Άρθρο 16

Άρθρο 16

(άρθρο 2, παρ. 8 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Tο άρθρο 10 του ν. 3455/2006 τροποποιείται ως εξής:

1. Στην παράγραφο 4, μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Οι ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις, στο επίπεδο του Ο.Ε.Χ.Δ., υποβάλλουν τακτικά στην Αρμόδια Αρχή τους λεπτομερή στοιχεία για τη νομική και οργανωτική δομή τους, καθώς και το σύστημα διακυβέρνησής τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων, των θυγατρικών που δεν αποτελούν ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις και των σημαντικών υποκαταστημάτων.

Οι ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δημοσιοποιούν, στο επίπεδο του Ο.Ε.Χ.Δ., σε ετήσια βάση, είτε αυτούσια είτε μέσω παραπομπών σε ισοδύναμες πληροφορίες, περιγραφή της νομικής και οργανωτικής δομής τους και του συστήματος διακυβέρνησής τους.

2. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι Αρμόδιες Αρχές εναρμονίζουν την εφαρμογή της συμπληρωματικής εποπτείας των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, με τις διαδικασίες εποπτικής αξιολόγησης, όπως αυτή προβλέπεται ιδίως στο άρθρο 25 του ν. 3601/2007 και 248 της Οδ. 2009/138/ΕΚ. Προς το σκοπό αυτό, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, εκδίδουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες αποσκοπούν στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά (α) την εφαρμογή της συμπληρωματικής εποπτείας για τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2002/87/ΕΕ, καθώς και (β) τη συνέπεια ως προς τις διαδικασίες εποπτικής αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 124 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και το άρθρο 248 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές εκδίδουν συγκεκριμένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 2002/87/ΕΕ στις συμμετοχές του Ο.Ε.Χ.Δ. σε περιπτώσεις όπου εθνικές διατάξεις εταιρικού δικαίου παρακωλύουν την εφαρμογή του άρθρου 14, παράγραφος 2, της οδηγίας 2002/87/ΕΕ.»

 

[Προσοχή:

Με το νόμο 4099/2012 (ενσωμάτωση omnibus) δεν έχει ενσωματωθεί η διάταξη για την τροποποίηση του Τίτλου του Τμήματος 3.

Με το νόμο 4099/2012 (ενσωμάτωση omnibus) δεν έχει προστεθεί νέο άρθρο 10α για το ρόλο της Μεικτής Επιτροπής].»