Άρθρο 25 Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

1. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που υποβάλλονται αντί αυτών τροποποιούνται στις εξής περιπτώσεις :
α) Εάν επέλθει αλλαγή στην επωνυμία του φορέα.
β) Εάν περιέλθει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε νέο φορέα.
Σε περίπτωση κατά την οποία έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας, αυτή μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί η παραγωγική και οικονομική λειτουργία της δραστηριότητας μέσω της διακοπής των εργασιών της στη οικεία ΔΟΥ ή ότι η αλλαγή του φορέα οφείλεται σε πτώχευση του φορέα στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας.
2. Τόσο ο παλαιός όσο και νέος φορέας υποχρεούνται, μέσα σε δύο μήνες από την επέλευση της πιο πάνω μεταβολής, να ενημερώνουν με όποια παραστατικά πιστοποιούν τη μεταβολή αυτή την Αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33.
3. Ο νέος φορέας ευθύνεται εξ ολοκλήρου με τον παλαιό, για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ειδοποίηση.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 12:15 | Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ

  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ –
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣIΩΝ
  Εκπρόσωπος Κ. Κρεμαλής

  Αρθρο 25

  Θεωρούμε τα επιμελητήρια είναι ελεγχόμενοι φορείς και επομένως δεν μπορούν να είναι ελέγχοντες.
  Η υπάρχουσα ανάγκη πρόσθετων ελεγκτικών μηχανισμών για την εφαρμογή του νόμου μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ίδρυση και οργάνωση «Σώματος Ορκωτών Μηχανικών». Σε κάθε περίπτωση η αδειοδότηση είναι ευθύνη του Κράτους.

  Κ. Κρεμαλής
  Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
  Εκπρόσωπος ΤΕΕ και ΠΣΧΜ στο Δ.Σ.
  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Μηχανικών