Άρθρο 58

Άρθρο 58

(άρθρο 3 , παρ. 7 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 4 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μητρικές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ελέγχονται από μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ενοποιημένη βάση, δυνάμει του παρόντος νόμου, συμμορφώνονται εκτός από τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και με τις υποχρεώσεις που θεσπίζει το άρθρο 74, όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, κατά περίπτωση.»