Άρθρο 24

Άρθρο 24

(άρθρο 2, παρ. 16 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Το άρθρο 20 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20

Συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές τρίτων χωρών

Το άρθρο 39 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, το άρθρο 10α της οδηγίας 98/78/ΕΚ και το άρθρο 264 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης της συμπληρωματικής εποπτείας των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων ενός Ο.Ε.Χ.Δ..»