Άρθρο 66 Αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

1. Oι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του παρόντος, οσάκις προβαίνουν στην αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών, λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2, και εφαρμόζουν μία τουλάχιστον από τις εναλλακτικές επιλογές της παραγράφου 3.

2. Οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
α) ενεργειακή κατανάλωση
β) εκπομπές CO2 και
γ) εκπομπές NOx , NMHC και αιωρούμενων σωματιδίων.

Εκτός από τις λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

3. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 ικανοποιούνται σύμφωνα με τις εξής εναλλακτικές επιλογές:
α) με τον καθορισμό, στα έγγραφα για την αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών, τεχνικών προδιαγραφών σχετικών με τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις για κάθε επίπτωση που πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς και για κάθε πρόσθετη περιβαλλοντική επίπτωση ή
β) με τη συμπερίληψη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έγγραφα της αγοράς, νοουμένου ότι:
i) αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τις εν λόγω επιπτώσεις ως κριτήρια κατακύρωσης και
ii) σε περιπτώσεις που αυτές οι επιπτώσεις αποτιμώνται χρηματικά χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που προβλέπει το άρθρο 5.