Άρθρο 28

(άρθρο 2, παρ. 24 και Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Στο άρθρο 25, το κείμενο που αναφέρεται στη Μέθοδο 3 και στη Μέθοδο 4, καθώς και το καταληκτικό εδάφιο του άρθρου αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μέθοδος 3: «Συνδυαστική Μέθοδος»

Οι Αρμόδιες Αρχές δύνανται να επιτρέπουν το  συνδυασμό των Μεθόδων 1 και 2.»