Άρθρο 49

Άρθρο 49

(άρθρο 3, παρ. 16 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 του ν. 3601/2007  αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τις λοιπές αρμόδιες αρχές, άλλων χωρών να παρεκκλίνει από τα κριτήρια που αναφέρονται στα εδάφια α` και β` της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του παρόντος νόμου, εάν η εφαρμογή τους αντενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σχετική σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων τους στις διάφορες χώρες, και να αναθέσει σε άλλη αρμόδια αρχή ή να αναλάβει από άλλη αρμόδια αρχή την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση. Στις περιπτώσεις αυτές, προτού ληφθεί τέτοια απόφαση, παρέχεται στο εγκατεστημένο στην Ε.Ε. μητρικό πιστωτικό ίδρυμα, ή στην εγκατεστημένη στην Ε.Ε. μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, ή στην εγκατεστημένη στην Ε.Ε. μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, ή στο πιστωτικό ίδρυμα με τον μεγαλύτερο ισολογισμό η  δυνατότητα να εκφέρει γνώμη σχετικά με την απόφαση αυτή.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 46 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 «4. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί τις συμφωνίες που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.»