Άρθρο 04

Άρθρο 4

(Άρθρο 1, παρ. 3 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6α του Ν.Δ. 400/1970 προστίθεται νέα παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Εφόσον μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του παρόντος και του ν. 3455/2006, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία με βάση τους κινδύνους, η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη να ασκεί τη συμπληρωματική εποπτεία μπορεί να αποφασίσει, μετά από διαβούλευση με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, να εφαρμόσει στην εν λόγω μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών μόνο τις οικείες διατάξεις του ν. 3455/2006.

Εφόσον μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του παρόντος και του ν. 3601/2007, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία με βάση τους κινδύνους, η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη να ασκεί τη συμπληρωματική εποπτεία, σύμφωνα με το παρόν, μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν συμφωνίας με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας του τραπεζικού τομέα και του τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών, να εφαρμόσει μόνον τις διατάξεις σχετικά με τον πλέον σημαντικό τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 [του ν. 3455/2066 ή] της οδηγίας 2002/87/ΕΚ.

Η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την άσκηση συμπληρωματικής εποπτείας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που έχει συσταθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων που έχει συσταθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου.»