ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – Άρθρο 02

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 400/1970

 Άρθρο 2

(Άρθρο 1, παρ. 1 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1. Η περίπτωση (κα) του άρθρου 2α του Ν.Δ. 400/1970
(ΦΕΚ Α’ 10/Α/17.1.1970) αντικαθίσταται ως εξής: «κα) «Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μικτής δραστηριότητας»: νοείται η μητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, όταν η μία τουλάχιστον από τις θυγατρικές της είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση.»

 2. Στο τέλος του άρθρου 2α του Ν.Δ. 400/1970 προστίθεται νέα περίπτωση (λη) ως εξής:  «λη) «Μικτή Χρηματοοικονομική Εταιρεία Συμμετοχών»: νοείται κάθε μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 (ΦΕΚ Α΄ 84/18.4.2006).»

3. Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης (ιε) του άρθρου 80 του Ν.Δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«ii) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών κατά την έννοια των οικείων διατάξεων του παρόντος διατάγματος,»