Άρθρο 48

Άρθρο 48

(άρθρο 3, παρ. 18 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44Α του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργώντας με την ιδιότητα της αρμόδιας αρχής για την ενοποιημένη εποπτεία ή ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία θυγατρικών επιχειρήσεων ενός «μητρικού πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ή μιας «μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ή μίας «μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια από κοινού με τις αρμόδιες αρχές που έχουν τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες προκειμένου να καταλήξουν σε κοινή απόφαση όσον αφορά: α) την εφαρμογή των άρθρων 25 παράγραφος 5 εδάφιο α`, 28 και 62 παράγραφος 5 εδάφιο α` για να καθοριστεί η επάρκεια του ύψους των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση που βρίσκονται στην κατοχή του ομίλου και β) την οικονομική κατάσταση του, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και το απαιτούμενο ύψος ιδίων κεφαλαίων για την εφαρμογή του άρθρου 62 παράγραφος 3 σε ατομική βάση για κάθε επιχείρηση του τραπεζικού ομίλου και σε ενοποιημένη βάση.»

2. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παρ. 3 του άρθρου 44Α του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 «Η απόφαση για την εφαρμογή των άρθρων 25 παράγραφος 5 εδάφιο α’, 28 και 62 παράγραφος 3 και παράγραφος 5 εδάφιο α’, λαμβάνεται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων ενός μητρικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας μητρικής μικτής εταιρείας συμμετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ατομική βάση ή σε υποενοποιημένη βάση, έπειτα από δέουσα εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων που έχει εκφράσει η αρχή ενοποιημένης εποπτείας. Αν, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρμόδιες αρχές έχει παραπέμψει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές αναβάλλουν την απόφασή τους, αναμένουν την όποια απόφαση λάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και λαμβάνουν την απόφασή τους λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Η προθεσμία τεσσάρων μηνών νοείται ως η προθεσμία συμβιβασμού κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού. Το θέμα δεν παραπέμπεται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μετά τη λήξη της τετράμηνης προθεσμίας ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης.»

3. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 4 του άρθρου 44Α του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η κοινή απόφαση της παραγράφου 1 και οι αποφάσεις της παραγράφου 3, προσαρμόζονται στα πρόσφατα δεδομένα σε ετήσια βάση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων μητρικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει γραπτό και πλήρως αιτιολογημένο αίτημα προς την αρμόδια αρχή για την ενοποιημένη εποπτεία, προκειμένου να προσαρμόσει στα πρόσφατα δεδομένα την απόφαση για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 62. Στην τελευταία περίπτωση, η προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα μπορεί να αντιμετωπίζεται σε διμερή βάση μεταξύ της αρμόδιας αρχής για την ενοποιημένη εποπτεία και της αιτούσας αρμόδιας αρχής.»