Άρθρο 39

Άρθρο 39

(άρθρο 3, παρ. 21 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν τις δραστηριότητες μιας χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μίας μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και την αναγκαία πείρα για την άσκηση των καθηκόντων τους, κατ` αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα για τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση το εδάφιο γ` της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.»