Άρθρο 15

Άρθρο 15

(άρθρο 2, παρ. 7(β) της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

 

Στο άρθρο 8 του ν. 3455/2006 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, εκδίδουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες αποσκοπούν στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή της συμπληρωματικής εποπτείας για τις συναλλαγές εντός του ομίλου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 ως 4 του παρόντος άρθρου. Οι κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν ότι, κατά την εφαρμογή των εποπτικών μέσων, όπως προβλέπονται αφενός μεν από τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ αφετέρου δε από τις διατάξεις του άρθρου 245 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, αποφεύγεται οιαδήποτε αλληλοεπικάλυψη. Οι Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές εκδίδουν συγκεκριμένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 ως 4 του άρθρου 8 της οδηγίας 2011/89/ΕΕ στις συμμετοχές του Ο.Ε.Χ.Δ. σε περιπτώσεις όπου εθνικές διατάξεις εταιρικού δικαίου παρακωλύουν την εφαρμογή του άρθρου 14, παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/87/ΕΕ.».