Άρθρο 48 Θέματα κυριότητας χώρων και υποδομών

1. Μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης μεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι εκτάσεις που προέρχονται από εισφορά σε γη περιέρχονται στην αποκλειστική κατοχή και κυριότητα της ΕΑΝΕΠ, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι καθώς και κτίρια και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του ΕΠ.
2. Με την Απόφαση Έγκρισης της Σύμβασης μεταβίβασης της διαχείρισης του άρθρου 58, οι κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις, οι οποίοι έχουν προκύψει από εισφορά σε γή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 52 περιέρχονται υποχρεωτικά με σύμβαση που περιβάλλεται τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου άνευ ανταλλάγματος στην κυριότητα της ΕΔΕΠ.

  • 22 Δεκεμβρίου 2010, 21:16 | Μανώλης Μπαλτάς

    Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

    1)Παράγραφος 1 – Προσθήκη: «Αν η ΕΑΝΕΠ έχει αποκτήσει δική της περιουσία, τότε συνεχίζει να υφίσταται και αποκτά την ιδιότητα του μετόχου της ΕΔΕΠ.»
    2)Προτείνεται προσθήκη Παραγράφου 3 ως εξής: «3. Κοινωφελείς χώροι και εγκαταστάσεις των οποίων η ανάπτυξη δεν εντάχθηκε στην απόφαση της παρ. 2 του άρθ. 51 του παρόντος παραμένουν στην κατοχή της ΕΑΝΕΠ.»
    Σχόλιο: Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν κάποια κίνητρα προκειμένου να δημιουργούνται δυνατότητες και ενδιαφέρον για τη σύσταση και μετοχική συμμετοχή σε φορείς ΕΑΝΕΠ, χωρίς ταυτοχρόνως να παρέχεται δημόσια συμμετοχή για την αξιοποίηση αυτών των κινήτρων.