Άρθρο 45 Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ)

1. Η πρωτοβουλία ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ανήκει στην Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α’ 37).
2. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του άρθρου 43 και η διοίκηση και διαχείριση αυτού μέχρι την ενδεχόμενη μεταβίβασή της σύμφωνα με το άρθρο 58.
3. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, περιφερειακές ή δημοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, καθώς και ενώσεις, σύνδεσμοι ή κοινοπραξίες αυτών. Σε κάθε περίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ δύναται να μετέχουν κύριοι ιδιοκτησιών γης της προτεινόμενης έκτασης και υφιστάμενες εντός της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 6 του άρθρου 54.
4. Η ΕΑΝΕΠ είναι ειδικού σκοπού και το μετοχικό της κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής, όπως περιγράφονται στο Επιχειρηματικό σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 46 παρ.5 περίπτωση δ’ii,και ε’, από το οποίο το μισό τουλάχιστον σε μετρητά. Αν ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής αυξηθεί με απόφαση τροποποίησης της απόφασης του άρθρου 47§1, η εταιρεία υποχρεούται σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των εν λόγω προϋποθέσεων. Η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός 6 μηνών από την απόφαση του άρθρου 47§1, βεβαίωση κατάθεσης του ως άνω ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Παράταση αυτής της προθεσμίας χορηγείται με απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

  • 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:03 | Μανώλης Μπαλτάς

    Παράγραφος 3 – Σχόλιο: Δεν υπάρχει εδάφιο β της παρ. 6 του άρθρου 54! Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να σχολιάσουμε επί της ουσίας την πρόταση για τον τρόπο συμμετοχής των ιδιοκτητών γης στο φορέα. Γενικότερα είμαστε αντίθετοι με διάταξη νόμου, η οποία θα επέβαλλε την υποχρεωτική συμμετοχή ιδιοκτητών στο Φορέα ΕΑΝΕΠ. Οι ιδιοκτήτες συχνά συμφωνούν με την ένταξη της ιδιοκτησίας τους στα όρια του ΕΠ και είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν την εισφορά σε γη και χρήμα που τους αναλογεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και επενδυτές και επιθυμούν να επενδύσουν στην ΕΑΝΕΠ προκαταβάλλοντας ουσιαστικά την εισφορά σε χρήμα.