Άρθρο 07

Άρθρο 7

(Άρθρο 1, παρ. 6 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Οι περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 12 του άρθρου 6α του Ν.Δ. 400/1970 αντικαθίστανται ως εξής:

«β) Στην ίδια ανωτέρω περίπτωση, στο σχετικό υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλες οι  συνδεδεμένες επιχειρήσεις της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, της αντασφαλιστικής ή ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, σύμφωνα με την μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 6γ του παρόντος διατάγματος.

γ) Εάν, με βάση τον ανωτέρω υπολογισμό, η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι υπονομεύεται ή ενδέχεται να υπονομευθεί το περιθώριο φερεγγυότητας και η εν γένει φερεγγυότητα μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα θυγατρικής της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, της αντασφαλιστικής ή της ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα, που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 17γ του παρόντος.»