Άρθρο 35

Άρθρο 35

(άρθρο 3, παρ. 17 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η εποπτεία της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών σε ενοποιημένη βάση δεν συνεπάγεται την υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος να ασκεί επί των εταιρειών αυτών εποπτεία σε ατομική βάση.»