Άρθρο 17

Άρθρο 17

(άρθρο 2, παρ. 9 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Στο ν. 3455/2006 προστίθεται νέο άρθρο 10α ως εξής:

«Άρθρο 10α

Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων

1. Ο Συντονιστής διασφαλίζει τη διενέργεια σε τακτική βάση από τους Ο.Ε.Χ.Δ. κατάλληλων ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Οι Αρμόδιες Αρχές συνεργάζονται πλήρως με τον Συντονιστή.

2. Για τους σκοπούς της διενέργειας ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ένωσης, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μέσω της Μεικτής Επιτροπής και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, αναπτύσσουν συμπληρωματικές παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με Ο.Ε.Χ.Δ., σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010.

Ο Συντονιστής κοινοποιεί τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στη Μεικτή Επιτροπή.»