Άρθρο 64 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

1) «αναθέτουσες αρχές», οι αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και στο άρθρο 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
2) «αναθέτοντες φορείς», οι αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ
3) «όχημα οδικών μεταφορών». όχημα που υπάγεται στις κατηγορίες των οχημάτων του πίνακα 3 του παραρτήματος του παρόντος.