Άρθρο 34

Άρθρο 34

(άρθρο 3, παρ. 16 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις που:

α) πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα έχει ως μητρικές επιχειρήσεις περισσότερες της μίας χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών με κεντρικά γραφεία σε διαφορετικά κράτη – μέλη, περιλαμβανομένης της Ελλάδας και υπάρχουν και άλλα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα σε περισσότερα από ένα από τα εν λόγω κράτη-μέλη, ή

β) πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα έχει ως μητρική επιχείρηση την ίδια χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή την ίδια μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών με θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-μέλη σε κανένα από τα οποία όμως δεν έχει την καταστατική της έδρα η χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, η εποπτεία σε ενοποιημένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο σύνολο ισολογισμού σε σχέση με τα λοιπά θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα, ή σε διαφορετική περίπτωση, ασκείται από την αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια λειτουργίας στο πιστωτικό ίδρυμα με το μεγαλύτερο σύνολο ισολογισμού, το οποίο, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, θεωρείται ως το πιστωτικό ίδρυμα το ελεγχόμενο από «μητρική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ε.Ε.» ή από «μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ε.Ε.».»