Άρθρο 28 Σύσταση Αυτοτελών Τμημάτων Αδειοδότησης και Ομάδων Έργου στην Περιφέρεια

1. Παράλληλα με τις αρμοδιότητες της Αδειοδοτούσας Αρχής στην Περιφέρεια, με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 241 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87) διαδικασία για την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών, είναι δυνατός ο καθορισμός Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδότησης με αρμοδιότητα την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας όλων ή ορισμένων δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου ή δραστηριοτήτων για ορισμένες μόνο κατηγορίες όχλησης, σύμφωνα και με το Ν.1650/1986.
2. Στα συνιστώμενα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο Α.Τ.Α. μπορεί επίσης να ανατεθεί η άσκηση όλων ή μερικών από τις ακόλουθες αρμοδιότητες των Περιφερειών:
α. χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου,
β. χορήγηση μηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες,
γ. έκδοση άδειας διάθεσης βιομηχανικών λυμάτων και αστικών λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας,
δ. βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας,
ε. έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου, κατηγορίας Β, σύμφωνα με την περίπτωση 46 του Υποτομέα δ’ του Τομέα Γ’ και την περίπτωση 18 του Τομέα ΣΤ’ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87),
στ. έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, όταν αυτή επιλέγεται, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής έκθεσης, που υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα αρχή και αφορούν μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου μέρους του παρόντος, καθώς και η προώθηση και αποστολή τους, όταν απαιτείται, στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την περίπτωση 48 του Υποτομέα δ’ του Τομέα Γ’ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87),
ζ) έκδοση άδειας χρήσης νερού.
3. Σε κάθε Αυτοτελές Τμήμα Αδειοδότησης προΐσταται Υπεύθυνος Αδειοδότησης, στέλεχος της Περιφερειακής Ενότητας με βαθμό Διευθυντή.
4. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα είναι δυνατή η σύσταση με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Ομάδων Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), οι οποίες υπάγονται στο Αυτοτελές Τμήμα Αδειοδότησης (Α.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας. Έργο των Ο.Δ.Ε. είναι η επεξεργασία των αιτήσεων αδειοδότησης, η διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων και η έκδοση γνώμης προς τον Υπεύθυνο Αδειοδότησης του Α.Τ.Α. περί έκδοσης ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα των Ο.Δ.Ε. ανήκει: α) η διεκπεραίωση-επεξεργασία των αιτήσεων έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, β) η εξέταση και αξιολόγηση των φακέλων και επικοινωνία με υπηρεσίες αρμόδιες για την παροχή γνωμοδότησης ή έγκρισης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ο.Δ.Ε., όπου αυτή απαιτείται, γ) έκδοση των αδειών, βεβαιώσεων και εγκρίσεων που χορηγούνται από το Α.Τ.Α. καθώς και των λοιπών αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και δ) η έκδοση γνώμης προς τον Υπεύθυνο Αδειοδότησης του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδότησης για την έκδοση ή μη των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας.
5. Οι Ο.Δ.Ε. απαρτίζονται από τον Επικεφαλής και τα Μέλη τους. Ο Επικεφαλής της Ο.Δ.Ε. είναι αρμόδιος για τον ορισμό των μελών της Ο.Δ.Ε. που θα αποτελέσουν την ομάδα εξέτασης κάθε φακέλου, το συντονισμό του έργου των Ο.Δ.Ε. και την επικοινωνία με τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Τα Μέλη της Ο.Δ.Ε. είναι αρμόδια για την εξέταση και αξιολόγηση των φακέλων που υποβάλλονται από τους επενδυτές.
6. Οι Ο.Δ.Ε. στελεχώνονται με αποσπασμένους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Οικείας Περιφέρειας με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Στους υπαλλήλους που στελεχώνουν τις Ο.Δ.Ε. ανατίθεται η αρμοδιότητα της επεξεργασίας των φακέλων και της υποβολής εισήγησης προς τον επικεφαλής της Ο.Δ.Ε. ανά τομέα εξειδίκευσης και εμπειρίας. Στις Ο.Δ.Ε. αποσπώνται υπάλληλοι από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ειδικοί για τις ανάγκες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στις δραστηριότητες της Κατηγορίας ΙΙΙ και ΙV. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, και μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη, αποσπώνται στις Ο.Δ.Ε. υπάλληλοι υπηρεσιών άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή στελέχωση των Ο.Δ.Ε., με σκοπό την έγκριση στο πλαίσιο αδειοδότησης των δρστηριοτήτων του παρόντος νόμου. Η διάρκεια θητείας των Μελών της Ο.Δ.Ε. είναι διετής με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.
7. Σε περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ο.Δ.Ε., η Ο.Δ.Ε. ενημερώνει και διαβιβάζει τους φακέλους των ενδιαφερόμενων φορέων στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Υπεύθυνος για την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προσκόμιση γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων είναι ο Επικεφαλής της Ο.Δ.Ε.. Η εισήγηση της Ο.Δ.Ε. προς τον Υπεύθυνο Αδειοδότησης του Α.Τ.Α. φέρει το χαρακτήρα απλής γνώμης. Η γνωμοδότηση της Ο.Δ.Ε. πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη.
8. Η Ο.Δ.Ε. δύναται, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, και μετά από εισήγηση του Επικεφαλής της, να αναθέτει σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης δημοσίων έργων μέρος των εργασιών της σε τρίτα εξειδικευμένα μέρη, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του έργου της, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ανάθεση από την Ο.Δ.Ε. κρίνεται αναγκαία για τη διεκπεραίωση των οικείων εργασιών ή εφόσον οι υπηρετούντες δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη διεξαγωγή των εργασιών αυτών.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα καθοριστούν οι διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 23:05 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

  Τα άτομα που στελέχωσαν για οκτώ (8) συναπτά έτη τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) και στεγάζονται στις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι τα μόνα που διαθέτουν και την εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται τόσο στην αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων όσο και στις συναλλαγές των πολιτών-επιχειρηματιών με τη δημόσια διοίκηση για την πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.Επιπροσθέτως είναι και οι μόνοι που εκπαιδεύτηκαν τόσο σε θέματα αδειοδοτήσεων και επενδύσεων (νομοθεσία, επενδυτικά προγράμματα κλπ) αλλά και λόγω του ζήλου τους για την εργασία τους και της ανιδιοτέλειας τους άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στους ενδιαφερόμενους συμπολίτες τους.
  ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
  ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Κ.Υ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 02:27 | ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

  – Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Α.Τ.Α.)ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΕΙΕΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΒΛΕΠΕ ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν/Σ.

  -ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Τ.Α. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν/Σ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ).

  -Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΒΟΗΘΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ( π.χ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ).

  -ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ Υ.Π.Α.Α.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 13:56 | Θεοδωρος Σταυρακας

  Μπορούν να εκμεταλευθούν εργαζομένους συναφών νομαρχιακών επιχειρήσεων. Η στελέχωση των υπηρεσιών των περιφερειών δεν είναι αρκετή για την δημιουργία ΟΔΕ

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 12:36 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 5 (ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ)
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΄΄ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ΄΄
  ΟΠΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ , ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ. ΕΧΩ ΒΑΡΕΘΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ!!!
  ΚΑΤΑΡΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ , Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΓΛΙΤΩΝΕΙ ΧΡΟΝΟ (4 ΜΗΝΕΣ), ΠΑΡΑΒΟΛΟ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΠ.
  ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΛΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ.
  ΑΡΘΡΟ 23
  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΛΥΣΗΣ!!!!!!!!
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ .

  ΑΡΘΡΟ 24
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ!!!!!
  ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
  Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ , ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΡΙΣΗ
  ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ .

  ΑΡΘΡΟ 28
  ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ.
  ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ!!!! ΕΛΕΩΣ

  ΑΡΘΡΟ 29
  ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ Ή ΕΝΤΟΣ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ Ή ΟΧΙ

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΑ ΚΥΕ , ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΗΤΟΣ

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 11:47 | Κωστίδης Ανδρέας

  Τα Αυτοτελή Τμήματα. Αδειοδότησης, για να μην υπάρχει σύγχυση, θα έπρεπε να ονομάζονται Διευθύνσεις και όχι Τμήματα, μια και η βούληση είναι ο προϊστάμενος να είναι επιπέδου προϊσταμένου διεύθυνσης (και όχι βαθμού Διευθυντή, που έχει καταργηθεί, όπως αναφέρεται στην §3)
  Η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων στην ίδια Διεύθυνση θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών, μια και αυτές θα μπορούν να εκτελούνται παράλληλα Θα βοηθούσε η στελέχωση των ομάδων να γίνεται από μόνιμα τοποθετημένο προσωπικό σε μία Διεύθυνση. Η Διεύθυνση με τις περισσότερες αρμοδιότητες της §3 είναι η Δ/ση Ανάπτυξης. Σε αυτή θα μπορούν να τοποθετηθούν μόνιμα υπάλληλοι με ανάλογη ειδικότητα και εμπειρία (πχ μηχανολόγος, υγιεινολόγος, περιβαλλοντολόγος κλπ). Στους προϊσταμένους των τμημάτων (ή σε όσους έχουν προσόντα προϊσταμένου, με ανάλογο κίνητρο) θα ανατίθενται τα καθήκοντα του συντονιστή ομάδας (παρακολούθηση φακέλου). Ο ενιαίος συντονισμός τόσο των εργασιών αδειοδοτήσεων, όσο και των τρεχουσών αρμοδιοτήτων (πχ έλεγχοι) της Δ/σης Ανάπτυξης, θα βοηθήσει στην καλλίτερη αξιοποίηση του προσωπικού.
  Ειδικά στην νησιωτική Περιφέρεια Β. Αιγαίου εκτός από την έδρα θα πρέπει να είναι δυνατός ο καθορισμός Αυτοτελών Τμημάτων Αδειοδότησης στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Σάμου, ώστε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της δυσκολίας μετακίνησης.
  Θα πρέπει να αποφευχθεί η απόσπαση (παρά τη θέληση του υπαλλήλου) εκτός Περιφερειακής Ενότητας για λόγους κοινωνικούς και οικονομικούς. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης από προσωπικό της Π.Ε., αυτή μπορεί να καλύπτεται χωρίς φυσική παρουσία (η τεχνολογία το επιτρέπει).

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 12:57 | ΤΣΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΗΜΗΤΡΑ / ΚΥΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  Τα άτομα που στελέχωσαν για οκτώ (8) συναπτά έτη τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) και στεγάζονται στις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι τα μόνα που διαθέτουν και την εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται τόσο στην αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων όσο και στις συναλλαγές των πολιτών-επιχειρηματιών με τη δημόσια διοίκηση για την πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 11:13 | Ανδρεαδης Δημήτριος

  ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Α.Τ.Α) ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ο.Δ.Ε.) Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ!!). ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ Ν.Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ 1 ΩΣ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΝ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΤΕΕ, Α.Τ.Α.) ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥΝ ΠΧ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΟΤΑΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΦΟΡΕΑ. ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 13:09 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ

  Εφοσον θα συγκροτηθουν τα Α.Τ.Α η συσταση των ΟΔΕ ειναι περιτη. Περισσοτερη γραφειοκρατία και διαδικασια που δεν εχει κανενα οφελος στον πολιτη και στην διαδικασία αδειοδοτησης του.

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 22:21 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΥΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Στην παρ 8 γίνεται η πρόβλεψη η ΟΔΕ να αναθέτει σύμφωνα με τους κανόνες ανάθεσης δημοσίων έργων μέρος των εργασιών της σε τρίτα εξειδικευμένα μέρη, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι είτε κάτοχος μελετητικού πτυχίου είτε κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου. Πρέπει να διευκρινιστεί ποιοί θα έχουν αυτό το δικαίωμα (π.χ τι κατηγορίας πτυχίο θα απαιτείται και με ποιον κώδικα αμοιβών θα γίνεται η πληρωμή).
  Είναι λογικό τα άτομα που στελέχωσαν τα κέντρα Υποδοχής Επενδυτών και γνωρίζουν το σύνολο του κύκλου της μεταποιητικής αδειοδότησης να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις ΟΔΕ άνευ μελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου.