Άρθρο 19

Άρθρο 19

(άρθρο 2, παρ. 11 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Στο
άρθρο 12 του ν. 3455/2006 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η απαιτούμενη συνεργασία δυνάμει του παρόντος
Τμήματος και η άσκηση των καθηκόντων που παρατίθενται στις παραγράφους 1, 2 και
3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου και, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και με την ενωσιακή νομοθεσία, ο κατάλληλος
συντονισμός και συνεργασία με σχετικές εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, όπου αυτό
ενδείκνυται, διασφαλίζεται μέσω σωμάτων εποπτών που έχουν συσταθεί δυνάμει του
άρθρου 43α του ν. 3601/2007 ή του άρθρου 248 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ).

Οι διαδικασίες
συντονισμού που περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα συνεργασίας που αναφέρονται στη
δεύτερη υποπαράγραφο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρατίθενται σε
διακριτή ενότητα  των εγγράφων συμφωνιών
που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 46 του ν. 3601/2007 ή του άρθρου 248 της
οδηγίας 2009/138/ΕΚ).

Ο Συντονιστής, ως πρόεδρος του σώματος εποπτών που
έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 43α του ν. 3601/2007 ή του άρθρου 248,
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ), αποφασίζει ποιες άλλες Αρμόδιες Αρχές
συμμετέχουν σε μια συνεδρίαση ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του σώματος
εποπτών.»·