Άρθρο 12

Άρθρο 12

(άρθρο 2, παρ. 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Το άρθρο 5 του ν. 3455/2006 τροποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«οποιαδήποτε ρυθμιζόμενη επιχείρηση, η μητρική επιχείρηση της οποίας είναι Μ.Χ.Ε.Σ. που έχει την κεντρική της διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε ρυθμιζόμενη επιχείρηση, η οποία δεν υπόκειται σε συμπληρωματική εποπτεία σύμφωνα με την παράγραφο 2 και της οποίας η μητρική επιχείρηση είναι ρυθμιζόμενη επιχείρηση ή Μ.Χ.Ε.Σ. που έχει την κεντρική της διοίκηση σε τρίτη χώρα, υπόκειται σε συμπληρωματική εποπτεία σε επίπεδο Ο.Ε.Χ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.».

3. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Προκειμένου να εφαρμοστεί η κατά τα ανωτέρω συμπληρωματική εποπτεία, πρέπει μία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις να είναι ρυθμιζόμενη επιχείρηση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1α του παρόντος νόμου και να πληρούνται οι προϋποθέσεις:

1)    της υποπερίπτωσης ii) της περίπτωσης α) ή της υποπερίπτωσης ii) της περίπτωσης β) της παραγράφου 14 του άρθρου 2 και

2)    της υποπερίπτωσης iii) της περίπτωσης α) ή της υποπερίπτωσης iii) της περίπτωσης β) της παραγράφου 14 του άρθρου 2.

Οι Σχετικές Αρμόδιες Αρχές αποφασίζουν λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας, όπως αυτοί καθορίζονται στον παρόντα νόμο».