Άρθρο 20

Άρθρο 20

(άρθρο 2, παρ. 12 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η περίπτωση α. του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. τον προσδιορισμό της νομικής και οργανωτικής δομής και το σύστημα διακυβέρνησης του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων, των θυγατρικών που δεν είναι ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις  και των σημαντικών υποκαταστημάτων του Ο.Ε.Χ.Δ., των κατόχων ειδικών συμμετοχών στο επίπεδο της τελικής μητρικής εταιρείας, καθώς και των Αρμοδίων Αρχών των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων του Ο.Ε.Χ.Δ..».