Άρθρο 05

Άρθρο 5

(Άρθρο 1, παρ. 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6α  του Ν.Δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατά την άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να εποπτεύει δια του παρόντος ατομικώς την ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, την αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή την μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών ή την ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 11ου Κεφαλαίου του παρόντος διατάγματος.»