Άρθρο 55

Άρθρο 55

(άρθρο 3 , παρ. 5 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«(β) Η οποία αποτελεί θυγατρική χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, εφόσον η εν λόγω μητρική επιχείρηση έχει συσταθεί στην Ελλάδα και υπόκειται στο ίδιο καθεστώς εποπτείας με τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με βάση ιδίως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 77.»