ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – Άρθρο 09

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3455/2006

 Άρθρο 9

 (άρθρο 2, παρ. 1 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Ο ν. 3455/2006 (ΦΕΚ Α΄ 84/18.4.2006) τροποποιείται ως ακολούθως:

 1. Η δεύτερη παράγραφος (ή δεύτερο εδάφιο) του άρθρου 1 καταργείται.

 2. Προστίθεται νέο άρθρο 1α ως εξής:

«Άρθρο 1α

Αντικείμενο

Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται οι κανόνες συμπληρωματικής εποπτείας των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας:

(i) στην Ελλάδα, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ του άρθρου 2α και το άρθρο 83 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α΄10), το άρθρο 9 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α’ 195), το άρθρο 5 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178), το άρθρο 14 του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250) ή τα άρθρα 6 έως 11 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 174/1.7.2011) ή

(ii) σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους – μέλους το άρθρο 6 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ (ΕΕ L 228/16.8.1973), το άρθρο 4 της οδηγίας 2002/83/ΕΚ (ΕΕ L 345/19.12.2002), το άρθρο 5 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΕΕ L 145/30.4.2004), το άρθρο 3 της οδηγίας 2005/68/ΕΚ (ΕΕ L 323/9.12.2005), το άρθρο 6 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ (ΕΕ L 177/30.6.2006), τα άρθρα 6-12  της οδηγίας 2009/65/ΕΚ (ΕΕ L 302/17.11.2009), το άρθρο 14 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (ΕΕ L 335/17.12.2009) ή τα άρθρα 6 έως 11 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 174/1.7.2011) και οι οποίες ανήκουν σε Όμιλο Ετερογενών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Χ.Δ.).

Με τον παρόντα νόμο τροποποιούνται, επίσης, οι εθνικές διατάξεις, με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο οι σχετικοί τομεακοί κανόνες που ισχύουν για τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις.»

3. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. «Πιστωτικό ίδρυμα»: πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α’ 178) ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε, πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του σημείου 1 του άρθρου 4 της Οδ. 2006/48/ΕΚ.»

 β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. «Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών»: η επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 ή, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., επιχείρηση επενδύσεων κατά την έννοια του σημείου 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδ. 2004/39/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που ορίζονται στο στοιχείο δ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Οδ. 2006/49/ΕΚ ή επιχείρηση η οποία έχει την καταστατική της έδρα σε τρίτη χώρα και η οποία θα ήταν υποχρεωμένη, σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ, να ζητήσει άδεια λειτουργίας, εάν είχε την καταστατική της έδρα εντός της Ε.Ε.»

γ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. «Ρυθμιζόμενη επιχείρηση»: πιστωτικό ίδρυμα, ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρεία διαχείρισης ή διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.»

δ. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. «Εταιρεία διαχείρισης»: η εταιρεία διαχείρισης κατά την έννοια του στοιχείου β του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250) ή, εφόσον πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., η επιχείρηση κατά την έννοια του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της παραγράφου γ) του άρθρου 3 του ν. 4099/2012, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποία έχει την καταστατική της έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία θα ήταν υποχρεωμένη να ζητήσει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, εάν είχε την καταστατική της έδρα εντός της Ε.Ε..»

ε. Προστίθεται νέα παράγραφος 5α ως εξής:

«5α. «Διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων»: κάθε νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία β), ιβ) και κη) της οδηγίας 2011/61/ΕΚ, ή η επιχείρηση η οποία έχει  την καταστατική της έδρα σε τρίτη χώρα και η οποία θα ήταν υποχρεωμένη, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, να ζητήσει άδεια λειτουργίας, εάν είχε την καταστατική της έδρα εντός της Ε.Ε..»

στ. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. «Τομεακοί κανόνες»: οι κανόνες προληπτικής εποπτείας των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίοι προβλέπονται ιδίως στο ν. 3606/2007, στο ν. 3601/2007, στο ν.δ. 400/1970 [και στο ν. 4099/2012], καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις, ή στις εθνικές διατάξεις με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. οι διατάξεις των Οδηγιών 2004/39/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.»

ζ. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. «Χρηματοοικονομικός τομέας»: ο τομέας που αποτελείται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

α) πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται ανωτέρω, χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 ή επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007 ή, εφόσον πρόκειται για χρηματοδοτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής τραπεζικών υπηρεσιών με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., οι επιχειρήσεις κατά την έννοια των σημείων 5 ή 21 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (στο εξής υπό τη συλλογική ονομασία «τραπεζικός τομέας»),

β) ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, κατά την έννοια της περίπτωσης κ’ του άρθρου 2α του ν.δ. 400/1970 ή, εφόσον πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., η επιχείρηση κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 1 της Οδηγίας 98/78/ΕΚ (στο εξής υπό τη συλλογική ονομασία «ασφαλιστικός τομέας»),

γ) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 ή εφόσον πρόκειται για επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., επιχείρηση κατά την έννοια του στοιχείου β της παρ. 1 του άρθρου 3 της Οδ. 2006/49/ΕΚ (στο εξής υπό τη συλλογική ονομασία «τομέας επενδυτικών υπηρεσιών»).»

η. Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«12. «Όμιλος»: ο όμιλος επιχειρήσεων, περιλαμβανομένου τυχόν υπο-ομίλου, ο οποίος αποτελείται από μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις επιχειρήσεις, στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή, ή επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του κ.ν. 2190/1920 ή επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ και η μία τουλάχιστον εξ αυτών έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

θ. Προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:

«12α. «Έλεγχος»: μία σχέση μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και μίας θυγατρικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920ή στο άρθρο 1 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, ή παρόμοια σχέση μεταξύ φυσικού ή νομικού προσώπου και επιχείρησης.»

ι. Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. «Στενοί δεσμοί»: μια κατάσταση, κατά την οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται με έλεγχο ή συμμετοχή, ή μια κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται μονίμως με ένα και το αυτό πρόσωπο με σχέση ελέγχου.»

ια. Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«14. «Όμιλος Ετερογενών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων» (εφεξής Ο.Ε.Χ.Δ.): ο όμιλος ή ο υπο-όμιλος, η επικεφαλής του οποίου είναι ρυθμιζόμενη επιχείρηση ή τουλάχιστον μια από τις θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουνστον όμιλο ή στον υπο-όμιλο, αποτελεί ρυθμιζόμενη επιχείρηση, και ο οποίος επιπλέον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εφόσον η επικεφαλής του ομίλου ή υπο-ομίλου είναι ρυθμιζόμενη επιχείρηση:

i) πρόκειται για μητρική μίας επιχείρησης που υπάγεται στο χρηματοοικονομικό τομέα, για επιχείρηση που κατέχει συμμετοχή σε μία επιχείρηση που υπάγεται στο χρηματοοικονομικό τομέα ή για επιχείρηση συνδεόμενη, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του κ.ν. 2190/1920 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, με επιχείρηση που υπάγεται στο  χρηματοοικονομικό τομέα,

ii) από τις επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον ομίλου ή στον υπο-όμιλο, μία τουλάχιστον υπάγεται στον ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον υπάγεται στον τραπεζικό τομέα ή στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και

iii) οι υπολογιζόμενες σε ενοποιημένη ή αθροιστική βάση δραστηριότητες των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όμιλο ή στον υπο-όμιλο και υπάγονται στον ασφαλιστικό τομέα, και των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όμιλο ή στον υπο-όμιλο και υπάγονται στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα επενδυτικών υπηρεσιών, είναι αμφότερες ουσιώδεις κατά την έννοια των παραγράφων 2 ή 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ή

β) εφόσον η επικεφαλής του ομίλου ή του υπο-ομίλου δεν είναι ρυθμιζόμενη επιχείρηση:

i) οι δραστηριότητες του ομίλου ή του υπο-ομίλου ασκούνται κυρίως στον χρηματοοικονομικό τομέα, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου,

ii) μία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στον όμιλο ή στον υπο-όμιλο, υπάγεται στον ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον υπάγεται στον τραπεζικό τομέα ή στον τομέα επενδυτικών υπηρεσιών και

iii) οι υπολογιζόμενες σε ενοποιημένη ή αθροιστική βάση δραστηριότητες των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όμιλο ή στον υπο-όμιλο και υπάγονται στον ασφαλιστικό τομέα, και των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στον όμιλο ή στον υπο-όμιλο και υπάγονται στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα επενδυτικών υπηρεσιών, είναι αμφότερες ουσιώδεις κατά την έννοια των παραγράφων 2 ή 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.»

ιβ. Η παράγραφος 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«15. «Μικτή Χρηματοοικονομική Εταιρεία Συμμετοχών» («Μ.Χ.Ε.Σ.»): η μητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι ρυθμιζόμενη επιχείρηση και η οποία μαζί με τις θυγατρικές της, εκ των οποίων μία τουλάχιστον είναι ρυθμιζόμενη επιχείρηση με καταστατική έδρα στην Ε.Ε., καθώς και άλλες επιχειρήσεις, συνιστά Ο.Ε.Χ.Δ..»

ιγ. Η παράγραφος 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«16. «Αρμόδιες Αρχές»: οι Αρμόδιες Αρχές των κρατών – μελών που είναι εξουσιοδοτημένες βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης να ασκούν εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, των εταιρειών διαχείρισης ή των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων είτε σε ατομική βάση είτε σε επίπεδο ομίλου».

ιδ. Η παράγραφος 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«17. «Σχετικές Αρμόδιες Αρχές»:

(α) Οι Αρχές που είναι αρμόδιες για την τομεακή εποπτεία σε επίπεδο ομίλου οποιασδήποτε από τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις ενός Ο.Ε.Χ.Δ., ιδιαίτερα της τελικής μητρικής επιχείρησης ενός τομέα.

(β) Ο Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, εάν δεν ταυτίζεται με τις υπό στοιχείο (α) ανωτέρω Αρχές.

(γ) Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, άλλες Αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τη γνώμη των υπό στοιχεία (α) και (β) ανωτέρω Αρχών.

Μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ τα σχετικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21α, παράγραφος 1, στοιχείο β) της Οδ. 2002/87/ΕΕ, η γνώμη που αναφέρεται στο στοιχείο (γ) ανωτέρω λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη (i) το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις που ανήκουν στον όμιλο σε άλλα κράτη-μέλη, ιδίως αν υπερβαίνει το ποσοστό του 5%, και (ii) τη βαρύτητα που έχει εντός του Ο.Ε.Χ.Δ. οιαδήποτε ρυθμιζόμενη επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος.»

ιε. Η παράγραφος 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«20. «Συγκέντρωση κινδύνων»: κάθε έκθεση σε κίνδυνο με ενδεχόμενο πρόκλησης ζημίας αρκετά σημαντικής, ώστε να θέτει σε κίνδυνο τη φερεγγυότητα ή τη γενική χρηματοοικονομική κατάσταση των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων του Ο.Ε.Χ.Δ.. Η ενδεχόμενη ζημία μπορεί να προκληθεί από έκθεση σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου/πιστωτικό κίνδυνο ή επενδυτικό κίνδυνο ή ασφαλιστικό κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς ή άλλους κινδύνους ή  από συνδυασμό ή αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των κινδύνων.»

ιστ. Προστίθεται νέα παράγραφος 21 ως εξής:

«21. «Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών»: η Αρχή που έχει συσταθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 331/15.12.2010, σελ. 12).»

ιζ. Προστίθεται νέα παράγραφος 22 ως εξής:

«22. «Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων»: η Αρχή που έχει συσταθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 331/15.12.2010, σελ. 48).»

ιη. Προστίθεται νέα παράγραφος 23 ως εξής:

«23.  «Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών»: η Αρχή που έχει συσταθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 331/15.12.2010, σελ. 84).»

ιθ. Προστίθεται νέα παράγραφος 24 ως εξής:

«24. «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου»: η Αρχή που έχει συσταθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 331/15.12.2010, σελ. 1).»

κ. Προστίθεται νέα παράγραφος 25 ως εξής:

«25. «Μικτή Επιτροπή»: η Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών που έχει συγκροτηθεί με τα άρθρα 54 των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»