Άρθρο 15 Κατηγορίες Δραστηριοτήτων

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

1. Κατηγορία Ι: Επαγγελματικά εργαστήρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, των οποίων η κινητήρια ισχύς είναι εντός των αναφερόμενων στην περίπτωση 2 (Ι) του άρθρου 13 ορίων και αποθήκες χαμηλής όχλησης, που διαθέτουν για τη λειτουργία τους μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα όρια της περίπτωσης 2 (Ι) του άρθρου 13.
Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται:
α) οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας,
β) οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών
γ) οι αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132Β), όπως εκάστοτε ισχύει και
δ) οι αποθήκες, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών.
2. Κατηγορία ΙΙ: Δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, εκτός εκείνων που ανήκουν στην Κατηγορία Ι.
3. Κατηγορία ΙΙΙ: Δραστηριότητες μέσης όχλησης.
4. Κατηγορία ΙV: Δραστηριότητες υψηλής όχλησης.

  • Ο διαχωρισμός των μονάδων σε χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης είναι αυθαίρετος , ξεπερασμένος και οδηγεί σε λάθος εκτιμήσεις.
    Η ΕΕ με την οδηγία IED (Industrial Emmision Directive) που αντικατέστησε πρόσαφατα την οδηγία IPPC έχει καθορίσει τις δραστηριόττες και τα μεγέθη δραστηριοτήτων που είναι υψηλού ενδιαφέροντος και προβλέπεται η εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Αυτές οι μονάδες από μόνες τους αποτελούν μία ενιαία κατηγορία δραστηριότητας.
    Ασφαλώς μια ενιαία κατηγορία αποτελεί η κατηγορία Ι, δεν γίνεται αντιληπτό γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οι κατηγορίες ΙΙ και ΙΙΙ και όχι μία. Να δούμε το παράδειγμα μία βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων – βερνικιών με εγκατεστημένη ισχύ 300 KW (χαμηλή όχληση), πως διαφοροποιείται από πλευράς περιβαλλοντικής επιβάρυνσης έναντι μιας δραστηριότητας που έχει εγκατεστημένη ισχύ 450 KW(μέση όχληση), που μπορεί και να την υποαπασχολεί, αν η δεύτερη λαμβάνει μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος και της ασφάλειας.

  • 20 Δεκεμβρίου 2010, 13:35 | Μοχλός

    Οι δραστηριότητες εμπορικών αποθηκών όπως φαίνεται να λειτουργούν σήμερα (π.χ. εμπορεία οικοδομικών υλικών)υπό τις οποίες πρακτικά υποκρύπτονται οχλούσες δραστηριότητες που δεν εντάσσονται ούτε στις διατάξεις μεταποιητικών δραστηριοτήτων πρέπει να διευκρινιστούν είτε από το νόμο είτε από τις ρυθμιστικές διατάξεις του, ώστε να μπορούν να ελεγχθουν από κάποιο φορέα διότι σήμερα δεν ελέγχονται.
    Ειδικά οι μάντρες οικοδομικών υλικών πρέπει να συμπεριληφθουν στην κατηγορία μέσης όχλησης ανεξάρτητα ισχύος μηχ/κου εξοπλισμο αφού αποτελούν κίνδυνο στο οδικό δίκτυο και λειτουργούν χωρίς καθεστώς αδειοδότησης.