Άρθρο 47

Άρθρο 47

(άρθρο 3, παρ. 11 (β) και παρ. 13 της
Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται στενά με τις λοιπές εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών, προκειμένου:

α) να αποφασισθεί, από κοινού, εάν θα εγκριθεί η αίτηση που υποβάλλεται από «μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ε.Ε.» και τις θυγατρικές του, ή από κοινού από τις θυγατρικές επιχειρήσεις μιας «μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ε.Ε.» ή μίας «μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών» για τη χορήγηση της έγκρισης που απαιτείται σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου και

β) να προσδιοριστούν με την πιο πάνω απόφαση οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει ενδεχομένως να πληρούνται για τη χορήγηση της.»