Άρθρο 42

Άρθρο 42

(άρθρο 3, παρ. 8 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Προστίθεται άρθρο 40α μεταξύ των άρθρων 40 και 41 του ν. 3601/2007 ως εξής:

«1. Όταν μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του παρόντος νόμου και του ν. 3455/2006, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση δύναται, ύστερα από διαβούλευση με τις  άλλες αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων, να εφαρμόζει στην μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αποκλειστικά τη σχετική διάταξη του ν. 3455/2006.

2. Όταν μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (ΕΕ L 335/17.12.2009), ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, κατόπιν συμφωνίας με τον επόπτη ομίλου στον ασφαλιστικό τομέα εφόσον πρόκειται για άλλη αρχή, δύναται να εφαρμόζει στην μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αποκλειστικά τη διάταξη του νόμου που έχει σχέση με τον πιο σημαντικό χρηματοοικονομικό τομέα όπως ορίζεται στο ν. 3455/2006, άρθρο 3, παρ. 2.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για τις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.»