Άρθρο 43

Άρθρο 43

(άρθρο 3, παρ. 18 της Οδηγίας
2011/89/ΕΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41
του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργώντας με την ιδιότητα
της αρμόδιας αρχής για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση επί των
«μητρικών πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπό την
έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 33, ή και επί των πιστωτικών ιδρυμάτων που
ελέγχονται από «μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ή από «μητρικές μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες
συμμετοχών εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπό την έννοια της παραγράφου
6 και 13 αντίστοιχα του άρθρου 33, με βάση τον παρόντα νόμο, υποχρεούται:»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν. 3601/2007
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται στενά με τις
λοιπές εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών, προκειμένου:

α) να αποφασισθεί, από κοινού, εάν θα εγκριθεί η
αίτηση που υποβάλλεται από «μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην
Ε.Ε.» και τις θυγατρικές του, ή από κοινού από τις θυγατρικές επιχειρήσεις
μιας «μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην
Ε.Ε.» ή μίας “μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών
εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», για τη χορήγηση της έγκρισης που
απαιτείται σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του
παρόντος νόμου και

β) να προσδιοριστούν με την πιο πάνω απόφαση οι όροι
και προϋποθέσεις που πρέπει ενδεχομένως να πληρούνται για τη χορήγηση της.»