Άρθρο 18

Άρθρο 18

(άρθρο 2, παρ. 10 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Το άρθρο 11 του ν. 3455/2006 τροποποιείται ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ. της περίπτωσης β. της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ. Όταν τουλάχιστον δύο από τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις που έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως μητρική επιχείρηση την ίδια Μ.Χ.Ε.Σ. και μία από αυτές τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος – μέλος όπου έχει την κεντρική διοίκησή της η Μ.Χ.Ε.Σ., το ρόλο του Συντονιστή ασκεί η Αρμόδια Αρχή της ρυθμιζόμενης επιχείρησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο εν λόγω κράτος – μέλος.»

2. Η υποπερίπτωση βγ. της περίπτωσης β. της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«βγ. Όταν τουλάχιστον δύο από τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις που έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ως μητρική επιχείρηση την ίδια Μ.Χ.Ε.Σ., αλλά καμία από αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο κράτος – μέλος όπου έχει την κεντρική διοίκησή της η Μ.Χ.Ε.Σ., το ρόλο του Συντονιστή ασκεί η Αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας για τη ρυθμιζόμενη επιχείρηση με το υψηλότερο σύνολο ισολογισμού στο σημαντικότερο χρηματοοικονομικό τομέα.»