Άρθρο 6 Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα

1. Οι άδειες για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα, που παρέχουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου τις αντίστοιχες υπηρεσίες, είναι κάτοχοι αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας.
2. Τα αδειοδοτημένα Νομικά Πρόσωπα καταχωρούνται ως ιδιαίτερη κατηγορία στα οικεία μητρώα αδειών των Περιφερειών.
3. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας σε νομικό πρόσωπο.

  • 17 Δεκεμβρίου 2010, 21:32 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ

    Η άδεια να χορηγήται όταν τουλάχιστον ένας εταίρος κατέχει άδεια άσκησης.