους παρα μονο να υπογραφουν, να ενοικιαζουν την υπογραφη τους και να αμοιβονται αμυδρα για μελετες οι οποιες στο εξωτερικο θεωρουνται πληρως απελευθερωμενες και αυτοματοποιημενες.
  Μεχρι σημερα θα ελεγε κανεις οτι η κατασταση ειναι εκτος ελενχου διοτι οι ανθρωποι αυτοι που θα επρεπε να ειναι οι πρωτοποροι στην μεγαλη αλλαγη και στην αναπτυξη για τον τοπο, το μονο που θελουν να κανουν ειναι συνεχιζουν να σφραγγιζουν, να μεσολαβουν στην διαφθορα και να προσπαθουν με καθε τροπο να εμποδιζουν την επιχειρηματικοτητα και την αναπτυξη της χωρας.

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 15:05 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Όταν μιλάμε για απλοποίηση εννούμε απολοποίηση. Εσείς μπερδεύετε πάλι την Άρτα με τα Γιάννενα για να βγάλει κανείς μια άδεια. Η μοναδική υπηρεσία του δημοσίου που θα έπρεπε να εμπλέκεται είναι η εφορία για να δηλωθεί και να φορολογείται η δραστηριότητα.
  Τι δουλειά έχει πάλι η Περιφέρεια και οι 3μελείς επιτροπές της;
  Δεν είδατε ακόμη πως αντιαναπτυξιακά λειτουργεί από την Περιφέρεια ο περιβόητος αναπτυξιακός (κομματικά, πελατειακά, με χρόνους χελώνας, κτλ);
  Ευχαριστώ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 12:42 | πελαγια φωτιαδου

  να κατοχυρωθουν επιτελους, τα επαγγελματικα δικαιωματα των Μηχανικων Περιβαλλοντος !