Άρθρο 06

Άρθρο 6

(Άρθρο 1, παρ. 5 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 5 του άρθρου 6α  του Ν.Δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Όταν ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα μαζί με άλλη ή άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ., έχουν σαν μητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των εν λόγω κρατών μελών μπορούν να συμφωνήσουν ποια εξ αυτών θα ασκεί την συμπληρωματική εποπτεία.»