Άρθρο 32

Άρθρο 32

(άρθρο 3, παρ. 2 (α) και (β) της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα: Πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο διαθέτει θυγατρικό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή το οποίο κατέχει συμμετοχή σε τέτοιο ίδρυμα και το οποίο δεν αποτελεί το ίδιο θυγατρική άλλου πιστωτικού ιδρύματος με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ή χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών με έδρα στην Ελλάδα.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος:

Χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, η οποία δεν αποτελεί η ίδια θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος με άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος-μέλος ή άλλης χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών με έδρα στο ίδιο κράτος-μέλος.»

3. Προστίθεται νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 33 του ν. 3601/2007  ως εξής:

«12. Μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος: μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, η οποία δεν αποτελεί η ίδια θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος με άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος-μέλος ή χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών με έδρα στο ίδιο κράτος-μέλος.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ε.Ε.:

«Μητρικό πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε κράτος -μέλος», το οποίο δεν αποτελεί θυγατρική επιχείρηση άλλου πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος ή χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών με έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος.»

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ε.Ε.:

Μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος, η οποία δεν αποτελεί θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος ή άλλης χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών που έχει ιδρυθεί σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος.»

6. Προστίθεται νέα παράγραφος 11 στο άρθρο 33 του ν. 3601/2007 ως εξής:

«11. Μικτή  χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών: μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών κατά την έννοια της παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 (ΦΕΚ Α’ 84).»7. Προστίθεται νέα παράγραφος 13 στο άρθρο 33 του ν. 3601/2007 ως εξής:

«13. Μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ε.Ε.: Μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος, η οποία δεν αποτελεί θυγατρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος ή άλλης χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών με έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος.»