ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι ο εκσυγχρονισμός της εθνικής νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εναρμόνισή της με την Οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328) και την Οδηγία 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ» (L 158).

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 15:05 | ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

  Οι πάντες πλέον γνωρίζουν ότι η συντριπτική πλειονότητα τον Ε.ΚΟΙΝ που δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα, αποτελούν συμπράξεις επιχειρηματιών ή εύπορων πολιτών και ουδεμία σχέση έχουν με τα σχήματα που ακολουθούν τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
  Η υποστήριξη και η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των «πραγματικών» ενεργειακών κοινοτήτων κρίνεται καίριας σημασίας, ιδιαίτερα εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που διανύουμε. Πέρα από τη δραστηριότητα της παραγωγής ενέργειας, οι ενεργειακές κοινότητες είναι η μόνη οντότητα, η οποία εξ ορισμού, εργάζεται για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μελών της για την εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργεί ενισχυτικά προς την “συμφωνία για την ενέργεια” που επικοινωνείται σε όλα τα μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να θωρακιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο σημαντικός ρόλος του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων αναδεικνύεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο καθώς η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ενέργειας μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων αναγνωρίζεται ως σημαντικός πυλώνας αντιμετώπισης των τρεχουσών αλλά και των επικείμενων προκλήσεων αναφορικά με την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, την αύξηση της τοπικής αποδοχής των έργων Α.Π.Ε και την ενίσχυση του τοπικού ενεργειακού εφοδιασμού.
  Συνεπώς, ο προς διαβούλευση Νόμος έχει καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη των ήδη υφιστάμενων ενεργειακών κοινοτήτων στη χώρα μας αλλά και στη θωράκιση του θεσμού, και θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση και την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού αλλά και για τη διασφάλιση του πρωταρχικού του σκοπού, ήτοι την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ενέργειας.
  Συγκεκριμένα με την παρούσα επιστολή θέλουμε να τοποθετηθούμε ως προς το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 2018/2001 ΚΑΙ 2019/944». Συμπληρωματικά με την επιστολή της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων που είμαστε σε αγαστή συνεργασία.
  Με βάση τα ανωτέρω παραθέτουμε τη γνωμοδότηση της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας, της μεγαλύτερης κοινότητας στην Ελλάδα με πάνω από 600 μέλη, εκ των οποίων τέσσερις (4) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της περιοχής δραστηριότητας της, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και νοικοκυριά για το αντίστοιχο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

  Αιτιολόγηση της πρότασης:
  Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και με τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 1 του όπως ισχύει Ν. 4513/2018, οι Ενεργειακές Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Πολιτών που προτείνονται από το σχέδιο νόμου μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο τους μόνο όταν αναπτυχθούν μέσα από ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες και έχουν ευρεία βάση στο κοινωνικό σύνολο με συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ Α’ και Β βαθμού.
  Προσοχή η συμμετοχή αποκλειστικά επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε εκμετάλλευση του νομικού σχήματος από ιδιώτες επενδυτές.
  Παράλληλα η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων οποιασδήποτε μορφής μόνο από ΟΤΑ δεν έχει κάποια προστιθέμενη αξία αφού οι ΟΤΑ μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην πράσινη μετάβαση χωρίς την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας.
  Αντιλαμβανόμαστε ότι ο σκοπός της αύξησης του αριθμού των μελών αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ζητήματος εκμετάλλευσης του νομικού σχήματος από ιδιώτες επενδυτές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η προϋπόθεση των 60 μελών ίσως λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας και για τη δημιουργία νέων αυθεντικών ενεργειακών κοινοτήτων, που αναδύονται από πολίτες και την ανάγκη αυτών να βοηθήσουν την τοπική τους κοινότητα και για το λόγο αυτό, προτείνουμε ως ελάχιστη βάση ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας τον αριθμό των 30 μελών.
  Η προϋπόθεση ύπαρξης τουλάχιστον 60 ή και περισσότερων μελών είναι σωστό να διατηρηθεί, όταν αιτούνται έργα παραγωγής ενέργειας με αιτούμενη ισχύ μεγαλύτερη από 10kW/μέλος και για την ένταξη της ενεργειακής κοινότητας σε εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης και προκειμένου να είναι επιλέξιμη η ΕΚΟΙΝ για ειδικά προνόμια (όπως π.χ., λειτουργικές ενισχύσεις), ώστε να εξασφαλίζεται και να ανταμείβεται η ευρεία κοινωνική συμμετοχή.

  Πρόταση:
  1. Μέλη:
  Οι Ενεργειακές Κοινότητες Ανανεώσιμων μορφών ενέργειας ή Πολιτών να οριστούν οι ενεργειακές κοινότητες που είναι ανοιχτές προς τους πολίτες, και επιπλέον :
  •με πάνω από 100 μέλη ή/ και συμμετοχή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού για την ηπειρωτική χώρα και σε νησιά που ανήκουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα της Ελλάδας και μπορούν να συμμετέχουν σε έργα παραγωγής ενέργειας με αιτούμενη ισχύ μεγαλύτερη από 10kW/μέλος
  •με πάνω από 60 μέλη ή/και συμμετοχή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού για μη διασυνδεδεμένα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή και μπορούν να συμμετέχουν σε έργα παραγωγής ενέργειας με αιτούμενη ισχύ μεγαλύτερη από 10kW/μέλος.
  Σε ολιγομελή σχήματα ή δομές που επιδιώκουν το κέρδος με πώληση ενέργειας, να απαγορεύεται η ένταξη στο θεσμικό χώρο τον ενεργειακών κοινοτήτων, αλλά να εντάσσονται στο χώρο των εν γένει επιχειρήσεων ή συνεταιρισμών όλων των άλλων ειδών.
  Κοινότητες με μικρό αριθμό μελών, π.χ 30, προτείνεται να συμμετέχουν σε έργα παραγωγής ενέργειας με μέγιστη ισχύ τα 10kW/μέλος.
  Κάθε Ε.ΚΟΙΝ που μετά την ίδρυσή της, συμπληρώνει τον αντίστοιχο αριθμό μελών για την κάθε ως ανωτέρω αντίστοιχη περιοχή, να εντάσσεται στην κατηγορία εκείνων της ευρείας κοινωνικής βάσης.

  2.Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων:
  Για την εγγραφή οποιασδήποτε ενεργειακής κοινότητας στο μητρώο ενεργειακών κοινοτήτων που θα κρατείται ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr να απαιτείται μετοχολόγιο το οποίο να υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υποβολή αίτησης σε ΡΑΕ, διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ/ ΑΔΜΗΕ) και πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Το μετοχολόγιο να υπογράφεται από το διοικητικό συμβούλιο της κάθε κοινότητας. Με τον τρόπο αυτό θα διαφυλαχθεί ο συνεταιριστικός χαρακτήρας των ενεργειακών κοινοτήτων και το επιδιωκόμενο κοινωνικοοικονομικό αποτέλεσμα από την δράση τους.

  3.Έργα Παραγωγής ενέργειας με εικονικό συμψηφισμό:
  Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.), Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.) και Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α’ 9) για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών τους που είναι:
  •οικιακοί καταναλωτές,
  •επιχειρήσεις με παροχή με ΣΙ μέχρι 135kVA ή έστω μέχρι 85KVA
  •αγρότες, συνεταιρισμοί
  •OTA A’ ή Β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα ΟΤΑ και ΝΠΔΔ
  •και για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και νοικοκυριά που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια,
  να επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και συστημάτων αποθήκευσης προς κάλυψη ιδίων αναγκών, με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
  4.Πλεονάσματα Χρήσης:
  •Από τα πλεονάσματα εκάστης χρήσης της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) ή ΕΚΠ να παρακρατείται τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση να μην είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του αποθεματικού είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Κ.Α.Ε. ή της Ε.Κ.Π.
  •Τα πλεονάσματα εκάστης χρήσης μετά την αφαίρεση του αποθεματικού να παραμένουν στην Κ.Α.Ε. ή την Ε.Κ.Π. υπό τη μορφή έκτακτων ή ειδικών αποθεματικών και να διατίθενται, με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, τα έκτακτα ή ειδικά αποθεματικά μπορούν να διατεθούν στα μέλη για την αποπληρωμή του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό θα επιστρέφεται το κεφάλαιο που θα έχει επενδυθεί από τα μέλη (κατ’ αναλογία με την αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού) και επιπλέον θα διατίθεται και ένα μέρος του πλεονάσματος στα μέλη που έχουν επενδύσει ώστε να ενισχυθούν άμεσα τα ίδια και έμμεσα οι τοπικές κοινωνίες.

  5.Μεταβατικές διατάξεις:
  Ζητούμε να προβλεφθεί ρητά ότι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, Συμβάσεις Σύνδεσης, αιτήσεις σύνδεσης και γενικά διαδικασίες αδειοδότησης και κατασκευής έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε εξέλιξη από ΕΚΟΙΝ του νόμου 4513 που πληρούν τις προδιαγραφές των Κ.Α.Ε. , Ε.Κ.Π. και γενικά τις ανοικτές κοινότητες ευρείας βάσης χωρίς καταστρατήγηση του 20% του κεφαλαίου, δεν θα επηρεαστούν αρνητικά σε κανένα σημείο της αδειοδοτικής διαδικασίας και της λειτουργίας τους από τις μεταβατικές διατάξεις.

  6.Κίνητρα για ενεργειακές κοινότητες ευρείας βάσης

  Για τις κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών και Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α’ 9) με ευρεία βάση, προτείνονται:
  •να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους έκδοσης βεβαίωσης παραγωγής καθώς και να εξαιρούνται από την υποβολή εγγυητικής επιστολής
  •να οριστούν τα έργα τους ως έργα κατηγορίας Α σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 και να έχουν απόλυτη και απεριόριστη προτεραιότητα στην έκδοση βεβαίωσης παραγωγής, Όρων Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, ανεξαρτήτως ισχύος και τεχνολογίας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υβριδικοί σταθμοί, σταθμοί αποθήκευσης)
  •να έχουν εγγυημένη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για μία πενταετία τουλάχιστον και με αυξημένα κίνητρα για τα έργα αποθήκευσης και τους υβριδικούς σταθμούς
  •να έχουν βασικό λόγο στη σχεδίαση των συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας στις γεωγραφικές ενότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται, προφανώς με την τεκμηρίωση της τεχνικής αρτιότητας και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των προτεινόμενων από μέρους τους τεχνολογιών, ώστε η σχεδίαση να υλοποιείται από τη βάση.
  •να μπορούν υλοποιήσουν μικροδίκτυα με ενεργειακό συμψηφισμό (Net-Metering) για τους πολίτες, (ολόκληρα χωριά ή σύνολο χωριών), μέσω της χρήσης των δικτύων χαμηλής τάσης, με στόχο την αύξηση του ταυτοχρονισμού και του βαθμού αυτονομίας, ώστε πέραν των άλλων, να αμβλυνθεί η ανεπάρκεια των δικτύων διανομής και μεταφοράς.
  •Να μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου φορέα και να είναι επιλέξιμες σε αναπτυξιακά προγράμματα (πχ μέσω ΕΣΠΑ, LEADER κτλ).

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 15:56 | Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων και Υποστηρικτικών Φορέων

  Κοινός σχολιασμός από τη Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων και Υποστηρικτικών Φορέων. Τα σχόλια που ακολουθούν υποβάλλονται συλλογικά από τις ακόλουθες Ενεργειακές Κοινότητες και τους Υποστηρικτικούς Φορείς: Ενεργειακή Κοινότητα Ανατολικής Κρήτης (Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα), Ενεργειακή Κοινότητα Αττικής, Ενεργειακή Κοινότητα ΚΟΙΝΕΡΓΕΙΑ, Ενεργειακή Κοινότητα Σάμου, Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου, Ενεργειακή Κοινότητα Υπερίων, Ενεργειακή Κοινότητα Collective Energy, Ερευνητική Ομάδα Smart RUE του εργαστηρίου Σ.Η.Ε., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οργάνωση ELECTRA ENERGY, Greenpeace Greece και WWF Ελλάς.

  Ως εκπρόσωποι ενεργειακών κοινοτήτων και σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών υποστηρικτικών φορέων, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να υποβάλλουμε συλλογικά τα σχόλια που ακολοθούν καθώς επιθυμούμε να αναδείξουμε τον κρίσιμο ρόλο του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων ως προς την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση της χώρας, επιδιώκοντας να συμβάλλουμε στο έργο σας για στην ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων.

  Η υποστήριξη και η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων κρίνεται καίριας σημασίας, ιδιαίτερα εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που διανύουμε. Πέρα από τη δραστηριότητα της παραγωγής ενέργειας, οι ενεργειακές κοινότητες είναι η μόνη οντότητα, η οποία εξ ορισμού, εργάζεται για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μελών της για την εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργεί ενισχυτικά προς τη “συμφωνία για την ενέργεια” που επικοινωνείται σε όλα τα μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να θωρακιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο σημαντικός ρόλος του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων αναδεικνύεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο, καθώς η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ενέργειας μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων αναγνωρίζεται ως σημαντικός πυλώνας αντιμετώπισης των τρεχουσών αλλά και των επικείμενων προκλήσεων αναφορικά με την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, την αύξηση της τοπικής αποδοχής των έργων Α.Π.Ε και την ενίσχυση του τοπικού ενεργειακού εφοδιασμού.

  Συνεπώς, ο προς διαβούλευση Νόμος έχει καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη των ήδη υφιστάμενων ενεργειακών κοινοτήτων στη χώρα μας αλλά και στη θωράκιση του θεσμού, και θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση και την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού αλλά και για τη διασφάλιση του πρωταρχικού σκοπού του, ήτοι την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ενέργειας.

  Γενικές Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου:

  Σημειώνουμε ορισμένα θετικά σημεία στο νομοσχέδιο (τα οποία επισημαίνουμε παρακάτω) αλλά προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα με την εισαγωγή 2 νέων ορισμών για ενεργειακές κοινότητες. Όπως αναφέρεται και στο transposition guidance document που έχει δημοσιεύσει η REScoop.eu, κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης των διατάξεων για τις ενεργειακές κοινότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση που ήδη υπάρχει στο εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη ο νόμος 4513/2018 για τις ενεργειακές κοινότητες, ο οποίος έχει στοιχεία και από τις δύο ευρωπαϊκές Οδηγίες. Με βάση, λοιπόν, αυτή τη νομοθεσία και το γεγονός ότι επί του παρόντος έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα πάνω από 1400 ΕΚΟΙΝ, προτείνουμε να γίνουν κάποιες αλλαγές και προσθήκες στον υπάρχοντα νόμο και όχι να καταργηθεί ο ν. 4513/2018 και να δημιουργηθούν εκ νέου 2 νέοι ορισμοί σε δύο διαφορετικούς νόμους. Παρά τα προβλήματα που υφίστανται στο υπάρχον πλαίσιο θεωρούμε πως ο νόμος 4513/2018 πρέπει να βελτιωθεί – όχι να αντικατασταθεί. Διαφορετικά, με την εισαγωγή 2 νέων ορισμών – οι οποίοι, μάλιστα, παρουσιάζουν αρκετές συνάφειες και αλληλοκαλύπτονται σε αρκετά σημεία – θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε μία κατάσταση σύγχυσης ως προς τις διαφοροποιήσεις αυτών και το νομοθετικό πλαίσιό τους. Προτείνουμε, λοιπόν, τη διατήρηση του νόμου 4513/2018 και την προσθήκη των 2 νέων ορισμών στον ως άνω αναφερόμενο νόμο, εισάγοντας διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις δραστηριότητές τους και τα πιθανά μέλη αυτών.

  Επιπροσθέτως, προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα με τα άρθρα που επιτρέπουν τη δυνατότητα ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων αποκλειστικά επιχειρήσεων. Είναι φυσικά θεμιτό να στηριχθούν Δήμοι και επιχειρήσεις ώστε να στραφούν προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ωστόσο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η νομική μορφή των ΕΚΟΙΝ για αυτό το σκοπό. Μπορούν να στηριχθούν αυτοί οι παράγοντες σε κάποιο άλλο νομοθέτημα. Όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 2(16) της Οδηγίας για τις ΑΠΕ, οι ΕΚΟΙΝ λειτουργούν με ανοιχτή και εθελοντική συμμετοχή και με βασικό σκοπό να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και να τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στην αγορά ενέργειας χωρίς διακρίσεις σε σχέση με άλλους φορείς.

  Προκειμένου να προστατευτεί ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων στη χώρα μας από κεκαλυμμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες και ευκαιριακούς επενδυτές και κυρίως για να αναδειχθούν οι αυθεντικές πρωτοβουλίες των τοπικών κοινοτήτων, χρήσιμο και πλέον απαραίτητο θα ήταν να διαμορφωθεί ένας ελεγκτικός μηχανισμός που θα φέρει την ευθύνη ελέγχου της συνδρομής των απαραίτητων κριτηρίων κατά το στάδιο σύστασης των ενεργειακών κοινοτήτων, τόσο των Κ.Α.Ε. όσο και των Ε.Κ.Π. Επιπλέον, σημαντικός είναι ο έλεγχος αυτών και κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και ειδικότερα ο έλεγχος του ανώτατου ορίου συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο (20% και 40% για Ο.Τ.Α.), ώστε να διασφαλίζεται ο συνεταιριστικός τρόπος λειτουργίας τους.

  Βάσει του Άρθρου 22(4) της Οδηγίας για τις ΑΠΕ, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τις ΕΚΟΙΝ, καταργώντας αδικαιολόγητους φραγμούς. Οι νέοι ορισμοί ενδέχεται να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα γραφειοκρατικά κωλύματα, καθώς οι διαφορές ανάμεσα στα τρία είδη ΕΚΟΙΝ θα προκαλέσουν σύγχυση και καθυστερήσεις, καθώς και περαιτέρω καταστρατήγηση του θεσμού από ιδιωτικά συμφέροντα (δηλαδή, κεκαλυμμένες ιδιωτικές εταιρίες με αμιγή, κύρια και κερδοσκοπική δραστηριότητα στον κλάδο της ενέργειας, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν το συνεταιριστικό και ανοιχτό πνεύμα του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων).

  Ακολουθεί ο κατ’ άρθρο σχολιασμός μας καθώς και οι αντίστοιχες προτάσεις μας με τη σχετική τεκμηρίωσή τους.

 • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης αριθμεί 7000 μέλη, νοικοκυριά στα οποία έχει εγκατασταθεί Φ/Β στέγης. Ο σύλλογός μας επανειλημμένα έχει υποβάλλει προτάσεις για την ανάπτυξη των Φ/Β στέγης από την ημερομηνία ίδρυσης του το 2014. Ωστόσο δεν εισακούγεται και η εγκατάσταση Φ/Β στέγης κατοικιών σχεδόν μηδενίστηκε στην Ελλάδα σε αντίθεση με τις μεγάλες ΑΠΕ για τις οποίες η πολιτεία φρόντιζε να κάνει τα δέοντα και να τα προωθεί.
  Άρα δεν υπήρχε η ενδεδειγμένη μέριμνα για τα νοικοκυριά όλα αυτά τα έτη, κάποια εκ των οποίων μαστίζονται από ενεργειακή φτώχεια, και όλο αυτό σε αντίθεση με τις σχετικές Οδηγίες ΕΕ 2019/944 και 2018/2019 οι οποίες αναφέρονται εκτενώς στη στήριξη των νοικοκυριών:
  Οδηγία ΕΕ 2019/944: (59) Οι ενεργειακές υπηρεσίες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη διαφύλαξη της ευημερίας των πολιτών της Ένωσης. Η επαρκής θέρμανση, ψύξη, φωτισμός και η ενέργεια για τη λειτουργία συσκευών συνιστούν εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και υγείας των πολιτών. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στις εν λόγω ενεργειακές υπηρεσίες επιτρέπει στους πολίτες της Ένωσης να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη. Για τα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, αυτές οι ενεργειακές υπηρεσίες δεν είναι οικονομικά προσιτές λόγω, αφενός, του χαμηλού εισοδήματος, της υψηλής ενεργειακής δαπάνης και, αφετέρου, της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία για να παρακολουθούν τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Οι ακριβείς μετρήσεις αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ταυτοποιήσουν όσα νοικοκυριά πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με στόχο την παροχή στοχευμένης στήριξης. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει ενεργά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας που αφορούν την ενεργειακή φτώχεια, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

  Σήμερα, δέκα έτη μετά, φτάσαμε να κορεσθούν τα δίκτυα μεταφοράς, παράλληλα ο πρόσφατος πόλεμος επιδείνωσε την ακρίβεια, συνάμα η ΕΕ πιέζει τώρα τις κατά τόπους κυβερνήσεις να προωθήσουν τις ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων και τα Φ/Β στέγης.
  Έτσι η κυβέρνηση θα λέγαμε «αναγκάστηκε» να στραφεί στοιχειωδώς και στα Φ/Β στέγης. Τονίζουμε το στοιχειωδώς διότι και σε αυτό το Νομοσχέδιο προκαλούνται ερωτήματα, όπως για ποιο λόγο να περιορίζεται η μέγιστη ισχύ στα 10kW, για ποιο λόγο να μην υφίσταται πρόβλεψη πώλησης της πλεονάζουσας ενέργειας και γιατί να μην μπορεί ένα νοικοκυριό με δύο κατοικίες να εφαρμόσει εικονικό συμψηφισμό, ενώ όλα αυτά στις επαγγελματικές ΑΠΕ ορθώς προβλέπονται και επιτρέπονται. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για άλλη μία φορά δείχνει ότι δεν θέλει να κάνει το ιδανικό για την κοινωνία και την πλειοψηφία των Ελλήνων.
  Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης πως η πολιτεία:
  1) συνεχίζει να αδιαφορεί για τις αδικίες που προκαλεί ο μνημονιακός Ν. 4254/2014 στα Φ/Β στέγης, ενώ αντίθετα στα αγροτικά πάρκα φρόντισε η σημερινή κυβέρνηση να κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις, και έτσι σήμερα πάρκα αγροτικά αλλά και επαγγελματικά αμείβονται περισσότερο από τα στέγης, αμφότερα κατασκευασμένα το 2012,
  2) επιβάλλει οριζόντιες περικοπές και στα στέγης μαζί με τις μεγάλες ΑΠΕ, αδιαφορώντας για τον κοινωνικό τους ρόλο, χαράτσι 6% της παραγωγής του 2021 στα Φ/Β Στέγης (Νόμος 4759/2020 – ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020, άρθρο 157), το οποίο δρομολογήθηκε από τους Χατζηδάκη και Σδούκου,
  3) στο νέο πρόγραμμα Σταθερής Τιμής Αποζημίωσης μείωσε τη μέγιστη ισχύ από τα 10 στα 6kW, ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες επέτρεψε την αύξηση της ισχύος. Για παράδειγμα στα αγροτικά από 100 στα 500kW. Μετά από ένα έτος εφαρμογής οι υποβαλλόμενες αιτήσεις δεν ξεπερνούν τις 100.

  Όλη αυτή η πολιτική προκαλεί ένα πολύ αρνητικό κλίμα.

  Χαιρετίζουμε βεβαίως τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών αυτοκαταναλωτών αλλά εκτιμούμε πως στην πράξη λίγες θα συσταθούν καθότι θα υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες και οι ελάχιστοι αριθμοί των 60 ή ακόμα και 30 μελών καθιστούν μάλλον επίπονο ή ακατόρθωτο το όποιο εγχείρημα.
  Χαιρετίζουμε το να επιτρέπεται καταναλωτές να δρουν από κοινού ανεξαρτήτως αριθμού – αλλά γιατί να περιορίζεται σε αυτούς που διαμένουν στο ίδιο κτίριο;

  Συστήματα αποθήκευσης: οι μπαταρίες δεν ωφελούν σε τίποτα τους ιδιοκτήτες κατοικιών, εκτός ίσως από την περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης. Βασικά ωφελούν στη μετάθεση της ώρας αιχμής αλλά αυτό έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί με έργα αντλησιοταμίευσης (όπως γίνεται στην Ελβετία) μεγάλης κλίμακας και όχι με εισαγόμενες μπαταρίες που εξαρτάται η κατάσταση τους από άπειρους ιδιοκτήτες κατοικιών.
  Οι μπαταρίες είναι ένα προϊόν πολύ ευαίσθητο στην χρήση του και τη συντήρηση του. Είτε στην αρχή, είτε μετά από μερικά χρόνια υπάρχει η πιθανότητα να προκληθούν πυρκαγιές μπαταριών σε κατοικίες από αστάθμητους παράγοντες.
  Με νέα σύγχρονα έργα αντλησιοταμίευσης που έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, παραμένουν τα χρήματα στη χώρα και θωρακίζεται η καλύτερη λειτουργία του Δικτύου

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 13:40 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ_ΠΡΑΣΙΝΟΙ_Χ/Φ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας

  Πέρα από τις κατ’ άρθρο επιμέρους προτάσεις των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ – Χαρτοφυλάκιο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το Νομοσχέδιο , στηρίζουμε , συμφωνούμε και συνυπογράφουμε τις καταγγελλόμενες από μερίδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, των αρνητικών πεπραγμένων της Κυβέρνησης στον τομέα της Κοινωνικοποιημένης Παραγωγής Ενέργειας , σύμφωνα με την προηγούμενα ισχύουσα νομοθεσία περί Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.ΚΟΙΝ.) :
  1. Γιατί, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το 36% του ΠΔΑΜ, δεν έχουν συμπεριλάβει καμία δράση για τις Ε.ΚΟΙΝ. κοινωφελούς χαρακτήρα;
  2. Γιατί δεν έχουν ενεργοποιήσει δράσεις είτε από το ΠΔΑΜ είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ενίσχυση/αναβάθμιση των δικτύων;
  3. Πώς σκοπεύουν να διαχειριστούν το αυξημένο ενδιαφέρον που παρατηρείται σε όλη τη χώρα και ειδικότερα στις λιγνιτικές περιοχές για την αυτοπαραγωγή είτε ατομικά είτε συλλογικά μέσω των ΕΚΟΙΝ, αλλά τελικά δεν μπορούν να συνδεθούν λόγω έλλειψης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου – όπως στα παραδείγματα Άρνησης Εγκρισης των Ε,ΚΟΙΝ. των Δήμων Φλώρινας , Πρεσπών και Δ.Ε. Υψηλάντη (του Δήμου Κοζάνης) ;
  4. Πώς θα γίνει η διάχυση του οφέλους της πράσινης μετάβασης στις τοπικές κοινωνίες με τις πολιτικές που εφαρμόζονται εως τώρα ; Υπάρχει προγραμματισμός για την επέκταση του δικτύου στην Π.Ε Φλώρινας και στην Π.Ε. Κοζάνης; Αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επέκτασης και ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου; Θα δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη έργων Ε.ΚΟΙΝ. κοινωφελούς σκοπού;
  5. Γιατί ενώ αδιαφορούν για τις Ε.ΚΟΙΝ. κοινωφελούς σκοπού αλλά και Ε.ΚΟΙΝ. της μέσης και χαμηλής τάσης, υπόσχονται ότι θα δώσουν έμφαση στις επαγγελματικές Ε.ΚΟΙΝ. της υψηλής τάσης.

  από το Χ/Φ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και την Θεματική Ομάδα Ενέργειας – εκπρόσωπος : Φραντζέσκος Στ. Καλλιβρούσης

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 13:52 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ_ΠΡΑΣΙΝΟΙ_Χ/Φ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας

  Μερικοί βασικοί ορισμοί της παγκόσμιας Καλής Πρακτικής της Κοινωνικοποιημένης Παραγωγής Ενέργειας είναι :

  “Ιδιοκατανάλωση” (Self-consumption ) σημαίνει την Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγει ο ιδιος ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ανάλογης Τεχνολογικής εγκατάστασης (Φωτοβολταϊκό , Ανεμογεννήτρια, Υδροστρόβιλος, Ατμοστρόβιλος , Γεωθερμικός εναλλάκτης κ.αλ.), Αυτή η Ενέργεια είναι εύκολα καταμετρήσιμη είτε από τον παραγωγό-καταναλωτή είτε από τον πάροχο της Ηλεκτρικής Ενέργειας, έτσι κάθε κιλοβατώρα δεν χρειάζεται να παραχθεί σε μεγαλύτερη απόσταση και να γίνει προϊόν συναλλαγής με Εταιρικό Πάροχο Ενέργειας, εξοικονομώντας κατ’ αυτό τον τρόπο Δαπανες Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, αστοχίες κατά την Μεταφορά καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις (εφαρμόζοντας τα Τέλη ηλεκτροδότησης με ογκομετρικό προσδιορισμό της πραγματικής κατανάλωσης και Όχι με Δυναμικότητα σε Ισχύ Μεταφοράς του Δικτύου).
  “Συλλογική ιδιοκατανάλωση” (Collective self-consumption) σημαίνει την περαιτέρω διεύρυνση της παραπάνω πρακτικής από το μέγεθος του ενός νοικοκυριού σε μια μεγαλύτερη ομάδα πολιτών – ιδιοκτητών οικιών. Όλα τα συμμετέχοντα μέλη αυτής της συλλογικότητας – Κοινότητας δίνουν την ιδιοπαραγόμενη Ενέργεια ώσρε να διαμοιραστεί αναλογικά καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες κατανάλωσης και αν υπάρχει περίσσεια Ενεργειας που δεν καταναλώιηκε από την ομάδα ακόμη και να την εμπορευτεί – πουλήσει , με ευνοϊκοτερους όρους από ένα Εταιρικό Παραγωγό – Πάροχο (Επιχείρηση , που φορολογείται πι των κερδών της). Για παράδειγμα στην Γαλλία οι συμμετέχοντες σε Ενεργειακη Κοινότητα λαμβάνουν “Εξισωτική Αποζημίωση” ισόποση με τους φόρους ηλεκτροδότησης και τα Τέλη Μεταφοράς και Διανομής
  Επίσης όταν η Ηλεκτρικη Ενέργεια παραχθεί και καταναλωθεί σε μια τοπικά προσδιορισμένη περιοχή, αυτή δεν θα υπολογιστεί στην δυναμικότητα των Εθνικών Δικτύων Υψηλής Ισχύος, το οποίο με την σειρά του επιφέρει οφέλη που για την Ενεργειακή Κοινότητα μεταφράζονατι σε εξοικονόμηση χρημάτων για δαπάνες . Για παράδειγμα στην Γαλλία οι Ενεργ. Κοινότητες κάνοντας χρήση του Δικτύου Χαμηλής Ισχύος απαλάσσονται από τα Τέλη Συνδεσης και Χρήσης του αντίστοιχου Δικτύου Υψηλής Τασης και των Διαχειριστών αυτού (TSO). Εκτός αυτών των οικονομικών ωφελών, οι Ε.Κ. συμβάλουν στην Σταθεροποίηση των Δικτύων και την Αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης ειδικών έκτακτων αρνητικών συνθηκών που δημιουργούν μικρότερες ή μεγαλύερες αστοχίες ή και καταρρεύσεις της Ηλεκτροδότησης. Ακόμη ευαισθητοποιούν τοςυ πολίτες που πλέον ως ενεργά συμμετέχοντες σε αυτό που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ως δική τους ανάγκη – την σταθερή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση – μεγιστοποιούν την κοινωνική συμμετοχή και αλληλεγγύη.

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ :
  Για την περαιτέρω Ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων η Μελέτη του “SmartEn”, προβλέπει την ανάγκη εξασφάλισης των παρακάτω Υποστηρικτικών Υπηρεσιών :
  Χρηματοδοτικές διευκολύνσεις , με την ενεργό βοήθεια απο φορείς (όπως το Κ.Α.Π.Ε. ή το Τ.Ε.Ε.) και επαγγελματίες – όπως οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές και οι Επιχειρήσεις Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ. / ESCO)
  Συνεργασίες – Ενσωματώσεις με τα κατά τόπους Επιμελητήρια, ΟΤΑ και Επιχειρήσεις Παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε.(κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
  Τεχνικο-οικονομική Υποστήριξη για τις αναγκαίες Μελέτες, με την ενεργό βοήθεια απο φορείς (όπως το Κ.Α.Π.Ε. ή το Τ.Ε.Ε.) και επαγγελματίες – όπως οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές και οι Επιχειρήσεις Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ. / ESCO), Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, καθώς και για συμμετοχή σε προγράμματα ανάλογης στόχευσης όπως : EU-Heroes – Connecting Energy Communities – SmartEn –
  Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική πληροφόρηση και Ανάλυση Δεδομένων,

  Οι προτεινόμενες Απαιτήσεις και θεσμικές Προβλέψεις από τα Κράτη- μέλη της Ε.Ε. είναι :
  Πλήρης Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο και Εφαρμογή του “Clean Energy Package” (“Πακέτο Καθαρής Ενέργειας”) – της Ε.Ε.,
  Άρση ατεκμηρίωτων Περιορισμών Γεωγραφικής εξάπλωσης – κάλυψης από σχήματα Συλλογικά Ιδιοπαραγόμενης Ενέργειας,
  Άρση ατεκμηρίωτων Περιορισμών Ισχύος τοπικά εγκαθιστάμενων σταθμών Παραγωγής από σχήματα Συλλογικά Ιδιοπαραγόμενης Ενέργειας,
  Ενθάρρυνση – πρακτική Στήριξη της συμμετοχής Τοπικών ΜΜΕ (εμπορίας – μεταποίησης – παραγωγής τοπικού χαρακτήρα) σε σχήματα Συλλογικά Ιδιοπαραγόμενης Ενέργειας – με την εφαρμογή του ”Virtual & Distant Net Metering”,
  Αναθεώρηση Τιμολογιακής Πολιιτικής – Τελών Χρήσης Δικτύου, ξεχωριστά για Υψηλή και Χαμηλή Τάση και ένταξη στην χαμηλότερη δυνατή για σχήματα Συλλογικά Ιδιοπαραγόμενης Ενέργειας,

  ΚΡΙΤΙΚΗ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ επί του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  [ από το Χ/Φ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και την Θεματική Ομάδα Ενέργειας – εκπρόσωπος : Φραντζέσκος Στ. Καλλιβρούσης ]

  Απαράλλακτα οφείλει να διατηρηθούν στο σύνολο τους τα άρθρα 5 εως 11 του Ν.4513/2018 : ιδιαιτερα δε το εδάφιο 2 του άρθρου 6 :
  “Τα πλεονάσματα της χρήσης δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της γενικής συνέλευσης.”

  Προς την θετική κατεύθυνση κρίνονται οι παρακάτω προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου :
  Εργαλεία του νέου νομοσχεδίου αποτελούν οι Κοινότητες Πολιτών και οι Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών, οι οποίες παίρνουν την θέση των Ενεργειακών Κοινοτήτων που σταματούν να λειτουργούν με την μορφή που έχουν σήμερα από την 1 Απριλίου και έχουν δικαίωμα να ενσωματώσουν τις αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου.
  Με βάση το νέο σχεδιασμό, δικαίωμα σύμπραξης στο θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων αποκτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί σφοδρά από το κύμα της ενεργειακής κρίσης ενώ ανάλογες δυνατότητες προσφέρονται και στον οικιακό τομέα παρέχοντας για πρώτη φορά σε ενοικιαστές το δικαίωμα της αυτοκατανάλωσης και μάλιστα προβλέποντας κίνητρα διευκόλυνσης από τους ιδιοκτήτες ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.
  Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον δύο αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους «πράσινους» σταθμούς τους. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.
  Οι αυτοκαταναλωτές που λειτουργούν ως ομάδα, από κοινού συνάπτουν μια σύμβαση που καθορίζει τις απαιτήσεις πρόσβασης των μελών στην ενεργειακή κοινότητα και ορίζουν έναν υπεύθυνο – εκπρόσωπο, για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, ο οποίος τους εκπροσωπεί έναντι τρίτων.
  Ενεργειακές κοινότητες θα μπορούν να συστήνουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ελάχιστο αριθμό 15 μελών. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν μέσω των Κοινοτήτων Ανανεώσιμων Πηγών, να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού δηλαδή θα μπορούν να παράγουν ενέργεια από φωτοβολταικά που είναι εγκατεστημένα σε απομακρυσμένες περιοχές και όχι στο ίδιο κτίριο που είναι μια επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις μάλιστα αυτές, για να αντιμετωπίσουν την ηλεκτρική συμφόρηση που επικρατεί στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, θα μπορούν να συνδέονται και με το δίκτυο υψηλής τάσης.
  Το νομοσχέδιο δίνει επίσης την δυνατότητα στις κοινότητες πολιτών να κατέχουν, να συστήνουν, να μισθώνουν και να διαχειρίζονται δίκτυα διανομής (τύπου ΔΕΔΔΗΕ) στην περιοχή που δραστηριοποιούνται.
  Εισάγεται στο καθεστώς των ενεργειακών κοινοτήτων και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού αλλά και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς, ώστε να μπορούν να συστήνουν ενεργειακές κοινότητες για ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, να δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, στην σωρευτική εκπροσώπηση με ενιαίο Φορέα (ΦΟΣΕ) και στην παροχή υπηρεσιών φόρτισης.
  Οι ΚΑΕ μπορούν επίσης να εντάσσονται στον εκάστοτε αναπτυξιακό νόμο, ως διακριτή μορφή συνεταιριστικής οργάνωσης, καθώς και σε άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net Metering), με χρηματοδότηση από πόρους της ΕΕ και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
  Οι Κοινότητες αυτές εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού καθώς και από την καταβολή τέλους υποβολής αίτησης για Βεβαίωση Παραγωγού στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στους αρμόδιους Διαχειριστές. Επιπλέον, για τις ΚΑΕ το Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, καθώς και το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

  Βελτιώσεις θεωρούμε ότι απαιτούνται στα εξής εδάφια και άρθρα :
  Προτείνεται με στόχο την σαφέστερη στήριξη και προτεραιοποίηση της Κοινωνικοποιημένης παραγωγής της Ενέργειας απέναντι σε ξενόφερτες Μεγάλες Εταιρείες στον τομέα Παραγωγής από Α.Π.Ε. που τα κέρδη τους θα καταλήξουν εκτός Ελλάδας ενώ και τα Κεφάλαια και οι Εξασφαλίσεις αυτών παραμένουν σε έδρες ακόμη και εκτός Ευρ. Ένωσης, η Δημιουργία “Εθνικού Ποσοτικού Μίγματος Εισφοράς Α.Π.Ε. στην Συνολική Κατανάλωση” και θα προβλέπει ενδεικτικά τις παρακάτω ποσοστιαίες κατανομές :
  – Εθνικός – Δημόσιος Παραγωγός Ενέργειας (ΔΕΗ Α.Ε.) από Α..Π.Ε.- Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Υβριδική Ενέργεια – συμπεριλαμβανόμενου ίσως και της Παραγωγής Υδρογόνου με χρήση Α.Π.Ε. καθώς και της Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας : 50% (της συνολικής Απαίτησης Ισχύος)
  – Σχήματα του Νέου Νόμου (Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών / Ε.Κ.Π. και Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας / Κ.Α.Ε.) : 25%
  – Ελληνικές εταιρείες Παραγωγής Ενέργειας από Α..Π.Ε.- Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Υβριδική Ενέργεια – συμπεριλαμβανόμενου ίσως και της Παραγωγής Υδρογόνου με χρήση Α.Π.Ε. καθώς και της Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας(με έδρα, ΑΦΜ και 80% σύνθεση Διοικ. Συμβουλίου από Έλληνες – φυσικά πρόσωπα) : 15%
  – Αλλοδαπές εταιρείες Παραγωγής Ενέργειας από Α..Π.Ε.- Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Υβριδική Ενέργεια και Επενδυτικά Κεφάλαια Εξωτερικού : 10%
  – Για συγκεκριμένους και Ειδικούς – έκτακτους λόγους και Ανάγκες Ενεργειακής Ασφάλειας , μέρος του ποσοστού των Ε.Κ.Π. και Κ.Α.Ε. (προτείνεται Όχι μεγαλύτερο του 10%) να μπορεί να διατεθεί – διανεμηθεί στις 3 υπόλοιπες κατηγορίες παραγωγών, με “Κλειστά- Short Term” Συμβόλαια Αγοράς , όχι πέραν της 2ετίας,

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 13:10 | Τάκης Γρηγορίου – Υπερίων Ε.Κοιν.

  Ενεργειακή Κοινότητα Υπερίων – Σχόλια και Παρατηρήσεις επί της αρχής

  Η Ενεργειακή Κοινότητα Υπερίων ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και αποτελεί την πρώτη ΕΚΟΙΝ στην Αθήνα που συστάθηκε με τον ν. 4513/2018. Σήμερα αριθμεί περίπου 100 μέλη, ως επι των πλείστων νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις, κοινωνικούς συνεταιρισμούς και ΜΚΟ (μεταξύ των οποίων το ελληνικό γραφείο της Greenpeace και το WWF Ελλάς). Σκοπός του Υπερίων είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας με κοινωνικά δίκαιο και συμπεριληπτικό τρόπο, καθώς και η εν γένει προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας. Ο Υπερίων έχει ήδη λάβει Όρους Σύνδεσης για το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 500kW για εικονικό συμψηφισμό. Το 5% της ισχύος θα διατεθεί δωρεάν για να καλύψει τις ανάγκες ευάλωτων νοικοκυριών που διαμένουν στην Αττική.

  Παρακάτω σας αποστέλλουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου.

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Ως Υπερίων αναγνωρίσουμε και επικροτούμε την προσπάθεια του Υπουργείου να εναρμονίσει το εθνικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες με τις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες, να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τον θεσμό της αυτοκατανάλωσης καθώς παράλληλα να διορθώσει αστοχίες του υφιστάμενου πλαισίου οι οποίες έχουν επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην αξιοπιστία των ενεργειακών κοινοτήτων στη χώρα μας. Εν συντομία, μερικές από τις πλέον θετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου είναι η εισαγωγή της συλλογικής αυτοπαραγωγής (αυτοκαταναλωτές που ενεργούν από κοινού), η άρση των ανώτατων ορίων στον εικονικό συμψηφισμό των Κ.Α.Ε. καθώς και η εισαγωγή του εικονικού ταυτοχρονισμού (με την παράλληλη διατήρηση του υφιστάμενου εικονικού συμψηφισμού για συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών) για τις επιχειρήσεις.

  Ωστόσο επί της αρχής, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για την τελική επιλογή από το Υπουργείο της δημιουργίας δύο νέων μορφών κοινοτήτων αντί της βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου, ιδιαίτερα από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη οφείλουν να λάβουν υπόψη τους την κατάσταση που υπάρχει στο εθνικό επίπεδο (RESCoop, Transposition Guidance Document, 2020, https://www.rescoop.eu/news-and-events/press/energy-communities-under-the-clean-energy-package). Για τη συγκεκριμένη επιλογή, τόσο ο Υπερίων όσο και άλλες ενεργειακές κοινοτητες έχουμε υποβάλλει σχόλια και προτάσεις κατά το παρελθόν οι οποίες δυστυχώς δεν λήφθηκαν υπόψη. Οι νέοι ορισμοί (Άρθρα 11 & 52) ενδέχεται να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα γραφειοκρατικά κωλύματα καθώς και περαιτέρω καταστρατήγηση του θεσμού από ιδιωτικά συμφέροντα.

  Από κει και πέρα, όπως αναφέρουμε παρακάτω στα επιμέρους σχόλια ανά άρθρο, εκφράζουμε την ανησυχία μας για συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου οι οποίες, αν και δεν αμφιβάλλουμε ότι συντάχθηκαν με καλή πρόθεση, εν τούτοις απειλούν την ομαλή, γρήγορη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη των κοινοτήτων.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 13:13 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ_ΠΡΑΣΙΝΟΙ_Χ/Φ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας

  Το 2018 από την Λάρισα ο πρώην Υπουργός Π.ΕΝ. κος Σταθάκης δήλωνε «Πρόκειται για τον τρίτο πυλώνα στην αγορά ενέργειας . Οπου οι ίδιοι οι καταναλωτές θα μπορούν να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν, μέσα από ένα απλό συνεταιριστικό σχήμα». Απαρίθμησε, δε, τρία βασικά πλεονεκτήματα του νέου θεσμού: ενισχύει την αποκέντρωση της παραγωγής, καθώς αφορά εγκαταστάσεις μικρής ισχύος, υποστηρίζει την τοπικότητα και εμπλουτίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς ανεξάρτητα από τα ποσοστά συμμετοχής στην Κοινότητα, το κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Ανακοίνωνε δε ότι η Θεσσαλία πρωτοπορεί με την ίδρυση των πρώτων αγροτικών Ενεργειακών Κοινοτήτων, με την συμμετοχή του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), καθώς και με την εμπλοκή του Δήμου Λαρισαίων σε νέα εγχειρήματα. Καθώς, δε, το ενδιαφέρον που καταγράφεται για τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι μεγάλο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, σχεδίασαν ειδική δράση ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 25 εκατ. Ευρω για το 2019.
  Είχε προηγηθεί η θεσμοθέτηση από την Κυβέρνηση του Αλ. Τσίπρα – συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ και εμάς τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ, των , σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα λοιπά Κράτη της Ε.Ε. και τις Αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρ. Επιτροπής , των Ενεργειακών Συνεταιρισμών (R.E.S Cooperatives) και Τοπικών Ενεργειακών Παραγωγικών Κοινωνιών / Κοινοτήτων (Locals’ Energy Production & Management Communities), μέσα από τον Ν.4513/2018 – και προηγούμενα τον Ν.4414/2016 – που καθιέρωσε την Αυτοπαραγωγή Ενέργειας απο συγκεκριμένες ομάδες .
  Έχουν πιο πρόσφατα όμως – τον Δεκέμβρη του 2022 – εκφραστεί ενστάσεις όπως από ομάδα βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής-ΚΙΝ.ΑΛ.-ΠΑΣΟΚ , οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα και Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη με θέμα τις Ενεργειακές Κοινότητες των Δήμων και την άμεση προτεραιοποίηση των έργων τους. Οι βουλευτές κινήθηκαν ορμώμενοι από την πρόσφατη παρέμβαση του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, ο οποίος τοποθετήθηκε για τα εμπόδια που αντιμετωπίζει στη σύνδεση έργων της με το δίκτυο η Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου του, όπως ένας μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός με υδροστρόβιλο. Με δεδομένη την απογοήτευση των δημοτών από την πιθανότητα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρχου, να μην λειτουργήσουν τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, κτιρίων και άλλων υποδομών, θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει δραστική παρέμβαση διότι αλλιώς οι Ενεργειακές Κοινότητες των Δήμων είναι καταδικασμένες στην εξαφάνιση. Την ώρα μάλιστα που στην Ευρώπη οι Ενεργειακές Κοινότητες αντιμετωπίζονται ως μοχλός ενεργειακής δημοκρατίας στην Ελλάδα καταργούνται οι λειτουργικές ενισχύσεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ζητάνε να μάθουν από τους Υπουργούς εάν ισχύον τα όσα κατήγγειλε ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, αν είναι γνώστες επί του θέματος και σε ποιες σχετικές ενέργειες προέβησαν, εάν προτίθενται να αλλάξουν άμεσα το νομοθετικό πλαίσιο στηρίζοντας και προτεραιοποιώντας τις συνδέσεις στο δίκτυο των έργων των Ενεργειακών Κοινοτήτων των Ο.Τ.Α. της χώρας και ποια άλλα μέτρα και πολιτικές είναι στις προθέσεις τους να εφαρμόσουν προκειμένου ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων να μην καταστεί κενό γράμμα.
  Επίσης στον ενδιάμεσο χρόνο (2017 -2022) έχουν δημοσιευθεί οι παρακάτω σχετικές Έρευνες και οι ανάλογες Εκδηλώσεις (Events) :
  “ENERGY_COMMUNITIES_To increase local system efficiency”_Report (Feb. 2022_ONLINE-final) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SmartEn
  “Boosting the development of renewable energy communities, a key gure in the energy transition” από την σύμπραξη του Ισπανικού Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Βελτίωσης (MITECA) και του Ινστιτούτου IDAE στα πλαίσια Προγράμματος για τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Ισπανία – “IMPLEMENTA” ,
  “Cleanwatts” – Services to set up Renewable Energy Communities in Portugal _ Πρόγραμμα στήριξης στην δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πορτογαλία ( προγραμματισμός έναρξης 20 Ε.Κ. μηνιαία για το 2022, ώστε να προστεθούν στις 34 που ήδη έχουν υλοποιηθεί μέσα από το Πρόγραμμα “100 Villages”,

  Τέσσερα (4) μόλις χρόνια μετά η Κυβέρνηση της Ν.Δ. μέσω του Υπουργού Π.ΕΝ. κου Σκρέκα δίνει σε ανοικτή Διαβούλευση ελάχιστων ημερών (8) Σχέδιο Νόμου με τίτλο “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 2018/2001 ΚΑΙ 2019/944”.
  Αλγεινή κατ΄αρχήν εντύπωση προκαλεί το γεγονός της ουσιαστικής αποσιώπησης- “εξαφάνισης” του άμεσα προηγούμενου και απόλυτα σχετικού Νόμου – του Ν.4513/2018 της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ.- Ο.Π.- που σε όλα σχεδόν τα εδάφια του Σχεδίου Νόμου της παρούσας Κυβέρνησης απουσιάζει η αναφορά σε αυτά και αντ’ αυτού γίνεται συνεχής αναφορά στον πολύ παλαιότερο Νόμο – Ν.3468/2006 της Κυβέρνησης Κ. Καραμανλή !! Λές και δεν υπήρξε ποτέ ο Ν.4513 (στον οποίο σημειωτέον οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ είχαμε τιμηθεί και προσκληθεί σην ανάλογη Επιτροπή Επεξεργασίας Κυβερνητικού Έργου – ΕΠ.Ε.Κ.Ε. , με συμμετοχή 3 μελών μας , περιλαμβανόμενου και του γράφοντα, ώστε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και κατ΄αυτό τον τρόπο να συνδιαμορφώσουμε τον ίδιο τον Νόμο) , και τα 12 ολόκληρα χρόνια μεταξύ των 2 Νόμων δεν είχαν διαμορφώσει εντελώς δυναμικά και διαφορετικά την γενικότερη Ενεργειακή Αγορά και ειδικότερα αυτή της από Α.Π.Ε. ,Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικής παραγόμενης Ενέργειας ! Ο Ν.4513/2018 , ως βασική πρόβλεψη έκανε τις ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (Ε.ΚΟΙΝ.), και μέσα από 32 άρθρα έβαζε τα πραγματικά θεμέλια για την Αξιοποίηση του συνόλου των Τεχνολογιών Α.Π.Ε. υπερ του Άμεσου Ωφέλους των πολιτών , μέσα από την συμμετοχή τους σε Ε.ΚΟΙΝ,, πλήρη εκδημοκρατισμό του αγαθού της Ενέργειας και της διανομής του και συμβάδιση με τις αντίστοιχες δυναμικές που είχαν τα προηγούμενα χρόνια αναπτυχθεί και διαδοθεί στις Χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 12:48 | Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων και Υποστηρικτικών Φορέων

  Κοινός σχολιασμός από τη Δέσμη Ενεργειακών Κοινοτήτων και Υποστηρικτικών Φορέων. Τα σχόλια που ακολουθούν υποβάλλονται συλλογικά από τις ακόλουθες Ενεργειακές Κοινότητες και τους Υποστηρικτούς Φορείς: Ενεργειακή Κοινότητα Ανατολικής Κρήτης (Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα), Ενεργειακή Κοινότητα Αττικής, Ενεργειακή Κοινότητα ΚΟΙΝΕΡΓΕΙΑ, Ενεργειακή Κοινότητα Σάμου,
  Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου, Ενεργειακή Κοινότητα Υπερίων, Ενεργειακή Κοινότητα Collective Energy, Ερευνητική Ομάδα Smart RUE του εργαστηρίου Σ.Η.Ε., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οργάνωση ELECTRA ENERGY, Greenpeace Greece και WWF Ελλάς.

  Ως εκπρόσωποι ενεργειακών κοινοτήτων και σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών υποστηρικτικών φορέων, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να υποβάλλουμε συλλογικά τα σχόλια που ακολοθούν καθώς επιθυμούμε να αναδείξουμε τον κρίσιμο ρόλο του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων ως προς την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση της χώρας, επιδιώκοντας να συμβάλλουμε στο έργο σας για στην ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων.

  Η υποστήριξη και η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων κρίνεται καίριας σημασίας, ιδιαίτερα εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που διανύουμε. Πέρα από τη δραστηριότητα της παραγωγής ενέργειας, οι ενεργειακές κοινότητες είναι η μόνη οντότητα, η οποία εξ ορισμού, εργάζεται για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μελών της για την εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργεί ενισχυτικά προς τη “συμφωνία για την ενέργεια” που επικοινωνείται σε όλα τα μέσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να θωρακιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο σημαντικός ρόλος του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων αναδεικνύεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο, καθώς η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ενέργειας μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων αναγνωρίζεται ως σημαντικός πυλώνας αντιμετώπισης των τρεχουσών αλλά και των επικείμενων προκλήσεων αναφορικά με την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, την αύξηση της τοπικής αποδοχής των έργων Α.Π.Ε και την ενίσχυση του τοπικού ενεργειακού εφοδιασμού.

  Συνεπώς, ο προς διαβούλευση Νόμος έχει καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη των ήδη υφιστάμενων ενεργειακών κοινοτήτων στη χώρα μας αλλά και στη θωράκιση του θεσμού, και θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση και την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού αλλά και για τη διασφάλιση του πρωταρχικού σκοπού του, ήτοι την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ενέργειας.

  Γενικές Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου:

  Σημειώνουμε ορισμένα θετικά σημεία στο νομοσχέδιο (τα οποία επισημαίνουμε παρακάτω) αλλά προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα με την εισαγωγή 2 νέων ορισμών για ενεργειακές κοινότητες. Όπως αναφέρεται και στο transposition guidance document που έχει δημοσιεύσει η REScoop.eu, κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης των διατάξεων για τις ενεργειακές κοινότητες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση που ήδη υπάρχει στο εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη ο νόμος 4513/2018 για τις ενεργειακές κοινότητες, ο οποίος έχει στοιχεία και από τις δύο ευρωπαϊκές Οδηγίες. Με βάση, λοιπόν, αυτή τη νομοθεσία και το γεγονός ότι επί του παρόντος έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα πάνω από 1400 ΕΚΟΙΝ, προτείνουμε να γίνουν κάποιες αλλαγές και προσθήκες στον υπάρχοντα νόμο και όχι να καταργηθεί ο ν. 4513/2018 και να δημιουργηθούν εκ νέου 2 νέοι ορισμοί σε δύο διαφορετικούς νόμους. Παρά τα προβλήματα που υφίστανται στο υπάρχον πλαίσιο θεωρούμε πως ο νόμος 4513/2018 πρέπει να βελτιωθεί – όχι να αντικατασταθεί. Διαφορετικά, με την εισαγωγή 2 νέων ορισμών – οι οποίοι, μάλιστα, παρουσιάζουν αρκετές συνάφειες και αλληλοκαλύπτονται σε αρκετά σημεία – θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε μία κατάσταση σύγχυσης ως προς τις διαφοροποιήσεις αυτών και το νομοθετικό πλαίσιό τους. Προτείνουμε, λοιπόν, τη διατήρηση του νόμου 4513/2018 και την προσθήκη των 2 νέων ορισμών στον ως άνω αναφερόμενο νόμο, εισάγοντας διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις δραστηριότητές τους και τα πιθανά μέλη αυτών.

  Επιπροσθέτως, προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα με τα άρθρα που επιτρέπουν τη δυνατότητα ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων αποκλειστικά επιχειρήσεων. Είναι φυσικά θεμιτό να στηριχθούν Δήμοι και επιχειρήσεις ώστε να στραφούν προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ωστόσο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η νομική μορφή των ΕΚΟΙΝ για αυτό το σκοπό. Μπορούν να στηριχθούν αυτοί οι παράγοντες σε κάποιο άλλο νομοθέτημα. Όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 2(16) της Οδηγίας για τις ΑΠΕ, οι ΕΚΟΙΝ λειτουργούν με ανοιχτή και εθελοντική συμμετοχή και με βασικό σκοπό να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και να τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στην αγορά ενέργειας χωρίς διακρίσεις σε σχέση με άλλους φορείς.

  Προκειμένου να προστατευτεί ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων στη χώρα μας από κεκαλυμμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες και ευκαιριακούς επενδυτές και κυρίως για να αναδειχθούν οι αυθεντικές πρωτοβουλίες των τοπικών κοινοτήτων, χρήσιμο και πλέον απαραίτητο θα ήταν να διαμορφωθεί ένας ελεγκτικός μηχανισμός που θα φέρει την ευθύνη ελέγχου της συνδρομής των απαραίτητων κριτηρίων κατά το στάδιο σύστασης των ενεργειακών κοινοτήτων, τόσο των Κ.Α.Ε. όσο και των Ε.Κ.Π. Επιπλέον, σημαντικός είναι ο έλεγχος αυτών και κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και ειδικότερα ο έλεγχος του ανώτατου ορίου συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο (20% και 40% για Ο.Τ.Α.), ώστε να διασφαλίζεται ο συνεταιριστικός τρόπος λειτουργίας τους.

  Βάσει του Άρθρου 22(4) της Οδηγίας για τις ΑΠΕ, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τις ΕΚΟΙΝ, καταργώντας αδικαιολόγητους φραγμούς. Οι νέοι ορισμοί ενδέχεται να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα γραφειοκρατικά κωλύματα, καθώς οι διαφορές ανάμεσα στα τρία είδη ΕΚΟΙΝ θα προκαλέσουν σύγχυση και καθυστερήσεις, καθώς και περαιτέρω καταστρατήγηση του θεσμού από ιδιωτικά συμφέροντα (δηλαδή, κεκαλυμμένες ιδιωτικές εταιρίες με αμιγή, κύρια και κερδοσκοπική δραστηριότητα στον κλάδο της ενέργειας, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν το συνεταιριστικό και ανοιχτό πνεύμα του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων).
  Για όλους εμάς προκύπτει εύλογο το ακόλουθο ερώτημα και παρακαλούμε για την απάντησή σας:
  Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η θέσπιση δύο κατηγοριών ενεργειακών κοινοτήτων;

  Ακολουθεί ο κατ’ άρθρο σχολιασμός μας καθώς και οι αντίστοιχες προτάσεις μας με τη σχετική τεκμηρίωσή τους.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 12:57 | πΜΚΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ

  Ζητούμε από την κυβέρνηση να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης του νέου ν/σ με τίτλο : «Διατάξεις για τις ΑΠΕ και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος» παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μηνός. Η προθεσμία διαβούλευσης ως έχει είναι καθαρά προσχηματική. Δώδεκα (12) ημέρες για σχολιασμό ενός ν/σ με 70 άρθρα παραβιάζει την κείμενη σχετική νομοθεσία. Ζητούμε σε όλα τα σχετικά ν/σ να προβλέπεται αρκετός χρόνος για τον δημόσιο διάλογο προκειμένου να αντιμετωπίζονται με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο τα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας.»

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 20:06 | Eνεργειακή Κοινότητα Collective Energy

  Ως γενική παρατήρηση, το βασικό και κύριο προβλημα αυτού του νομοσχεδίου είναι η, κατά την άποψη μας, παντελώς αδικαιόλογητη θέσπιση δυο νέων ορισμών για τις Ενεργειακές Κοινότητες.
  Δεδομένου ότι στη Ελλάδα υπάρχει ήδη θεσμικό πλαίσιο ΕνΚοιν, η ενσωμάτωση των δυο Ευρωπαικών Οδηγιών, οφείλει να γίνει (όπως προτείνεται και από Ευρωπαικούς Οργανισμούς) σεβόμενο την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό άλλωστε επιτάσσει και η έννοια της συνέχειας του Κράτους.
  Η συνύπαρξη τριών ορισμών θα δημιουργήσει σύγχυση και θα παρεμποδίσει την ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία των ΕνΚοιν, γεγονός που αντιβαίνει στους βασικούς στόχους των δυο Ευρωπαικών Οδηγιών, και τις κεντρικές οδηγίες της ΕΕ για τις ΕνΚοιν.

  Το νομοσχέδιο αυτό προτείνουμε να διατηρήσει τα, αναμφίβολλα, διάφορα θετικά σημεία του, όπως η άρση της υποχρέωσης υπαγωγής στον ίδιο πάροχο, διατηρώντας όμως τον ορισμό, τη μορφή,την οργάνωση και τις δραστηριότητες των ΕνΚοιν όπως ορίζονται στον 4513/2018.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 19:59 | Οργάνωση ΗΛΕΚΤΡΑ ENERGY

  Ως Electra Energy δραστηριοποιούμαστε στην υποστήριξη και ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών και ενεργειακών κοινοτήτων από το 2016, παρέχοντας συμβουλευτική, δικτύωση και υπηρεσίες συνηγορίας σε δεκάδες ενεργειακές κοινότητες σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και στενή συνεργασία με τις μεγαλύτερες ΕΚΟΙΝ στην Ευρώπη, καθώς και με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών.
  Αξιολογούμε την πρόθεση του ΥΠΕΝ να μεταφέρει τις Οδηγίες ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 με το παρόν νομοσχέδιο στο εθνικό δίκαιο ως θετική. Στον παρακάτω σχολιασμό επισημαίνουμε τα βασικά αρνητικά, αλλά και ορισμένα θετικά, σημεία του νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας πως τα αιτήματά μας απορρέουν από χρόνια εμπειρίας πεδίου και καθημερινής συνεργασίας και τριβής με ΕΚΟΙΝ.
  Θεωρούμε προβληματική την εισαγωγή νέων ορισμών για τις ενεργειακές κοινότητες. Οι πολλαπλοί και επικαλυπτόμενοι ορισμοί ενεργειακών κοινοτήτων θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε μία κατάσταση σύγχυσης ως προς τις διαφοροποιήσεις αυτών και το νομοθετικό τους πλαίσιο. Προτείνουμε, λοιπόν, τη διατήρηση του νόμου 4513/2018 και την προσθήκη των 2 νέων ορισμών στον ως άνω αναφερόμενο νόμο, εισάγοντας διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις δραστηριότητές τους και τα πιθανά μέλη αυτών. Η άνιση επίσης μεταχείριση των ΕΚΟΙΝ του ν. 4513/2018 συγκριτικά με τις ΚΑΕ και τις ΕΚΠ του παρόντος νομοσχεδίου, κινδυνεύει να προκαλέσει στρεβλώσεις στην αγορά, αθέμιτο ανταγωνισμό, και εν τέλει να αποκλείσει πολίτες από την ενεργειακή μετάβαση. Επιπροσθέτως, προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα με τα άρθρα που επιτρέπουν τη δυνατότητα ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων αποκλειστικά επιχειρήσεων. Είναι φυσικά θεμιτό να στηριχθούν Δήμοι και επιχειρήσεις ώστε να στραφούν προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ωστόσο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η νομική μορφή των ΕΚΟΙΝ για αυτόν τον σκοπό. Μπορούν να στηριχθούν αυτοί οι παράγοντες σε κάποιο άλλο νομοθέτημα. Όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 2(16) της Οδηγίας για τις ΑΠΕ, οι ΕΚΟΙΝ λειτουργούν με ανοιχτή και εθελοντική συμμετοχή, και με βασικό σκοπό να ενισχύσουν την συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και να τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στην αγορά ενέργειας χωρίς διακρίσεις σε σχέση με άλλους παίκτες.
  Ζητούμε επίσης τη θέσπιση μόνιμων, προβλέψιμων και σταθερών χρηματοδοτικών μηχανισμών για τις ΕΚΟΙΝ (που πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω). Οι Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας επιτρέπουν ρητά την απαλλαγή από διαγωνιστικές διαδικασίες και τη θέσπιση σταθερών μηχανισμών χρηματοδότησης για ΕΚΟΙΝ με έργα συγκεκριμένου μεγέθους. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι έργα ενεργειακών κοινοτήτων ισχύος μέχρι 6MW (για όλες τις τεχνολογίες) και 18MW (συγκεκριμένα για αιολικά) εξαιρούνται από διαγωνιστικές διαδικασίες [άρθρο 107(β) παράγραφοι (iv) και (v)].
  Ζητούμε επίσης, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Σκωτία, οι Κάτω Χώρες και η Ιρλανδία, να θεσπιστεί ένας ποσοτικός στόχος για τις ΕΚΟΙΝ στο ΕΣΕΚ. Αναμένουμε επίσης, βάσει του Άρθρου 22(5) της Οδηγίας 2018/2001, να αντικατοπτρίζεται στο αναθεωρημένο ΕΣΕΚ (2023) η πρόοδος της χώρας ως προς την άρση φραγμών που αντιμετωπίζουν οι ΕΚΟΙΝ, και τα αντίστοιχα υποστηρικτικά μέτρα που έχουν τεθεί.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 17:24 | Franjesko_Enviromentally_Concerning_Architect

  Προς την θετική κατεύθυνση κρίνονται οι παρακάτω προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου :
  Εργαλεία του νέου νομοσχεδίου αποτελούν οι Κοινότητες Πολιτών και οι Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών, οι οποίες παίρνουν την θέση των Ενεργειακών Κοινοτήτων που σταματούν να λειτουργούν με την μορφή που έχουν σήμερα από την 1 Απριλίου και έχουν δικαίωμα να ενσωματώσουν τις αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου.
  Με βάση το νέο σχεδιασμό, δικαίωμα σύμπραξης στο θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων αποκτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί σφοδρά από το κύμα της ενεργειακής κρίσης ενώ ανάλογες δυνατότητες προσφέρονται και στον οικιακό τομέα παρέχοντας για πρώτη φορά σε ενοικιαστές το δικαίωμα της αυτοκατανάλωσης και μάλιστα προβλέποντας κίνητρα διευκόλυνσης από τους ιδιοκτήτες ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.
  Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον δύο αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους «πράσινους» σταθμούς τους. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.
  Οι αυτοκαταναλωτές που λειτουργούν ως ομάδα, από κοινού συνάπτουν μια σύμβαση που καθορίζει τις απαιτήσεις πρόσβασης των μελών στην ενεργειακή κοινότητα και ορίζουν έναν υπεύθυνο – εκπρόσωπο, για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, ο οποίος τους εκπροσωπεί έναντι τρίτων.
  Ενεργειακές κοινότητες θα μπορούν να συστήνουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ελάχιστο αριθμό 15 μελών. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν μέσω των Κοινοτήτων Ανανεώσιμων Πηγών, να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού δηλαδή θα μπορούν να παράγουν ενέργεια από φωτοβολταικά που είναι εγκατεστημένα σε απομακρυσμένες περιοχές και όχι στο ίδιο κτίριο που είναι μια επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις μάλιστα αυτές, για να αντιμετωπίσουν την ηλεκτρική συμφόρηση που επικρατεί στο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, θα μπορούν να συνδέονται και με το δίκτυο υψηλής τάσης.
  Το νομοσχέδιο δίνει επίσης την δυνατότητα στις κοινότητες πολιτών να κατέχουν, να συστήνουν, να μισθώνουν και να διαχειρίζονται δίκτυα διανομής (τύπου ΔΕΔΔΗΕ) στην περιοχή που δραστηριοποιούνται.
  Εισάγεται στο καθεστώς των ενεργειακών κοινοτήτων και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού αλλά και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς, ώστε να μπορούν να συστήνουν ενεργειακές κοινότητες για ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, να δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, στην σωρευτική εκπροσώπηση με ενιαίο Φορέα (ΦΟΣΕ) και στην παροχή υπηρεσιών φόρτισης.
  Οι ΚΑΕ μπορούν επίσης να εντάσσονται στον εκάστοτε αναπτυξιακό νόμο, ως διακριτή μορφή συνεταιριστικής οργάνωσης, καθώς και σε άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net Metering), με χρηματοδότηση από πόρους της ΕΕ και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
  Οι Κοινότητες αυτές εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού καθώς και από την καταβολή τέλους υποβολής αίτησης για Βεβαίωση Παραγωγού στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στους αρμόδιους Διαχειριστές. Επιπλέον, για τις ΚΑΕ το Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, καθώς και το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

  Βελτιώσεις θεωρούμε ότι απαιτούνται στα εξής εδάφια και άρθρα :
  Προτείνεται με στόχο την σαφέστερη στήριξη και προτεραιοποίηση της Κοινωνικοποιημένης παραγωγής της Ενέργειας απέναντι σε ξενόφερτες Μεγάλες Εταιρείες στον τομέα Παραγωγής από Α.Π.Ε. που τα κέρδη τους θα καταλήξουν εκτός Ελλάδας ενώ και τα Κεφάλαια και οι Εξασφαλίσεις αυτών παραμένουν σε έδρες ακόμη και εκτός Ευρ. Ένωσης, η Δημιουργία “Εθνικού Ποσοτικού Μίγματος Εισφοράς Α.Π.Ε. στην Συνολική Κατανάλωση” και θα προβλέπει ενδεικτικά τις παρακάτω ποσοστιαίες κατανομές :
  – Εθνικός – Δημόσιος Παραγωγός Ενέργειας (ΔΕΗ Α.Ε.) από Α..Π.Ε.- Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Υβριδική Ενέργεια – συμπεριλαμβανόμενου ίσως και της Παραγωγής Υδρογόνου με χρήση Α.Π.Ε. καθώς και της Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας : 50% (της συνολικής Απαίτησης Ισχύος)
  – Σχήματα του Νέου Νόμου (Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών / Ε.Κ.Π. και Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας / Κ.Α.Ε.) : 25%
  – Ελληνικές εταιρείες Παραγωγής Ενέργειας από Α..Π.Ε.- Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Υβριδική Ενέργεια – συμπεριλαμβανόμενου ίσως και της Παραγωγής Υδρογόνου με χρήση Α.Π.Ε. καθώς και της Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας(με έδρα, ΑΦΜ και 80% σύνθεση Διοικ. Συμβουλίου από Έλληνες – φυσικά πρόσωπα) : 15%
  – Αλλοδαπές εταιρείες Παραγωγής Ενέργειας από Α..Π.Ε.- Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Υβριδική Ενέργεια και Επενδυτικά Κεφάλαια Εξωτερικού : 10%
  – Για συγκεκριμένους και Ειδικούς – έκτακτους λόγους και Ανάγκες Ενεργειακής Ασφάλειας , μέρος του ποσοστού των Ε.Κ.Π. και Κ.Α.Ε. (προτείνεται Όχι μεγαλύτερο του 10%) να μπορεί να διατεθεί – διανεμηθεί στις 3 υπολοιπες κατηγορίες παραγωγών, με “Κλειστά- Short Term” Συμβόλαια Αγοράς , όχι πέραν της 2ετίας,

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 17:34 | Franjesko_Enviromentally_Concerning_Architect

  Για την περαιτέρω Ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων η Μελέτη του “SmartEn”, προβλέπει την ανάγκη εξασφάλισης των παρακάτω Υποστηρικτικών Υπηρεσιών :
  Χρηματοδοτικές διευκολύνσεις , με την ενεργό βοήθεια απο φορείς (όπως το Κ.Α.Π.Ε. ή το Τ.Ε.Ε.) και επαγγελματίες – όπως οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές και οι Επιχειρήσεις Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ. / ESCO)
  Συνεργασίες – Ενσωματώσεις με τα κατά τόπους Επιμελητήρια, ΟΤΑ και Επιχειρήσεις Παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε.(κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
  Τεχνικο-οικονομική Υποστήριξη για τις αναγκαίες Μελέτες, με την ενεργό βοήθεια απο φορείς (όπως το Κ.Α.Π.Ε. ή το Τ.Ε.Ε.) και επαγγελματίες – όπως οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές και οι Επιχειρήσεις Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ. / ESCO), Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, καθώς και για συμμετοχή σε προγράμματα ανάλογης στόχευσης όπως : EU-Heroes – Connecting Energy Communities – SmartEn –
  Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική πληροφόρηση και Ανάλυση Δεδομένων,

  Οι προτεινόμενες Απαιτήσεις και θεσμικές Προβλέψεις από τα Κράτη- μέλη της Ε.Ε. είναι :
  Πλήρης Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο και Εφαρμογή του “Clean Energy Package” (“Πακέτο Καθαρής Ενέργειας”) – της Ε.Ε.,
  Άρση ατεκμηρίωτων Περιορισμών Γεωγραφικής εξάπλωσης – κάλυψης από σχήματα Συλλογικά Ιδιοπαραγόμενης Ενέργειας,
  Άρση ατεκμηρίωτων Περιορισμών Ισχύος τοπικά εγκαθιστάμενων σταθμών Παραγωγής από σχήματα Συλλογικά Ιδιοπαραγόμενης Ενέργειας,
  Ενθάρρυνση – πρακτική Στήριξη της συμμετοχής Τοπικών ΜΜΕ (εμπορίας – μεταποίησης – παραγωγής τοπικού χαρακτήρα) σε σχήματα Συλλογικά Ιδιοπαραγόμενης Ενέργειας – με την εφαρμογή του ”Virtual & Distant Net Metering”,
  Αναθεώρηση Τιμολογιακής Πολιιτικής – Τελών Χρήσης Δικτύου, ξεχωριστά για Υψηλή και Χαμηλή Τάση και ένταξη στην χαμηλότερη δυνατή για σχήματα Συλλογικά Ιδιοπαραγόμενης Ενέργειας,
  Σε ποιά από τα παραπάνω συμπεράσματα και προτάσεις Διεθνών σχετικών Οργανισμών θεωρείτε οτι το παρόν Νομοσχέδιο δίνει πειστικές απαντήσεις ;

 • Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν την αυτοκατανάλωση και τις Ενεργειακές Κοινότητες, ρυθμίσεις ιδιαίτερα κρίσιμες σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον των πολιτών στρέφεται προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις.

  Θεωρούμε εξαιρετικά θετικές τις ρυθμίσεις όπως, για παράδειγμα, τη θέσπιση της συλλογικής αυτοκατανάλωσης σε κτίρια, την άρση του μέχρι πρότινος περιορισμού της πώλησης κατ’ ανώτατο ως 20% της ετησίως παραγόμενης ενέργειας για αυτοπαραγωγούς με ΑΠΕ, καθώς και την άρση του αντίστοιχου ορίου των 30 kVA για τον μετατροπέα συστήματος αποθήκευσης ενέργειας που προβλέπεται σήμερα για συστήματα αυτοπαραγωγής με μπαταρίες. Όλα αυτά αποτελούν άλλωστε και προτάσεις του Συνδέσμου μας και γι’ αυτό τις καλωσορίζουμε.

  Θα θέλαμε παρόλα αυτά να επισημάνουμε κάποια σημεία του νομοσχεδίου, τα οποία επιδέχονται πιστεύουμε βελτιώσεων.

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.4 του νομοσχεδίου, η μέγιστη ισχύς συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό τίθεται στα εκατό (100) κιλοβάτ (kW) ανά παροχή κατανάλωσης στην περίπτωση των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (για όλες τις επιχειρήσεις δηλαδή). Το όριο αυτό, αν και είναι επαρκές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. Κατανοούμε ότι στόχευση του νομοσχεδίου είναι να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν στο εναλλακτικό σχήμα αυτοκατανάλωσης (αυτοκατανάλωση σε πραγματικό χρόνο με πώληση του πλεονάσματος ενέργειας), αλλά θεωρούμε πως θα ήταν σκόπιμο να αυξηθεί το όριο ισχύος στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού.

  Κατ’ αντιστοιχία συνεπώς με το άρθρο 9 του ν.3468/2006, προτείνουμε να εξεταστεί η αύξηση του ορίου αυτού στα 400 kW.

  2. Στις ρυθμίσεις περί Ενεργειακών Κοινοτήτων, τίθεται ως ελάχιστος αριθμός μελών (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις και διαφοροποιήσεις) τα εξήντα (60) μέλη. Κατανοούμε ότι η ρύθμιση αυτή θέλει να περιορίσει τις στρεβλώσεις που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο καθεστώς με την εύκολη σχετικά δημιουργία κοινοτήτων για πώληση του 100% της παραγόμενης ενέργειας (μακράν της πολιτικής στόχευσης των Κοινοτικών Οδηγιών που θεωρούν ότι “πρωταρχικός σκοπός των Κοινοτήτων δεν είναι το οικονομικό κέρδος, αλλά η προσφορά στα μέλη τους και στις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής τους, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού οφέλους”). Επειδή όμως το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (π.χ. στα άρθρα 18, 19, 58 και 59) περιορίζει τις στρεβλώσεις, και επειδή η δημιουργία Κοινοτήτων (ιδίως σε ορεινές, νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ή μικρές κοινότητες στην επικράτεια) δυσχεραίνεται με την υψηλή απαίτηση για τον αριθμό των μελών που ορίζει το νομοσχέδιο, προτείνουμε τα εξής:

  Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Κ.Α.Ε. (ή της Ε.Κ.Π αντίστοιχα) είναι τριάντα (30) μέλη, με τις εξής εξαιρέσεις:
  α) δεκαπέντε (15) μέλη, αν η ΚΑΕ έχει έδρα σε δήμο νησιωτικής περιοχής με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, β) πέντε (5) μέλη, σε περίπτωση που συμμετέχουν αποκλειστικά Μ.Μ.Ε.,
  γ) τρία (3) μέλη, αν συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού και το τρίτο μέλος είναι είτε επιχείρηση που ανήκει κατά εκατό τοις εκατό (100%) σε Ο.Τ.Α α’ ή β’ βαθμού, είτε Ο.Τ.Α α’ ή β΄ βαθμού.

  3. Επειδή, για πρακτικούς λόγους, διατηρούνται και οι υφιστάμενες Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018, αρκετές από τις οποίες στόχευαν στην ανάπτυξη έργων για εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού έχοντας ως μέλη τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις (με ελάχιστο αριθμό μελών μάλιστα τα πέντε, σύμφωνα με τη νομοθεσία), νομίζουμε ότι θα έπρεπε να δοθεί μια μεταβατική περίοδος για να μην ακυρωθεί στην ουσία η όποια προσπάθεια κατέβαλαν έως τώρα. Θα μπορούσε να οριστεί, για παράδειγμα, ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4315/2018 που έχουν συσταθεί νόμιμα ως τη θέση σε ισχύ των νέων ρυθμίσεων, και στοχεύουν στην υλοποίηση έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, μπορούν να υλοποιήσουν τα έργα αυτά με το πρότερο καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο για προσφορά όρων σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, το αργότερο έως την 31η.12.2023.

  4. Σε ότι αφορά, τέλος, τη δυνατότητα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 2γ του άρθρου 28, ώστε να δίνεται η δυνατότητα αυτή και σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για ιδιαίτερους πολεοδομικούς ή/και χωροταξικούς λόγους (π.χ. επειδή το κτίριο τη νόμιμη χρήση του οποίου έχουν είναι διατηρητέο ή βρίσκεται σε προστατευόμενο παραδοσιακό οικισμό).

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 12:38 | ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΣΤΕΡΝΑΣ

  Στο εν λόγω νομοσχέδιο πρέπει ναι προστεθεί πρόβλεψη ρύθμισης για την παράταση ισχύος των προσφορών σύνδεσης από τον ΔΕΔΗΕ για Φ/Β που θα τοποθετηθούν σε ΤΟΕΒ και είναι δημόσια έργα ενταγμένα στο ΠΑΑ ή το νέο ΣΣΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, μέχρι την ολοκλήρωση της δημοπράτησης του Φ/Β και εντός της χρονικής διάρκειας της σχετικής προγραμματικής περιόδου. Ειδικά για το ΠΑΑ 2014-2022 να δοθεί παράταση μέχρι 31/12/2025.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 11:27 | ΤΟΕΒ ΝΠ Άρδα

  Στο εν λόγω νομοσχέδιο πρέπει ναι προστεθεί πρόβλεψη ρύθμισης για την παράταση ισχύος των προσφορών σύνδεσης από τον ΔΕΔΗΕ για Φ/Β που θα τοποθετηθούν σε ΤΟΕΒ και είναι δημόσια έργα ενταγμένα στο ΠΑΑ ή το νέο ΣΣΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, μέχρι την ολοκλήρωση της δημοπράτησης του Φ/Β και εντός της χρονικής διάρκειας της σχετικής προγραμματικής περιόδου. Ειδικά για το ΠΑΑ 2014-2022 να δοθεί παράταση μέχρι 31/12/2025.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 10:36 | Greenpeace Greece

  Σχόλια ελληνικού γραφείου της Greenpeace για το ΝΣ: Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας ΕΚΟΙΝ και Αυτοπαραγωγή:

  Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τα σύντομα σχόλιά μας επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944». Εκτενέστερος σχολιασμός των άρθρων που αφορούν σε ενεργειακές κοινότητες κατατέθηκε σε συνεργασία με φορείς και ΕΚΟΙΝ.

  Γενικές Παρατηρήσεις:
  Ο χρόνος διαβούλευσης κρίνεται ανεπαρκής για την αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών με εμπεριστατωμένα σχόλια και προτάσεις.

  Ο διαχωρισμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων του 4513/2018 σε δύο (2) ξεχωριστούς ορισμούς θεωρείται αχρείαστος. Προκαλούνται περισσότερα προβλήματα, αφού το πραγματικό ζήτημα δεν ήταν το θεσμικό πλαίσιο του εργαλείου, αλλά τα εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία και ανάπτυξη, όπως ο περιορισμένος χώρος στο δίκτυο, η έλλειψη χρηματοδότησης και άλλα. Αυτό το σχόλιο έχει συμπεριληφθεί και σε παρελθοντικές παρεμβάσεις από την Greenpeace, την RESCoopEU και άλλους σχετικούς φορείς ως κατεύθυνση για την ενσωμάτωση των οδηγιών χωρίς να αλλοιωθούν τα καλά στοιχεία του 4513. Επιπροσθέτως, με τον διαχωρισμό δημιουργείται αβεβαιότητα στα μέλη των υπαρχόντων σχημάτων λόγω των διαφορετικών στοχεύσεων και δραστηριοτήτων που θέτει το νέο νομοσχέδιο και περιπλέκεται η επιλογή της μορφής για σύσταση νέου εγχειρήματος.
  Σημειώνεται, επίσης, ότι το προς διαβούλευση νομοσχέδιο εμπίπτει σε άριθμες αντιφάσεις σε σχέση με τις νέες μορφές και τι ισχύει για αυτές, όπως για παράδειγμα την δυνατότητα διανομής κερδών ή όχι σε μέλη των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) (Άρθρα 18/3 και 4/16α αντίστοιχα με το ένα να το επιτρέπει και το άλλο όχι)
  Ο όρος Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (ΕΚΠ) χρησιμοποιείται με παραπλανητικό τρόπο, αφού ουσιαστικά είναι η μορφή που προτείνεται κατά κόρον για τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στον ενεργειακό συμψηφισμό και άλλες δραστηριότητες.
  Αρνητικά κρίνεται και η αφαίρεση του κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τις ΚΑΕ, που μειώνει τα κίνητρα στους πολίτες να δημιουργήσουν τη δική τους πρωτοβουλία.

  Το όριο για τα εξήντα (60) τουλάχιστον μέλη για σύσταση μιας ΚΑΕ ή ΕΚΠ στο Άρθρο 11/παρ4 είναι μακράν το πιο προβληματικό σημείο του προτεινόμενου νομοσχεδίου. Είναι εύστοχο το αριθμητικό αυτό όριο για χαρακτηρισμό μιας κοινότητας ως “ευρείας βάσης” και πραγματικής κοινότητας πολιτών, αλλά βαθιά απαγορευτικό ως υποχρέωση για σύσταση νέας ΕΚΟΙΝ. Προτείνουμε να διατηρηθεί το προηγούμενο όριο των πέντε (5) φυσικών ή νομικών προσώπων τουλάχιστον όπως είχε θεσπιστεί στον νόμο 4513/2018 ή έστω να τεθεί στα δεκαπέντε (15) όπως θα ισχύει με βάση την εξαίρεση β’ για τις κοινότητες με μέλη αποκλειστικά Μ.Μ.Ε. ή δήμους ή επιχειρήσεις. Σημειωτέον, ωστόσο, αυτή η εξαίρεση πρέπει να αφαιρεθεί δεδομένου ότι οι ενεργειακές κοινότητες μόνο με Μ.Μ.Ε. ή δήμους ή επιχειρήσεις αντιβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία REDII (Recital 71) για τις ΑΠΕ που προάγει αδιαφάνεια και συμπεριληπτικότητα.

  Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός γραφείου υποστήριξης των ΕΚΟΙΝ που θα λειτουργεί ως συγκεντρωτικό σημείο για τεχνικές, οικονομικές, νομικές και λειτουργικές πληροφορίες, κάτι που προβλέπεται και στο άρθρο 22 της Οδηγίας ΕΕ 2018/2001 και θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη του άρθρου 6 με αρμοδιότητες στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ή ομάδας εσωτερικά του Υπουργείου Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Το ΚΑΠΕ ειδικά εφόσον θα πραγματοποιεί ετησίως την αξιολόγηση των φραγμών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 23 θεωρείται ιδανική επιλογή.
  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία μιας υπηρεσίας υποστήριξης εντός του ΔΕΔΔΗΕ για την διαχείριση των αιτήσεων και των διεργασιών του δικτύου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και η διάθεση μιας ομάδας εργασίας με στόχο την αποφυγή στεγανών, και την επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων που σχετίζονται με ΕΚΟΙΝ.

  Το Κεφάλαιο Δ που αφορά κυρίως στην αυτοπαραγωγή κρίνεται συνολικά ως μια καλή αναθεώρηση.
  Η δυνατότητα για τα μέλη μιας ΕΚΟΙΝ να έχουν διαφορετικό πάροχο είναι θετική εξέλιξη (Άρθρο 28). Η πρότασή μας για βέλτιστη εφαρμογή της απόφασης είναι να υπάρξει υποστήριξη στις ΕΚΟΙΝ για την πραγματοποίηση του συμψηφισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ ή γραφείο υποστήριξης όπως προτάθηκε προηγουμένως.
  Στο άρθρο 30 η απελευθέρωση της συλλογικής αυτοπαραγωγής με άρση της υποχρεωτικότητας σύστασης ΕΚΟΙΝ για δύο (2) και άνω αυτοκαταναλωτές στο ίδιο κτιριο με περιθώριο συμπερίληψης κοινόχρηστων καταναλώσεων πολυκατοικιών είναι πλήρες και συνάδει με την προγενέστερη πρότασή μας ως Greenpeace. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του θα έχουν ενδιαφέρον με γνώμονα κυρίως την εγγύτητα του συστήματος παραγωγής και των σημείων της κατανάλωσης.

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 09:59 | ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Στο εν λόγω νομοσχέδιο πρέπει να προστεθεί πρόβλεψη ρύθμισης για την παράταση ισχύος των προσφορών σύνδεσης από τον ΔΕΔΗΕ για Φ/Β που θα τοποθετηθούν σε ΤΟΕΒ και είναι δημόσια έργα ενταγμένα στο ΠΑΑ ή το νέο ΣΣΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, μέχρι την ολοκλήρωση της δημοπράτησης του Φ/Β και εντός της χρονικής διάρκειας της σχετικής προγραμματικής περιόδου. Ειδικά για το ΠΑΑ 2014-2022 να δοθεί παράταση μέχρι 31/12/2025.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 12:30 | ΚΕΔΕ

  Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο πνεύμα των διατά-ξεων του Σχεδίου Νόμου θα πρέπει να ενσωματωθούν σαφείς δια-τάξεις (Άρθρα) από τις οποίες να προκύπτει ότι οι Δήμοι της Χώ-ρας θα αξιολογούνται κατά προτεραιότητα και θα προηγούνται σε όλες τις διαδικασίες όταν οι ίδιοι θα συμμετέχουν σε Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Ενεργειακές Κοινότητες). Η εισήγηση αυτή είναι επιτακτική, αλλά και δίκαιη, αν αναλογιστεί κανείς το υψηλό ενεργειακό κόστος που καλούνται τακτικά οι Δήμοι να κα-λύψουν, αλλά και της προσπάθειας που κάνουν σε καθημερινή βάση να συμβάλλουν τόσο στα νοικοκυριά που πάσχουν από ε-νεργειακή φτώχεια, όσο και στην ανάγκη για προστασία του πε-ριβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερ-μοκηπίου.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 12:24 | ΚΕΔΕ

  θετική αξιολογείται η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την προώθηση των ΑΠΕ που να δηµιουργεί τις κατάλληλες βάσεις για την ανάπτυξη των ενεργειακών σχέσεων µεταξύ των Κρατών – Μελών, και να προωθεί την υιοθέτηση κοινών κανόνων, προκειμένου να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια και να ενεργειακή απεξάρτηση. Ειδικά για το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Επιτροπή μας έχει κατά καιρούς εκφραστεί θετικά, εκφράζοντας όμως πάντα την α-νάγκη να υπάρχουν κανόνες στην ανάπτυξη και χρήση των Ανα-νεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Εξάλλου, είναι και κοινά γνωστό ότι παγκόσμιας φύσεως περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως είναι το Φαι-νόμενο του Θερμοκηπίου και η Κλιματική Αλλαγή, έχουν δημιουργήσει μια αδιαμφισβήτητη ανάγκη για μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ε-νέργειας, όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η ανάγκη αυτή διατυπώνεται σήμερα σε ένα σύνολο Στρατηγικών για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και σε ένα μεγάλο αριθμό Εθνικών και Κοινο-τικών Πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά α-ναφέρονται ο 7ος από τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (γνωστή και ως Green Deal), το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία (γνωστό και ως Έκθεση Πισ-σαρίδη) και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑ-ΔΑ 2.0».
  Ως προς τις προτεινόμενες διατάξεις του Νομοσχεδίου για την Αυτοπαραγωγή και τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Ε-νεργειακές Κοινότητες), έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:
  Διαπιστώνεται ότι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328) και την Οδηγία 2019/944 του Ευ-ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ» (L 158). Renewable Energy Directive – RED II (ΕΕ) 2018/2001), δεν έγινε στο σύνολο των άρθρων της Οδηγίας, αλλά υπάρχουν σημαντικές παραλείψεις στην ενσωμάτωση σημαντικών διατάξεων αυτής, οι οποίες δυνητικά επηρεάζουν και τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, όπως:
  • Οι διατάξεις τoυ Άρθρου 15 της Οδηγίας που επιβάλλουν: α) οι διοικητικές διαδικασίες να απλουστεύονται και να διεκπε-ραιώνονται με ταχείες διαδικασίες στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο και να ορίζονται προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα, β) οι κανόνες για την έγκριση, την πιστοποίηση και τη χορήγηση άδειας να είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και αναλογικοί, να μην δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των αιτούντων, και να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, γ) τα διοικητικά τέλη που καταβάλλονται να είναι διαφανή και ανάλογα του κόστους και δ) να καθορίζονται απλουστευμένες και λιγότερο επαχθείς διαδικασίες αδειοδό-τησης, μεταξύ άλλων μέσω απλής κοινοποίησης, για αποκε-ντρωμένα συστήματα και για την παραγωγή και αποθήκευση ε-νέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
  • Οι διατάξεις του Άρθρου 17 όπου τα κράτη μέλη μπορούν να ε-πιτρέπουν διαδικασία απλής κοινοποίησης για εγκαταστά-σεις ή συγκεντρωτικές μονάδες παραγωγής με δυναμικότη-τα ηλεκτροπαραγωγής μεγαλύτερη από 10,8 kW και έως 50 kW, εφόσον διατηρούνται η σταθερότητα, η αξιοπιστία και η α-σφάλεια του δικτύου.
  • Οι διατάξεις του Άρθρου 21 όπου όλοι οι αυτοπαραγωγοί μπο-ρούν: α) να εγκαθιστούν και να λειτουργούν συστήματα αποθή-κευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση, β) να διατηρούν τα δικαιώματα και τις υπο-χρεώσεις τους ως τελικοί καταναλωτές· γ) να λαμβάνουν αμοι-βή, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω καθεστώτων στή-ριξης, για την αυτοπαραγόμενη ή αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο δί-κτυο, η οποία αποτυπώνει την αγοραία αξία της εν λόγω ηλε-κτρικής ενέργειας και λαμβάνει ενδεχομένως υπόψη τη μα-κροπρόθεσμη αξία της για το Δίκτυο, το περιβάλλον και την κοινωνία.
  • Οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες, τα Κράτη-Μέλη μεριμνούν ώστε οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα ή μέσω φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης, να δικαιούνται: α) να παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πη-γές, μεταξύ άλλων για δική τους κατανάλωση, να αποθηκεύ-ουν και να πωλούν την πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρι-κής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προμηθευτών ηλε-κτρικής ενέργειας και συμβάσεων εμπορίας χωρίς διαμεσολά-βηση, χωρίς να υπόκεινται: i) σε σχέση με την ηλεκτρική ενέρ-γεια που καταναλώνουν από το δίκτυο ή διοχετεύουν σε αυτό, σε μεροληπτικές ή δυσανάλογα επαχθείς διαδικασίες και επι-βαρύνσεις και σε τέλη δικτύου που δεν αντανακλούν το κό-στος, και ii) σε σχέση με την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ε-νέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παραμένει στις εγκατα-στάσεις τους, σε μεροληπτικές ή δυσανάλογα επαχθείς διαδι-κασίες και σε οποιαδήποτε επιβάρυνση ή τέλος, ΚΑΙ β) να ε-γκαθιστούν και να λειτουργούν συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για αυ-τοκατανάλωση, χωρίς να είναι υπόχρεοι σε οποιαδήποτε δι-πλή χρέωση, όπως τέλη δικτύου, για την αποθηκευμένη ηλε-κτρική ενέργεια η οποία παραμένει στις εγκαταστάσεις τους.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 17:01 | The Green Tank

  Με το σχέδιο νόμου που θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) εκκινεί η διαδικασία εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με τις Οδηγίες ΕΕ 2018/2001 και 2019/944. Πρόκειται για Οδηγίες που περιλαμβάνουν προβλέψεις για τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομοθετικού πακέτου «Καθαρή Ενέργεια για όλους», το οποίο ολοκληρώθηκε το 2019. Η εναρμόνιση, λοιπόν, των δύο Οδηγιών με το εθνικό δίκαιο, αν και έρχεται με καθυστέρηση, καθώς θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως 30.06.2021 για την Οδηγία 2018/2001 (Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), REDII) και έως 31.12.2020 για την Οδηγία 2019/944 (Οδηγία για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, IEMD), αποτελεί ακόμα ένα αναγκαίο θεσμικό βήμα για τον τρόπο οργάνωσης και παρέμβασης των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση.

  Η εναρμόνιση αυτή έρχεται να συμπληρώσει το εθνικό νομικό πλαίσιο για τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση που θεσπίστηκε το 2018 με τον ν.4513/2018 για τις ενεργειακές κοινότητες. Το υφιστάμενο πλαίσιο έχει ήδη δώσει ένα ευρύ πλαίσιο ορισμού και εργαλεία για την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων, που έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα στην ίδρυση 1406 ενεργειακών κοινοτήτων στην επικράτεια. Αυτές συμμετέχουν με έργα 800MW στην αγορά ενέργειας των ΑΠΕ, ενώ παράλληλα υφίστανται μόλις 13.66MW εγκατεστημένης ισχύος έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από ενεργειακές κοινότητες αλλά και από άλλους φορείς (αγρότες, ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα). Η αξιοποίηση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων ειδικά για την κάλυψη ίδιων ενεργειακών αναγκών και όχι για την αποκόμιση κερδών, δεν στερείται προβλημάτων. Συνεπώς, η ενσωμάτωση των δύο Οδηγιών μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση του αναγκαίου υποστηρικτικού πλαισίου για την υγιή ανάπτυξη και την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών στην ενεργειακή μετάβαση.

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει αρκετά θετικά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά:
  1) Στη δυνατότητα χρήσης δημοσίων πόρων για την οικονομική ενίσχυση των έργων ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
  2) την ένταξη των ενεργειακών κοινοτήτων στον αναπτυξιακό νόμο ως διακριτή μορφή συνεταιριστικής οργάνωσης,
  3) τον περιορισμό του ποσοστού των κερδών που μπορούν να διαμοιραστούν στα μέλη, δεδομένου ότι ο βασικός στόχος του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων δεν πρέπει να είναι η αποκόμιση κερδών,
  4) τη νομοθέτηση ηλεκτρικού χώρου έως 2 GW αποκλειστικά για έργα ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού,
  5) τη σύνδεση έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στο Δίκτυο Υψηλής Τάσης,
  6) την άρση της υποχρέωσης υπαγωγής στον ίδιο πάροχο για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού,
  7) την επίλυση των προβλημάτων της αυτοπαραγωγής για τις πολυκατοικίες,
  8) την απαγόρευση των μεταβιβάσεων βεβαιώσεων παραγωγού και άλλων αδειών και
  9) την αυτόνομη διαχείριση κλειστών δικτύων από ενεργειακές κοινότητες.

  Ωστόσο υπάρχουν προβληματικές προβλέψεις στον νόμο που χρήζουν τροποποίησης. Ειδικότερα:
  1) Η συνύπαρξη τριών κατηγοριών ενεργειακών κοινοτήτων σε τρία διαφορετικά νομοθετήματα με πολλές επικαλύψεις μεταξύ τους δημιουργεί σύγχυση ως προς τη σκοπιμότητα της κάθε κατηγορίας και τις μεταξύ τους διαφορές.
  2) Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μελών για τη σύσταση μιας ΚΑΕ που ορίζεται στα 60 είναι υψηλός, με συνέπεια να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία ΚΑΕ και ΕΚΠ, στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο από τους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτά τα σχήματα και στην ενεργειακή μετάβαση.
  3) Δεν διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στο δίκτυο και οι χρηματοδοτικοί πόροι θα δίνονται κατά προτεραιότητα για έργα αυτοπαραγωγής τα οποία αποδεδειγμένα έχουν δυσκολία χρηματοδότησης και πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό.
  4) Εξακολουθεί να λείπει ένα αναπτυξιακό ταμείο για την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων και ένας κόμβος πληροφόρησης για ενεργειακές κοινότητες.
  5) Δεν διασφαλίζεται η εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  6) Δεν διασφαλίζεται η συμμόρφωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών (ΕΚΠ) με τις συνεταιριστικές αξίες.
  7) Δεν προβλέπεται η ανάρτηση των καταστατικών των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) και των Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών (ΕΚΠ) στο Μητρώο Κοινοτήτων.
  8) Προβλέπεται η θέσπιση αναλογικών χρεώσεων για αυτοπαραγωγούς ανεξαρτήτως των οικονομικών τους δυνατοτήτων και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
  9) Δεν διευκρινίζεται αν οι υφιστάμενες ενεργειακές κοινότητες του ν. 4513/2018 μπορούν να συνεχίσουν να αιτούνται έργα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και να έχουν πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις.

  Ακολουθούν αναλυτικότερα σχόλιά μας και προτάσεις τροποποίησης του νόμου κατ’ άρθρο καθώς και η σχετική τεκμηρίωσή τους.

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 08:46 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Καλησπέρα σας ,
  θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία αναφέρεται στην εφαρμογή και ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου.
  Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εφαρμογή της θα πρέπει να γίνεται με ευρωπαϊκά πρότυπα που την εναρμονίζουν , όπως το πρότυπο ΕΝ 16325 .
  Επίσης για την συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία υπάρχουν από την ευρωπαϊκή κοινότητα τροποποιητικές διατάξεις που έχουν ισχύ απο την ψήφιση τους δλδ από και σήμερα ( 10/02/2023 ) και συγκεκριμένα αφορούν  τα ανανεώσιμα αέρια και καύσιμα όπως είναι το ανανεώσιμο φυσικό αέριο προερχόμενο από πράσινο υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα ( από την ατμόσφαιρα προερχόμενο ) και τον τρόπο υπολογισμού  των μειωμένων εκπομπών από την χρήση αυτών των καυσίμων σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως οι κυψέλες καυσίμου ,οι ηλεκρο-γεννήτριες και σε τεχνολογίες αιχμής όπως είναι η τεχνολογία της αναμόρφωσης του φυσικού αερίου (steam  reforming )για την παραγωγή μπλε υδρογόνου για την κατανάλωση σε δίκτυα υδρογόνου ή σε κυψέλη καυσίμου.
  Άρα κατά συνέπεια όποια εναρμόνιση γίνει ,θα πρέπει να γίνει ώστε να συμπεριλάβει και αυτές τις διατάξεις που πρόσφατα ψήφισε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην πρώτη και δεύτερη  κατ΄εξουσιοδοτική πράξει την, Brussels, 10.2.2023 C(2023) 1087 final( Article 12 ) ,Brussels, 10.2.2023 C(2023) 1086 final (Article 4 ) και τα παραρτήματα του Brussels, 10.2.2023 C(2023) 1086 final ANNEX .

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 07:06 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Καλησπέρα σας ,
  θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία αναφέρεται στην εφαρμογή και ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου.
  Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εφαρμογή της θα πρέπει να γίνεται με ευρωπαϊκά πρότυπα που την εναρμονίζουν , όπως το πρότυπο ΕΝ 16325 .
  Επίσης για την συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία υπάρχουν απο την ευρωπαϊκή κοινότητα τροποποιητικές διατάξεις που έχουν ισχύ απο την ψήφιση τους δλδ από και σήμερα ( 10/02/2023 ) και συγκεκριμένα αφορούν τα ανανεώσιμα αέρια και καύσιμα όπως είναι το ανανεώσιμο φυσικό αέριο προερχόμενο από πράσινο υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα ( απο την ατμόσφαιρα προερχόμενο ) και τον τρόπο υπολογισμού των μειωμένων εκπομπών από την χρήση αυτών των καυσίμων σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως οι κυψέλες καυσίμου ,οι ηλεκρο-γεννήτριες και σε τεχνολογίες αιχμής όπως είναι η τεχνολογία της αναμόρφωσης του φυσικού αερίου (steam reforming )για την παραγωγή μπλε υδρογόνου για την κατανάλωση σε δίκτυα υδρογόνου ή σε κυψέλη καυσίμου.
  Άρα κατά συνέπεια όποια εναρμόνιση γίνει ,θα πρέπει να γίνει ώστε να συμπεριλάβει και αυτές τις διατάξεις που πρόσφατα ψήφισε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και συγκεκριμένα αναφέρομαστε στην πρώτη και δεύτερη κατ΄εξουσιοδοτική πράξει την, Brussels, 10.2.2023 C(2023) 1087 final( Article 12 ) ,Brussels, 10.2.2023 C(2023) 1086 final (Article 4 ) και τα παραρτήματα του Brussels, 10.2.2023 C(2023) 1086 final ANNEX .