Άρθρο 59

 Άρθρο 59

(άρθρο 3 , παρ. 26 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Στο τέλος του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 προστίθεται η παρ. 8 ως εξής:

«8. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δημοσιεύουν τουλάχιστον ετησίως την περιγραφή της νομικής τους δομής, καθώς και τη διάρθρωση της διακυβέρνησης και της οργάνωσής τους σε ενοποιημένη βάση είτε πλήρως είτε με παραπομπή σε ισοδύναμη πληροφόρηση.»