Άρθρο 22

Άρθρο 22

(άρθρο 2, παρ. 14 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Στο ν. 3455/2006 προστίθεται νέο άρθρο 13Β ως εξής:

«Άρθρο 13β

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

1. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, καταρτίζουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των αξιολογήσεων βάσει κινδύνου των Ο.Ε.Χ.Δ. που διενεργούν οι Αρμόδιες Αρχές. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν ειδικότερα ότι οι αξιολογήσεις βάσει του κινδύνου περιλαμβάνουν κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να αξιολογούνται οι κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθενται οι Ο.Ε.Χ.Δ..

2. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές εκδίδουν, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, κοινές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη εποπτικών πρακτικών που επιτρέπουν τη συμπληρωματική εποπτεία των Μ.Χ.Ε.Σ., ώστε να συμπληρώνεται καταλλήλως η εποπτεία του ομίλου σύμφωνα με την οδηγία 98/78/ΕΚ και την οδηγία 2009/138/ΕΚ ή, όπου ενδείκνυται, η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές επιτρέπουν την ενσωμάτωση όλων των σχετικών κινδύνων στην εποπτεία, εξαλείφοντας παράλληλα τις δυνητικές επικαλύψεις στην εποπτείας και ελέγχου.»