Άρθρο 60

Άρθρο 60

(άρθρο 3 , παρ. 7 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. H Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου δύναται, στο πλαίσιο άσκησης εποπτείας σε ενοποιημένη βάση να καθορίζει τις πληροφορίες που δημοσιοποιούν σε ατομική ή σε υποενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις οι σημαντικές θυγατρικές μητρικών επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι σημαντικές θυγατρικές μητρικών χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μητρικών μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»