Άρθρο 56

Άρθρο 56

(άρθρο 3 , παρ. 6 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής

« 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 75, 76 και 79, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών συμμορφώνονται, σε ενοποιημένη βάση, στο βαθμό και με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 40, με τις υποχρεώσεις που θεσπίζουν τα άρθρα 23, 72 και 73 και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπονται στα άρθρα 72 και 81, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων περί μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, όσον αφορά την ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της μητρικής επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, κατά περίπτωση. Όταν μια μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος ή μια μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος ελέγχει επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, το προηγούμενο εδάφιο ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στις οποίες ασκείται εποπτεία σε ενοποιημένη βάση δυνάμει του παρόντος νόμου.»